ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemptuous

K AH0 N T EH1 M P CH UW0 AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemptuous-, *contemptuous*, contemptuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemptuous[ADJ] ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น, See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท, Syn. disdainful, insulting, scornful
contemptuously[ADV] อย่างดูถูกผู้อื่น, Syn. disdainfully, scornfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful

English-Thai: Nontri Dictionary
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน American Beauty (1999)
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contemptuousHe is contemptuous of his boss's narrow mind.
contemptuousMy father is contemptuous of drunkards.
contemptuousShe is contemptuous of your ambition.
contemptuousSome artists are contemptuous of criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียดหยัน[ADV] disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยียดหยัน[adv.] (yīet-yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully   FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTEMPTUOUS    K AH0 N T EH1 M P CH UW0 AH0 S
CONTEMPTUOUSLY    K AH0 N T EH1 M P CH UW2 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemptuous    (j) kˈəntˈɛmptʃuəʳs (k @1 n t e1 m p ch u@ s)
contemptuously    (a) kˈəntˈɛmptʃuəʳsliː (k @1 n t e1 m p ch u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔑称[miè chēng, ㄇㄧㄝˋ ㄔㄥ, / ] contemptuous term [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at [Add to Longdo]
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication) [Add to Longdo]
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable [Add to Longdo]
味噌擂り坊主[みそすりぼうず, misosuribouzu] (n) a low-ranking priest; contemptuous reference to a priest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contemptuous \Con*temp"tu*ous\ (?; 135), a.
   Manifesting or expressing contempt or disdain; scornful;
   haughty; insolent; disdainful.
   [1913 Webster]
 
      A proud, contemptuous behavior.     --Hammond.
   [1913 Webster]
 
      Savage invective and contemptuous sarcasm. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Rome . . . entertained the most contemptuous opinion of
      the Jews.                --Atterbury.
 
   Syn: Scornful; insolent; haughty; disdainful; supercilious;
     insulting; contumelious.
 
   Usage: {Contemptuous}, {Contemptible}. These words, from
      their similarity of sound, are sometimes erroneously
      interchanged, as when a person speaks of having "a
      very contemptible opinion of another." Contemptible is
      applied to that which is the object of contempt; as,
      contemptible conduct; acontemptible fellow.
      Contemptuous is applied to that which indicates
      contempt; as, a contemptuous look; a contemptuous
      remark; contemptuous treatment. A person, or whatever
      is personal, as an action, an expression, a feeling,
      an opinion, may be either contemptuous or
      contemptible; a thing may be contemptible, but can not
      be contemptuous.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemptuous
   adj 1: expressing extreme contempt [syn: {contemptuous},
       {disdainful}, {insulting}, {scornful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top