Search result for

take of

(69 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take of-, *take of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take off[PHRV] ถอด, See also: ปลด, แก้, เปลื้อง, Ant. put on
take off[PHRV] ปลด, See also: ปล่อย, คลาย
take off[PHRV] ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
take off[PHRV] บินขึ้น (เครื่องบิน), See also: ออก (เดินทาง), Syn. depart, Ant. land
take off[PHRV] หยุดให้บริการ
take off[PHRV] หยุดงาน, See also: หยุดพัก
take off[PHRV] เลียนแบบ, Syn. imitate, mimic
take off[PHRV] ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี
take off[PHRV] หักออก, See also: ลบออก, ตัดออก
take off[PHRV] ลด (ราคา), Syn. discount

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is why i need to take off her head.นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันอยากผ่าหัวเธอ Not Cancer (2008)
I need you to stand up and take off your gown.ฉันต้องการให้คุณยืนขึ้น แล้วถอดเสื้อคลุมออก Lucky Thirteen (2008)
You want her to admit that all he has to do is ignore us for a few minutes and we'll take off?คุณอยากให้เธอนอนที่โรงพยาบาล เขาทำได้แค่นั้น ไม่สนใจเราสักครู่นึง และเราจะเริ่ม เขาโดนยิง The Itch (2008)
Take off your shirt.ถอดเสื้อคุณออก Last Resort (2008)
got in every picture you take of me\ Ngot ในทุกภาพที่คุณใช้เวลาของฉั Gas Pills (2008)
- Take off your helmet.-ถอดหมวกแกออกซิ Rookies (2008)
Take off his boot.- ถอดรองเทาออก Rambo (2008)
You want order in Gotham Batman must take off his mask and turn himself in.ถ้าอยากให้กอทแธมเป็นระเบียบ แบทแมนต้องถอดหน้ากาก แล้วไปมอบตัวซะ The Dark Knight (2008)
You just take off your little mask and show us all who you really are. Hm?อะไรดลใจให้แกพูดคำนี้ล่ะ.หืม The Dark Knight (2008)
Just take off that mask, let him come find you.แค่ถอดหน้ากากออก แล้วให้เค้ามาหาคุณเอง The Dark Knight (2008)
How about you take off your clothes and make out with each other?ถ้าเป็นให้พวกคุณถอดเสื้อผ้า แล้วก็ร่วมรักระหว่างกันล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Take off the armor!การบินขึ้นไป เกราะ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take ofAdd "Men" and the goods take off.
take ofA helicopter is able to take off and land straight up and down.
take ofAnd when you talk to me, take off your hat.
take ofCould you take off the price tag for me?
take ofDo I have to take off my shoes?
take ofHe is quick to take offense.
take ofI grieved that he should take offence.
take ofI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
take ofI like watching planes take off.
take ofIn Japan people take off their shoes when they enter a house.
take ofI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [XXX]
take ofI saw a jumbo jet take off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเป็นอารมณ์[V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
เปิด[V] flee (in panic), See also: take off at the high port, Syn. หนี, เปิดเปิง, Example: กว่าตำรวจจะมาถึง คนร้ายก็เปิดไปถึงไหนแล้ว
ลาพัก[V] take off, See also: take leave, Example: ช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบาย ดังนั้นเขาจึงลาพักเป็นเวลา 1 อาทิตย์, Thai definition: บอกกล่าวเพื่อขอหยุดพักจากหน้าที่การงาน
ถอด[V] take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
ถอดทิ้ง[V] take off and throw away, See also: stop using, Ant. ใส่
ถือโทษ[V] take offence, Example: ผมยืมรถเขามาหัดขับ บางครั้งขับไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไม่ถือโทษ, Thai definition: นับเอาว่าผิด
บินขึ้น[V] fly up, See also: take off, Example: ฝูงนกยูงพากันบินขึ้นพึ่บพั่บ เมื่อได้ยินเสียงคนเดินท่องน้ำ, Thai definition: ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์
กิน[V] take off, Example: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว, Thai definition: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน
กินดาย[V] take off the opponent's all chesses, Example: ผู้เล่นหมายแยกคนนี้กินดายทั้งกระดาน, Thai definition: กินดะไปจนหมด (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)
กินแถว[V] take off opponent's whole row of chesses, Example: พ่อกำลังกินแถวหมากแยกกระดานนี้, Thai definition: เอาตัวหมากออกจากกระดานตลอดทั้งแถว (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
บินขึ้น[v.] (binkheun) EN: take off ; fly up   FR: décoller ; s'envoler
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct   
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
แก้ผ้า [n.] (kaē phā) EN: take off clothing   FR: se déshabiller
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp,v5s) to take off one's glasses [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
事実誤認[じじつごにん, jijitsugonin] (n) mistake of fact [Add to Longdo]
垂直離着陸[すいちょくりちゃくりく, suichokurichakuriku] (n) vertical take off and landing; VTOL [Add to Longdo]
千慮の一失[せんりょのいっしつ, senryonoisshitsu] (n) the mistake of a wise man [Add to Longdo]
前車の轍を踏む[ぜんしゃのてつをふむ, zenshanotetsuwofumu] (exp,v5m) (See 轍を踏む) to repeat the mistake of somebody; to make the same mistake as that of ...; to follow the rut of the preceding cart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office [Add to Longdo]
就任[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ, ] take office; assume a post [Add to Longdo]
就职[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ, / ] take office; assume a post [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] take off clothes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top