ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tactics

T AE1 K T IH0 K S   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tactics-, *tactics*, tactic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tactics[N] การทหาร, See also: กลยุทธ์ที่ใช้ในการรบหรือทำสงคราม
tactics[N] ชั้นเชิง, See also: กลยุทธ์, กลวิธี, Syn. strategy, maneuvering, generalship, stratagem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tactics(แทค'ทิคซฺ) n. ยุทธวิธี,กลยุทธ,การทหาร, Syn. maneuvers,strategy

English-Thai: Nontri Dictionary
tactics(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,การทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tacticsกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tacticsกลวิธี, ยุทธวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tacticsยุทธวิธี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They would use ground tactics... hand-to-hand combat.มาจะรุกรานทางพื้นดิน ต่อสู้ด้วยมือ Signs (2002)
Special Tactics and Rescue Squad. They're the best.กลุ่มคนที่ ยุทธวิธีและการช่วยเหลือพิเศษ พวกเค้าเป็นสุดยอด Resident Evil: Apocalypse (2004)
Despite your rather transparent tactics, Brainman, prepare to die.แม้จะมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างโปร่งใสของคุณ Brainman เตรียมที่จะตาย Cubeº: Cube Zero (2004)
The tactics team is coming now to discover where the video come.ฝ่ายเทคนิคกำลังมา เดี๋ยวคงหาต้นทางของสัญญาณวีดีโอได้ Saw II (2005)
It's called tactics.เขาเรียกว่า แทคติคส์ ไง Initial D (2005)
if you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, you really don't know me very well.if you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, คุณไม่รู้จักฉันดีพอ Aqua (2005)
You will be charged with military training and battle tactics.เจ้าจะได้รับหน้าที่ในกองทหาร ฝึกทหารและเทคนิคการรบ Episode #1.8 (2006)
Now that you are actually flying, it is time to learn about tactics.ในเมื่อพวกคุณบินกันได้แล้ว ถึงเวลาเรียนรู้กลยุทธ์ Flyboys (2006)
It is a chance to be more aggressive in your tactics.โอกาสดีที่จะปรับกลยุทธ์ ให้กราดเกรี้ยวกว่าเดิม Flyboys (2006)
Our tactics were necessary. I'm sorry. Now clear out and let us do our job.เราจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ ผมเสียใจ เคลียร์ทุกอย่างแล้วเราจะได้ทำงานกันสักที Hollow Man II (2006)
Defensive Tactics.ฝ่ายยุทธวิธี การป้องกันตัว War (2007)
They quit the subtle tactics.เข้าทางพวกมัน Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tacticsHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
tacticsI suggest we adopt flexible tactics for the moment.
tacticsNobody failed in the tactics.
tacticsThe aide suggested to him a change in tactics.
tacticsThe trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.
tacticsThey moved the troops back in a sudden change of tactics.
tacticsWe should adopt flexible tactics for the moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเล่น[N] tactics, See also: artifice, tact, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง, กลเม็ด, Example: นักพูดเก่งๆ มีลีลาการพูดที่มีลูกเล่นทำให้คนฟังชื่นชอบ, Thai definition: วิธีการหรือชั้นเชิงที่แปลกออกไปกว่าเดิม
แต้ม[N] strategy, See also: tactics, tact, finesse, Syn. ชั้นเชิง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ชั้นเชิง[N] artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, tact, strategy, trickery, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, เชิงชั้น, กลเม็ด, ทีเด็ด, ยุทธวิธี, Example: เขาเป็นพนักงานขายที่มีชั้นเชิงในการพูดมาก
ยุทธวิธี[N] artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, strategy, trickery, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, Example: พงศาวดารฉบับคองบองของพม่ากล่าวว่า ที่จริงพระเจ้าเอกทัศน์ตอนนั้นไม่ได้อ่อนแอ ทหารกรุงศรีฯ ทำการรบอย่างเข้มแข็ง แต่สู้ยุทธวิธีของพม่าไม่ได้, Count unit: วิธี, Thai definition: วิธีและอุบายในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
กลวิธี[n.] (konlawithī) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics   FR: tactique [f]
เพลงดาบ[n. exp.] (phlēng dāp) EN: set of sword fighting tactics   
เพลงมวย[n. exp.] (phlēng mūay) EN: set of Thai boxing tactics ; set of kung fu fighting tactics   
ประวิง[v.] (prawing) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back   FR: retarder ; différer
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery   FR: tactique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TACTICS    T AE1 K T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tactics    (n) tˈæktɪks (t a1 k t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战术[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] tactics, #4,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
スワット[, suwatto] (n) Special Weapons and Tactics; SWAT [Add to Longdo]
タクティックス[, takuteikkusu] (n) tactics [Add to Longdo]
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics [Add to Longdo]
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings [Add to Longdo]
駆け引き(P);駆引き;掛け引き;懸引き[かけひき, kakehiki] (n) (1) bargaining; haggling; (2) tactics; strategy; (P) [Add to Longdo]
空挺作戦[くうていさくせん, kuuteisakusen] (n) aerial tactics [Add to Longdo]
軍学[ぐんがく, gungaku] (n) military science; strategy; tactics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tactics \Tac"tics\, n. [Gr. taktika` pl., and taktikh` (sc.
   te`chnh, sing., fr. taktiko`s fit for ordering or arranging,
   fr. ta`ssein, ta`ttein, to put in order, to arrange: cf. F.
   tactique.]
   1. The science and art of disposing military and naval forces
    in order for battle, and performing military and naval
    evolutions. It is divided into grand tactics, or the
    tactics of battles, and elementary tactics, or the tactics
    of instruction.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, any system or method of procedure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tactics
   n 1: the branch of military science dealing with detailed
      maneuvers to achieve objectives set by strategy
   2: a plan for attaining a particular goal [syn: {tactic},
     {tactics}, {maneuver}, {manoeuvre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top