ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appetizing

AE1 P IH0 T AY2 Z IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appetizing-, *appetizing*, appetiz
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appetizing[ADJ] น่ากิน, See also: กระตุ้นความอยากกิน, Syn. savory, tasty, appealing, Ant. tasteless, uninteresting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์

English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, uh, what do you want to eat after this appetizing conversation?งั้น คุณอยากทานอะไร หลังจากการพูดคุย เรียกน้ำย่อยนี่ A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appetizingIt looks appetizing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจริญอาหาร[ADJ] appetizing, Example: สมุนไพรตัวนี้เป็นยาเจริญอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการอ้วน, Thai definition: บริโภคอาหารได้มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญอาหาร[adj.] (jaroēn āhān) EN: appetizing   FR: appétissant
น่ากิน[adj.] (nākin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable   FR: appétissant
ยั่วน้ำลาย[adj.] (yūa namlāi) EN: appetizing   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPETIZING AE1 P IH0 T AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appetizing (j) ˈæpɪtaɪzɪŋ (a1 p i t ai z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
んまい[, nmai] (adj-i) (col) (See うまい・2) delicious; appetizing; appetising [Add to Longdo]
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appetizing \Ap"pe*ti`zing\, adv.
   So as to excite appetite.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appetizing \Ap"pe*ti`zing\, a. [Cf. F. app['e]tissant.]
   Exciting appetite; as, appetizing food.
   [1913 Webster]
 
      The appearance of the wild ducks is very appetizing.
                          --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appetizing
   adj 1: appealing to or stimulating the appetite especially in
       appearance or aroma [syn: {appetizing}, {appetising}]
       [ant: {unappetising}, {unappetizing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top