ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allure

AH0 L UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allure-, *allure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allure(n) การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, Syn. fastination
allure(vt) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure(vi) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allurement(n) การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ, Syn. attraction
allurement(n) เสน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation

English-Thai: Nontri Dictionary
allure(vt) ล่อ, ยั่วยวน, ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์, ความยั่วยวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, the allure of an older woman is undeniable.ผมปฏิเสธความยั่วยวนของผู้หญิงอายุมากกว่าไม่ได้ London. Of Course (2009)
But Tyler couldn't resist the allure of the Visitors, especially his new friend Lisa.คุณอยู่ที่ไหน? แล้วเจอกัน V (2009)
I'm told in japan, This conveys both a respect for tradition and the allure of submission.ฉันได้บอกกับทางญี่ปุ่นไปว่า สายสัมพันธ์นี้จะเป็นไปทั้ง ในแง่ขนบประเพณีดั้งเดิม และการยอมจำนน อย่างนุ่มนวล There Is No Normal Anymore (2009)
I think my complete lack of allure already kind of shot that horse in the face.หนูว่า หนูขาดแรงจูงใจอย่างมากค่ะ ประมาณ เหมือนยิงม้าแสกหน้า Easy A (2010)
Even though part of the allure of this shit is how expensive and exotic it is.ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะทำให้เกิด แรงยั่วยวนใจอยากได้ของ แต่ของนี้มันยังคงแพง และวิเศษอยู่มาก Bad Blood (2010)
With the allure of war.กับความเย้ายวนใจของสงคราม The Kids Are Not All Right (2011)
Maybe I simply just don't have the allure that I used to.บางทีอาจจะแค่เพราะฉันไม่ทรงเสน่ห์เหมือนแต่ก่อน While You Weren't Sleeping (2011)
It's just the allure of the Petrova Doppelganger is still so strong.มันก็แค่การชักชวนของตัวตายตัวแทนเพโทรวา Bringing Out the Dead (2012)
Don't underestimate the allure of darkness, Stefan.อย่าประมาทแรงดึงดูดของความมืด สเตฟาน Because the Night (2013)
There is no allure to darkness.ไม่มีเสน่ห์ของความมืด Because the Night (2013)
Yes. The allure of power.ใช่ เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจที่เดียว Red and Itchy (2013)
The allure of a life rightly lived.การใช้ชีวิตแบบนั้น Paper Towns (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allureHe gave himself up to her allure.
allureHer wealth finally allured him into matrimony.
allureThe big cities are full of allurements.
allureThe dress allured her into the store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งล่อใจ(n) seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
อามิษ(n) enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai Definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส(n) allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai Definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
ตกเบ็ด(v) hook a person, See also: allure, seduce, Syn. ล่อให้หลง, หลอกล่อ, อ่อยเหยื่อ, ล่อ, อ่อย, Example: ผู้ชายบางคนชอบใช้เงินตกเบ็ดผู้หญิง, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ล่อให้หลงโดยมีเครื่องล่อ
อบายมุข(n) all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)
อบายมุข(n) all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
เครื่องล่อ[khreūang lø] (x) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement
ล่อใจ[løjai] (v) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract  FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ท่า[thā] (n) EN: bearing ; posture ; pose ; manner  FR: allure [ f ] ; attitude [ f ] ; posture [ f ] ; maintien [ m ] ; tenue [ f ] ; pose [ f ] ; manière [ f ] ; position [ f ]
ท่าเดิน[thādoēn] (n) EN: gait  FR: allure [ f ] ; démarche [ f ] ; manière de marcher [ f ] ; manière d'aller [ f ] ; pas [ m ] ; marche [ f ] ; train [ m ] (vx)
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [ f ] ; aspect [ m ] ; apparence [ f ] ; tenue [ f ] ; look [ m ] ; attitude [ f ] ; manière [ f ] ; air [ m ] ; genre [ m ] ; comportement [ m ] ; geste [ m ] ; port [ m ] ; pose [ f ] ; posture [ f ]
ท่าทางเดิน[thāthāng doēn] (n, exp) FR: allure [ f ]
ท่วงท่า[thūangthā] (n) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion  FR: allure [ f ] ; attitude [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLURE AH0 L UH1 R
ALLURED AH0 L UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allure (v) ˈəlˈuəʳr (@1 l u@1 r)
allured (v) ˈəlˈuəʳd (@1 l u@1 d)
allures (v) ˈəlˈuəʳz (@1 l u@1 z)
allurement (n) ˈəlˈuəʳmənt (@1 l u@1 m @ n t)
allurements (n) ˈəlˈuəʳmənts (@1 l u@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
釣る[つる, tsuru] (v5r, vt) (1) to fish; to angle; to catch; (2) (See 釣られる) to lure in; to tempt; to attract; to entice; to allure; (P) [Add to Longdo]
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n, vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Allure \Al*lure"\, v. t. [imp. & p. p. {Alluded}; p. pr. & vb.
     n. {Alluring}.] [OF. aleurrer, alurer, fr. a (L. ad) + leurre
     lure. See {Lure}.]
     To attempt to draw; to tempt by a lure or bait, that is, by
     the offer of some good, real or apparent; to invite by
     something flattering or acceptable; to entice; to attract.
     [1913 Webster]
  
           With promised joys allured them on.      --Falconer.
     [1913 Webster]
  
           The golden sun in splendor likest Heaven
           Allured his eye.                         --Milton.
     [1913 Webster]
  
     Syn: To attract; entice; tempt; decoy; seduce.
  
     Usage: To {Allure}, {Entice}, {Decoy}, {Seduce}. These words
            agree in the idea of acting upon the mind by some
            strong controlling influence, and differ according to
            the image under which is presented. They are all used
            in a bad sense, except allure, which has sometimes
            (though rarely) a good one. We are allured by the
            prospect or offer (usually deceptive) of some future
            good. We are commonly enticed into evil by appeals to
            our passions. We are decoyed into danger by false
            appearances or representations. We are seduced when
            drawn aside from the path of rectitude. What allures
            draws by gentle means; what entices leads us by
            promises and persuasions; what decoys betrays us, as
            it were, into a snare or net; what seduces deceives us
            by artful appeals to the passions.
            [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Allure \Al*lure"\, n.
     Allurement. [R.] --Hayward.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Allure \Al`lure"\, n. [F.; aller to go.]
     Gait; bearing.
     [1913 Webster]
  
           The swing, the gait, the pose, the allure of these men.
                                                    --Harper's
                                                    Mag.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  allure
      n 1: the power to entice or attract through personal charm [syn:
           {allure}, {allurement}, {temptingness}]
      v 1: dispose or incline or entice to; "We were tempted by the
           delicious-looking food" [syn: {tempt}, {allure}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  allure /alyʀ/ 
   appearance; aspect; look; sight; view; speed

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  allure /ɑlyrə/
   airs

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top