Search result for

tactic

(83 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tactic-, *tactic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tactic[N] ยุทธวิธี, See also: หนทาง, นโยบาย, กลยุทธ์
tactics[N] การทหาร, See also: กลยุทธ์ที่ใช้ในการรบหรือทำสงคราม
tactics[N] ชั้นเชิง, See also: กลยุทธ์, กลวิธี, Syn. strategy, maneuvering, generalship, stratagem
tactical[ADJ] เกี่ยวกับยุทธวิธี, See also: เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด
tactician[N] นักกลยุทธ์, See also: นักวางยุทธวิธี, ผู้มีกลยุทธ์, Syn. strategist, planner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tactic(แทค'ทิค) n. = tactics (ดู) ,ระบบหรือรายละเอียดของ tactics (ดู) adj. เป็นระบบ,เป็นระเบียบ,เป็นลำดับ
tactical(แทค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับยุทธวิธี,เกี่ยวกับยุทธวิธีที่เชี่ยวชาญหรือฉลาด., Syn. astute,discreet
tactician(แทคทิช'เชิน) n. นักกลยุทธ,นักการทหาร,นักวางยุทธวิธี
tactics(แทค'ทิคซฺ) n. ยุทธวิธี,กลยุทธ,การทหาร, Syn. maneuvers,strategy
asyntactic(อะซินแทค'ทิค) n. ซึ่งไม่ถูกหลักไวยากรณ์, เกี่ยวกับสำนวนที่ไม่ถูกหลักไวยากรณ
syntactic(ซินแทค'ทิค,-คัล) adj. เกี่ยวกับsyntax (ดู)
syntactical(ซินแทค'ทิค,-คัล) adj. เกี่ยวกับsyntax (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
tactical(adj) เกี่ยวกับยุทธวิธี,เกี่ยวกับกลยุทธ์,ฉลาด
tactics(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,การทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tactic-จัดระเบียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactical levelระดับกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tacticsกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tacticsกลวิธี, ยุทธวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tacticsยุทธวิธี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง How I Won the War (1967)
That's a... That's an unusual tactic for a guard dog, but it's effective.เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมาก และได้ผล The Bodyguard (1992)
I have tactical command that supersedes your rank.สายการบังคับบัญชาผมเหนือกว่าคุณ Heat (1995)
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์ Seven Years in Tibet (1997)
They would use ground tactics... hand-to-hand combat.มาจะรุกรานทางพื้นดิน ต่อสู้ด้วยมือ Signs (2002)
Social responsibility isn't a deep shift because its a voluntary tactic.ความรับผิดชอบทางสังคมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง (อีเลน เบอร์นาร์ด) เพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่จงใจนำมาใช้ เป็นกลยุทธ์ The Corporation (2003)
A tactic a reaction to a certain market at this point.เป็นปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองต่อตลาดบางส่วนในตอนนี้ The Corporation (2003)
Special Tactics and Rescue Squad. They're the best.กลุ่มคนที่ ยุทธวิธีและการช่วยเหลือพิเศษ พวกเค้าเป็นสุดยอด Resident Evil: Apocalypse (2004)
A precision tactical nuclear device.อุปกรณ์นิวเคลียร์ที่ แม่นยำและฉลาด Resident Evil: Apocalypse (2004)
Despite your rather transparent tactics, Brainman, prepare to die.แม้จะมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างโปร่งใสของคุณ Brainman เตรียมที่จะตาย Cubeº: Cube Zero (2004)
By your age, you can turn a wizard to a watch... lt's tactical.ตอนอายุเท่าเธอ สามารถเสกพ่อมดให้เป็นนาฬิกาได้ มันเป็นยุทธวิธี Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
The tactics team is coming now to discover where the video come.ฝ่ายเทคนิคกำลังมา เดี๋ยวคงหาต้นทางของสัญญาณวีดีโอได้ Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tacticHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
tacticI suggest we adopt flexible tactics for the moment.
tacticNobody failed in the tactics.
tacticThe aide suggested to him a change in tactics.
tacticThe trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.
tacticThey moved the troops back in a sudden change of tactics.
