Search result for

tempt

(101 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempt-, *tempt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempt[VT] ทำให้อยาก, See also: กระตุ้นให้อยาก, ยั่วให้อยาก, ยั่วใจ, Syn. attract, invite
tempt[VT] ล่อลวง, See also: ล่อหลอก, ล่อ, ชักจูง, Syn. allure, seduce
tempt[VT] ทดสอบ
tempt to[PHRV] ชักจูงไปยัง, Syn. entice to
tempting[ADJ] ล่อใจ, See also: ยั่วยวน, Syn. appetizing, intriguing, rousing
temptress[N] ผู้ยั่วยวนที่เป็นหญิง, Syn. flirt, hussy, seducer
tempt from[PHRV] ล่อจาก, See also: ชักจูง, Syn. entice from, seduce from
tempt into[PHRV] ชักชวน, See also: ชักจูง, ทำให้สนใจ, Syn. entice into, seduce into
temptation[N] การล่อ, See also: การล่อใจ, Syn. attraction, fascination, lure, inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempt(เทมพฺทฺ) n. ล่อ,ยั่วใจ,ล่อใจ,ยั่วยวน,หยั่งเชิง,ทดสอบ,ล่อให้ทำชั่ว., See also: temptable adj.
temptation(เทมพฺเท'เชิน) n. การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ,สิ่งล่อใจ., See also: al adj.
tempting(เทมพฺ'ทิง) adj. ล่อใจ,ยั่วใจ,ยั่วยวน., See also: temptingly adv. temptingness n.
temptress(เทมพฺ'ทริส) n. ผู้ยั่วยวนที่เป็นหญิง
attempt(อะเทมพฺทฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful

