Search result for

ออกนอกเรื่อง

(6 entries)
(0.0938 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกนอกเรื่อง-, *ออกนอกเรื่อง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกนอกเรื่อง    [ADV] divergently, See also: divertingly, irrelevant, Example: พ่อเล่านิทานออกนอกเรื่องจนทำให้ฉันงงไปหมด, Thai definition: พูดไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ออกนอกเรื่อง    [V] diverge, See also: divert, deviate from the main theme, wander from the subject, Example: เขาชอบออกนอกเรื่องเสมอเวลาที่คุยเรื่องธุรกิจกัน, Thai definition: ไปจากเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่, ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดคุยหรือติดต่อกันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūang) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject   FR: sortir du sujet
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūang) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant   FR: hors de propos

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digress from    [PHRV] ออกนอกเรื่อง, See also: ออกนอกประเด็น

English-Thai: Nontri Dictionary
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น

Are you satisfied with the result?

Go to Top