ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seduce

S IH0 D UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seduce-, *seduce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seduce(vt) ยั่วยวน, See also: ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, Syn. lure, persuade, tempt, attract, allure
seducer(adj) คนหรือสิ่งยั่วยวน, Syn. debaucher, corrupter, tempter
seduce from(phrv) ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง), Syn. entice from, tempt from
seduce into(phrv) ล่อลวงให้ทำ (สิ่งผิด), See also: ยั่วให้ทำ สิ่งผิด, Syn. entice into, tempt into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, ล่อลวงให้ไปเสียตัว, ดึงดูดใจ, ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure, decoy, tempt, entice

English-Thai: Nontri Dictionary
seduce(vt) พาเขว, นำไปในทางชั่ว, ดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seduceล่อไป, ลวงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge.ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง Blazing Saddles (1974)
Your top pursuit man wants to quit the road and we have to seduce him with candy?คนแสวงหาด้านบนของคุณ ต้องการที่จะออกจากถนน และเราจะต้องหลอกล่อให้เขา กับลูกอม? Mad Max (1979)
She's trying to seduce you.เธอพยายามจะล่อลวงคุณ Basic Instinct (1992)
They always try to seduce you.พวกเขาก็พยายามจะล่อลวงคุณ Basic Instinct (1992)
And you seduce women.คุณมาจีบผู้หญิงรึ Don Juan DeMarco (1994)
And now, to seduce a woman who will mean nothing to him... once he has had her, he would put my son's life in danger?แค่เขาอยากเชยชมผู้หญิงชั่วครั้งคราว เขาก็จะส่งลูกข้าไปตาย The Man in the Iron Mask (1998)
Anita, when you wanted to seduce the guy in the mailroom, and you thought you couldn´t learn Spanish fast enough, who quizzed you on your verbs?อานีต้า.. เมื่อไหร่คุณจะยั่วยวนเขาในห้องเก็บของ ไหนเธอว่าภาษาสเปนยากนักไง Never Been Kissed (1999)
Are you trying to seduce me?นี่เธอยั่วฉันหรอ A Walk to Remember (2002)
Now you're trying to seduce him with tears?ตอนนี้เธอกำลังหลอกเขาด้วยน้ำตาเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Your job was to tutor him, not seduce him.งานของเธอคือสอนเค้า\ไม่ใช่ยั่วยวนเค้า My Tutor Friend (2003)
After all I've done for you, how could you seduce my son?นั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำให้หนู หนูมาชักจูงลูกชายฉันให้หลงในทางที่ผิดได้ยังไง Crazy First Love (2003)
They seduce us with corporate beguiling illusions.พวกเขาล่อลวงเราด้วยมายาภาพของบรรษัท The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seduceHe seduced her with false promises.
seduceHis vain efforts to seduce her showed he was barking up the wrong tree; she was a mother of two tots.
seduceI tried in vain to seduce her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว(v) seduce, See also: entice, beguile, inveigle, lure, mislead, tempt, Syn. ยั่วยวน, อ่อย, ยวนยั่ว, เย้ายวน, Example: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม, Thai Definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อ[lø] (v) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce  FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[løjai] (v) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract  FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ยั่วยวน[yūayūan] (v) EN: arouse desire ; tempt ; seduce  FR: séduire ; tenter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEDUCE S IH0 D UW1 S
SEDUCED S IH0 D UW1 S T
SEDUCER S IH0 D UW1 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seduce (v) sˈɪdjˈuːs (s i1 d y uu1 s)
seduced (v) sˈɪdjˈuːst (s i1 d y uu1 s t)
seducer (n) sˈɪdjˈuːsər (s i1 d y uu1 s @ r)
seduces (v) sˈɪdjˈuːsɪz (s i1 d y uu1 s i z)
seducers (n) sˈɪdjˈuːsəz (s i1 d y uu1 s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m, vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r, vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] (v1, vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P) [Add to Longdo]
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m, vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P) [Add to Longdo]
口説く[くどく, kudoku] (v5k, vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance [Add to Longdo]
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n, vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear [Add to Longdo]
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s, vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]
誑かす[たぶらかす, taburakasu] (v5s, vt) to trick; to cheat; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
誑す;蕩す[たらす, tarasu] (v5s, vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
靡かす[なびかす, nabikasu] (v5s, vt) to seduce; to win over; to conquer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seduce \Se*duce"\, v. t. [imp. & p. p. {Seduced}; p. pr. & vb.
   n. {Seducing}.] [L. seducere, seductum; pref. se- aside +
   ducere to lead. See {Duke}.]
   1. To draw aside from the path of rectitude and duty in any
    manner; to entice to evil; to lead astray; to tempt and
    lead to iniquity; to corrupt.
    [1913 Webster]
 
       For me, the gold of France did not seduce. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to induce to engage in sexual intercourse.
    [PJC]
 
   Syn: To allure; entice; tempt; attract; mislead; decoy;
     inveigle. See {Allure}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seduce
   v 1: induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you
      score last night?"; "Harry made Sally" [syn: {seduce},
      {score}, {make}]
   2: lure or entice away from duty, principles, or proper conduct;
     "She was seduced by the temptation of easy money and started
     to work in a massage parlor"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top