English-Thai: Nontri Dictionary
tempt(vt) ล่อ,ชวน,ยั่วยวน,หยั่งเชิง
temptation(n) การยั่วยวน,สิ่งล่อใจ,การล่อ
tempter(n) ผู้ยั่วยวน
temptress(n) หญิงยั่วยวน,ดาวยั่ว
attempt(n) ความพยายาม,การทดลอง
attempt(vt) พยายาม,ทดลอง
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temptationอบายมุข [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temptation (n) ความพยายาม
See also: S. a tempting or being tempted ,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know it's tempting to use the way you find easiest.ลุงรู้ว่ามันเย้ายวนแค่ไหนที่อยากจะใช้เวทย์มนต์นะเมอร์ลิน The Mark of Nimueh (2008)
That is a very tempting offer, Viceroyมันเป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจมาก ท่านอุปราช Cloak of Darkness (2008)
Don't get tempted. Who cares?ไม่ต้องสนใจเหรอ ใครจะแคร์ Baby and I (2008)
Got a bit of business for you here, Guy. You'll be tempted.ธุระเกี่ยวกับคุณนิดหน่อย เราจะมาชวนคุณ The Bank Job (2008)
Don't tempt me.หรือจะลอง Kung Fu Panda (2008)
Tempted by money, even someone I've kept by me for 10 years becomes useless.ถูกเงินมันหลอกล่อ, แม้แต่ คนที่ฉันเก็บมันไว้ข้างๆ มาตลอด 10 ปี ยังกลายเป็นคนไร้ค่า Episode #1.5 (2008)
I mean, if these guys are smart enough to beat the game, then they might be smart enough to beat their tail, in which case we wouldn't just be tempting them, we'd be financing them.หมายถึง ถ้าพวกนั้นฉลาดพอ และชนะเกมส์ และฉลาดพอที่จะปิดร่องรอย ในกรณีนี้ ไม่ใช่แค่จะทำลายเขา WarGames: The Dead Code (2008)
Are we tempting those who would harm us?เราจะทำลายพวกที่จะทำร้ายเรา WarGames: The Dead Code (2008)
So, are you tempted?ดังนั้นที่คุณอยาก? Revolutionary Road (2008)
Dude, don't give into temptation. She's not worth it.พวกอย่าโดนล่อใจง่ายๆดิ ยัยนั่นไม่คู่ควรหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Because we all just let our relationships blow up at the first little temptation.- ก็เพราะ.. we all just let our relationships blow up at the first little temptation. Loyal and True (2008)
Almost tempted to go back a few times, but I have unfinished work here.เกือบจะกลับไปตั้งหลายครั้งแล้วล่ะ เผอิญฉันมีงานที่ยังทำไม่เสร็จ Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temptBecause he was just like a child he yeilded to temptation.
temptCan I tempt you to try another piece of cake?
temptDon't yield to any temptation.
temptFinally she gave in to temptation and ate the whole cake.
temptHe gave in to the temptation.
temptHe gave way to the temptation.
temptHe gave way to the temptation again.
temptHe is proof against temptation.
temptHe made every effort to avoid yielding to the temptation to start drinking again.
temptHe never gave in to temptation.
temptHe never gave way to temptation.
temptHe was so childish that he couldn't resist temptation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ[N] temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: enticement, lure
ปลุกอารมณ์[V] tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
ล่อใจ[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้
สิ่งยั่วยวน[N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ[N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
ยั่วยวนใจ[V] tempt, See also: entice, attract, allure, coax, lure, Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ, Example: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ, Thai definition: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก
เย้ายวนใจ[V] tempt, See also: lure, allure, seduce, coax, entice, attract, Syn. ยั่วยวนใจ, Example: ของสวยๆ อย่างนี้ช่างเย้ายวนใจให้อยากได้, Thai definition: ทำให้ลุ่มหลงปรารถนา
มีเสน่ห์[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
การดูหมิ่นศาล[n. exp.] (kān dūmin sān) EN: contempt of court   
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
ความพยายาม[n.] (khwām phayāyām) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)   FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ลอง[v.] (løng) EN: try (on) ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience   FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPT    T EH1 M P T
TEMPTS    T EH1 M P T S
TEMPTED    T EH1 M P T AH0 D
TEMPTING    T EH1 M P T IH0 NG
TEMPTRESS    T EH1 M P T R AH0 S
TEMPTATION    T EH0 M T EY1 SH AH0 N
TEMPTATIONS    T EH0 M T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tempt    (v) (t e1 m p t)
tempts    (v) (t e1 m p t s)
tempted    (v) (t e1 m p t i d)
tempter    (n) (t e1 m p t @ r)
tempters    (n) (t e1 m p t @ z)
tempting    (v) (t e1 m p t i ng)
temptress    (n) (t e1 m p t r i s)
temptation    (n) (t e1 m p t ei1 sh @ n)
temptingly    (a) (t e1 m t i ng l ii)
temptations    (n) (t e1 m p t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
しようとする[, shiyoutosuru] (exp,vs-i) (See 為る・する・1,とする・1) to try and do something; to attempt to do something [Add to Longdo]
せんとする[, sentosuru] (exp,vs-i) (arch) (See しようとする) to attempt to do something [Add to Longdo]
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
テンプテーション[, tenpute-shon] (n) temptation [Add to Longdo]
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] tempt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempt \Tempt\, v. t. [imp. & p. p. {Tempted}; p. pr. & vb. n.
   {Tempting}.] [OE. tempten, tenten, from OF. tempter, tenter,
   F. tenter, fr. L. tentare, temptare, to handle, feel, attack,
   to try, put to the test, urge, freq. from tendere, tentum,
   and tensum, to stretch. See {Thin}, and cf. {Attempt},
   {Tend}, {Taunt}, {Tent} a pavilion, {Tent} to probe.]
   1. To put to trial; to prove; to test; to try.
    [1913 Webster]
 
       God did tempt Abraham.        --Gen. xxii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall not tempt the Lord your God. --Deut. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, or endeavor to lead, into evil; to entice to what
    is wrong; to seduce.
    [1913 Webster]
 
       Every man is tempted when he is drawn away of his
       own lust, and enticed.        --James i. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. To endeavor to persuade; to induce; to invite; to incite;
    to provoke; to instigate.
    [1913 Webster]
 
       Tempt not the brave and needy to despair. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Nor tempt the wrath of heaven's avenging Sire.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To endeavor to accomplish or reach; to attempt.
    [1913 Webster]
 
       Ere leave be given to tempt the nether skies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To entice; allure; attract; decoy; seduce.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tempt
   v 1: dispose or incline or entice to; "We were tempted by the
      delicious-looking food" [syn: {tempt}, {allure}]
   2: provoke someone to do something through (often false or
     exaggerated) promises or persuasion; "He lured me into
     temptation" [syn: {entice}, {lure}, {tempt}]
   3: give rise to a desire by being attractive or inviting; "the
     window displays tempted the shoppers" [syn: {tempt},
     {invite}]
   4: induce into action by using one's charm; "She charmed him
     into giving her all his money" [syn: {charm}, {influence},
     {tempt}]
   5: try to seduce
   6: try presumptuously; "St. Anthony was tempted in the desert"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top