tacticWe should adopt flexible tactics for the moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเล่น[N] tactics, See also: artifice, tact, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง, กลเม็ด, Example: นักพูดเก่งๆ มีลีลาการพูดที่มีลูกเล่นทำให้คนฟังชื่นชอบ, Thai definition: วิธีการหรือชั้นเชิงที่แปลกออกไปกว่าเดิม
แต้ม[N] strategy, See also: tactics, tact, finesse, Syn. ชั้นเชิง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ชั้นเชิง[N] artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, tact, strategy, trickery, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, เชิงชั้น, กลเม็ด, ทีเด็ด, ยุทธวิธี, Example: เขาเป็นพนักงานขายที่มีชั้นเชิงในการพูดมาก
ยุทธวิธี[N] artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, strategy, trickery, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, Example: พงศาวดารฉบับคองบองของพม่ากล่าวว่า ที่จริงพระเจ้าเอกทัศน์ตอนนั้นไม่ได้อ่อนแอ ทหารกรุงศรีฯ ทำการรบอย่างเข้มแข็ง แต่สู้ยุทธวิธีของพม่าไม่ได้, Count unit: วิธี, Thai definition: วิธีและอุบายในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
การวางแผนยุทธวิธี[n. exp.] (kān wāngphaēn yuthhawithī) EN: tactical planning   
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]
กลวิธี[n.] (konlawithī) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics   FR: tactique [f]
นักวางหมาก[n. exp.] (nak wāngmāk) EN: tactician   FR: tacticien [m] ; stratège [m]
เพลงดาบ[n. exp.] (phlēng dāp) EN: set of sword fighting tactics   
เพลงมวย[n. exp.] (phlēng mūay) EN: set of Thai boxing tactics ; set of kung fu fighting tactics   
ประวิง[v.] (prawing) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back   FR: retarder ; différer
รูปแบบกลวิธี[n. exp.] (rūpbaēp konlawithī) EN: tactical pattern   FR: schéma tactique [m]
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery   FR: tactique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TACTIC    T AE1 K T IH0 K
TACTICS    T AE1 K T IH0 K S
TACTICAL    T AE1 K T IH0 K AH0 L
TACTICIAN    T AE0 K T IH1 SH AH0 N
TACTICALLY    T AE1 K T IH0 K AH0 L IY0
TACTICIANS    T AE0 K T IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tactic    (n) (t a1 k t i k)
tactics    (n) (t a1 k t i k s)
tactical    (j) (t a1 k t i k l)
tactician    (n) (t a1 k t i1 sh @ n)
tactically    (a) (t a1 k t i k l ii)
tacticians    (n) (t a1 k t i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战术[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] tactics, #4,082 [Add to Longdo]
战术导弹[zhàn shù dǎo dàn, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] tactical missile [Add to Longdo]
战术核武器[zhàn shù hé wǔ qì, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] tactical nuclear weapons [Add to Longdo]
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] tactical mixture of chemical agents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソタクチックポリオレフィン[, aisotakuchikkuporiorefin] (n) isotactic polyolefin [Add to Longdo]
アイソタクチックポリプロピレン[, aisotakuchikkuporipuropiren] (n) isotactic polypropylene [Add to Longdo]
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
スワット[, suwatto] (n) Special Weapons and Tactics; SWAT [Add to Longdo]
タクティック[, takuteikku] (n) tactic [Add to Longdo]
タクティックス[, takuteikkusu] (n) tactics [Add to Longdo]
マーケティング策略[マーケティングさくりゃく, ma-keteingu sakuryaku] (n) marketing tactic [Add to Longdo]
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics [Add to Longdo]
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構文エラー[こうぶんエラー, koubun era-] syntactic error [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tactic \Tac"tic\, Tactical \Tac"tic*al\, a. [Gr. taktiko`s. See
   {tactics}.]
   Of or pertaining to military or naval tactics; hence,
   pertaining to, or characterized by, planning or maneuvering
   for the short term; -- contrasted with {strategic}, planning
   for the long term.
   -- {Tac"tic*al*ly}, adv.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tactic \Tac"tic\, n.
   See {Tactics}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tactic
   n 1: a plan for attaining a particular goal [syn: {tactic},
      {tactics}, {maneuver}, {manoeuvre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top