Search result for

maneuver

(59 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maneuver-, *maneuver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maneuver[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
maneuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
maneuver[N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
maneuverer[N] ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก
maneuverable[ADJ] ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้
maneuverering[N] การใช้แผนการ, See also: การใช้กลยุทธ์, Syn. tactics, strategy
maneuverability[N] การวางแผนการ, See also: การจัดกลยุทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
outmaneuver(เอาทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม,ชนะด้วยการพลิกแพลง, Syn. exercise

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Maneuver, Secondวิธีทำขั้นที่ 2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Evasive maneuvers!-วิ่งคดเคี้ยวไว้! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Squiggly squid maneuver!-ท่าปลาหมึกกระเพื่อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Squiggly squid maneuver! Go!ทำท่าปลาหมึกกระเพื่อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Before a battle and rehearse schemes of maneuverก่อนการโจมตี มีการซักซ้อม The Price (2008)
The oposing council maneuvered.สภา oposing maneuvered. Law Abiding Citizen (2009)
It'll take some maneuvering, but I'll make it happen.ใจเย็นน่า ฉันจะใช้อุบายนิดหน่อย แต่ฉันจะทำให้มันเป็นไปได้ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Evasive maneuvers.ใช้ยุทธวิธีหลบหลีก Jedi Crash (2009)
He is known for his deceptive maneuvers.เขาขึ้นชื่อในเรื่องการสร้างแผนตบตา Innocents of Ryloth (2009)
An aerobraking maneuver?กลยุทธ์ในการที่จะหยุด Darkness (2009)
Destiny used an aerobraking maneuver to slow down.ยานเดสทินี่ใช้วิถีโค้งของดวงดาวเพื่อลดความเร็ว Light (2009)
I'm suggesting Lieutenant Scott perform a slingshot maneuver around the planet to do exactly the opposite.ผมกำลังแนะนำ ให้ผู้หมวดสก๊อต ใช้วิธีแซงหน้ายาน คนละด้านของดวงดาว และทำอย่างแม่นยำ Light (2009)
Fire maneuvering thrusters.เปิดที่ขับแรงดัน Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maneuverHe was maneuvered out of office.
maneuverThey are maneuvering behind the scene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนตรอก[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
ประลองยุทธ์[V] maneuver, See also: hold maneuvers, Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ, Example: ในสมัยก่อนอัศวินที่ถูกหมิ่นเกียรติจะประลองยุทธ์กับผู้ที่ดูถูกตนเพื่อกู้หน้า
ประลอง[V] test, See also: maneuver, exercise, contest, try out, Syn. ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง, Thai definition: ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ซ้อมรบ[V] maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai definition: ทดลองรบ
จนมุม[V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANEUVER    M AH0 N UW1 V ER0
MANEUVERS    M AH0 N UW1 V ER0 Z
MANEUVERED    M AH0 N UW1 V ER0 D
MANEUVERING    M AH0 N UW1 V ER0 IH0 NG
MANEUVERABLE    M AH0 N UW1 V ER0 AH0 B AH0 L
MANEUVERINGS    M AH0 N UW1 V ER0 IH0 NG Z
MANEUVERABILITY    M AH0 N UW2 V ER0 AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maneuver    (n) (m a n uu1 v @ r)
maneuvers    (n) (m a n uu1 v @ r z)
maneuvered    (n) (m a n uu1 v @@ d)
maneuvering    (n) (m a n uu1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] maneuver; scheme, #117,470 [Add to Longdo]
迴旋[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, ] maneuvering room; leeway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manöver {n}; Truppenübung {f} [mil.]maneuver [Am.]; manoeuvre [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニューバー[, manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
運動性[うんどうせい, undousei] (n,adj-no) motility; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
演習場[えんしゅうじょう, enshuujou] (n) maneuvering ground; manoeuvering ground [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, v. i. [imp. & p.
   p. {Maneuvered}or {Manoeuvred}; p. pr. & vb. n.
   {Maneuvering}, or {Manoeuvring}.] [Cf. F. manoeuvrer. See
   {Maneuver}, n.]
   1. To perform a movement or movements in military or naval
    tactics; to make changes in position with the intention of
    getting an advantage in attack or defense.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To make changes in one's approach to solving a
    problem, so as to achieve maximum advantage in a changing
    situation; -- used especially in competitive situations,
    as in politics, diplomacy, or sports.
    [PJC]
 
   3. To manage with address or art; to scheme.
    [1913 Webster] Maneuver

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, v. t.
   1. To change the positions of, as of troops of ships.
    [1913 Webster] Maneuverer

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, n. [F.
   manoeuvre, OF. manuevre, LL. manopera, lit., hand work,
   manual labor; L. manus hand + opera, fr. opus work. See
   {Manual}, {Operate}, and cf. {Mainor}, {Manure}.]
   [1913 Webster]
   1. Management; dexterous movement; specif., a military or
    naval evolution, movement, or change of position.
    [1913 Webster]
 
   2. Management with address or artful design; adroit
    proceeding; stratagem.
    [1913 Webster] Maneuver

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maneuver
   n 1: a military training exercise [syn: {maneuver}, {manoeuvre},
      {simulated military operation}]
   2: a plan for attaining a particular goal [syn: {tactic},
     {tactics}, {maneuver}, {manoeuvre}]
   3: a deliberate coordinated movement requiring dexterity and
     skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a
     play by the shortstop" [syn: {maneuver}, {manoeuvre}, {play}]
   4: a move made to gain a tactical end [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {tactical maneuver}, {tactical manoeuvre}]
   5: an action aimed at evading an opponent [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {evasive action}]
   v 1: direct the course; determine the direction of travelling
      [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
      {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
      {channelise}]
   2: act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to get
     the chairmanship"; "She maneuvered herself into the
     directorship" [syn: {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre}]
   3: perform a movement in military or naval tactics in order to
     secure an advantage in attack or defense [syn: {manoeuver},
     {maneuver}, {manoeuvre}, {operate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top