ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maneuver

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maneuver-, *maneuver*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maneuver(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
maneuver(n) การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
maneuver(n) กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
maneuverer(n) ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก
maneuverable(adj) ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้
maneuverering(n) การใช้แผนการ, See also: การใช้กลยุทธ์, Syn. tactics, strategy
maneuverability(n) การวางแผนการ, See also: การจัดกลยุทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก, อุบาย, แผนการ v. ซ้อมรบ, ยักย้าย, หลบหลีก, วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
outmaneuver(เอาทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม, ชนะด้วยการพลิกแพลง, Syn. exercise

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Maneuver, Secondวิธีทำขั้นที่ 2 [การแพทย์]

WordNet (3.0)
maneuver(n) a military training exercise, Syn. simulated military operation, manoeuvre
maneuver(n) a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill, Syn. manoeuvre, play
maneuver(n) a move made to gain a tactical end, Syn. manoeuvre, tactical maneuver, tactical manoeuvre
maneuver(n) an action aimed at evading an opponent, Syn. evasive action, manoeuvre
maneuver(v) act in order to achieve a certain goal, Syn. manoeuvre, manoeuver
maneuverability(n) the quality of being maneuverable, Syn. manoeuvrability
maneuverable(adj) capable of maneuvering or changing position, Syn. manoeuvrable
maneuverer(n) a person skilled in maneuvering, Syn. manoeuvrer
manoeuver(v) perform a movement in military or naval tactics in order to secure an advantage in attack or defense, Syn. maneuver, operate, manoeuvre
steer(v) direct the course; determine the direction of travelling, Syn. direct, maneuver, point, channelize, head, channelise, manoeuver, manoeuvre, guide

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Manoeuvre

{ } n. [ F. manoeuvre, OF. manuevre, LL. manopera, lit., hand work, manual labor; L. manus hand + opera, fr. opus work. See Manual, Operate, and cf. Mainor, Manure. ] [ 1913 Webster ]

1. Management; dexterous movement; specif., a military or naval evolution, movement, or change of position. [ 1913 Webster ]

2. Management with address or artful design; adroit proceeding; stratagem. [ 1913 Webster ]

Variants: Maneuver
Manoeuvre

{ } v. i. [ imp. & p. p. Maneuvered r Manoeuvred; p. pr. & vb. n. Maneuvering or Manoeuvring ] [ Cf. F. manoeuvrer. See Maneuver, n. ] 1. To perform a movement or movements in military or naval tactics; to make changes in position with the intention of getting an advantage in attack or defense. [ 1913 Webster ]

2. Hence: To make changes in one's approach to solving a problem, so as to achieve maximum advantage in a changing situation; -- used especially in competitive situations, as in politics, diplomacy, or sports. [ PJC ]

3. To manage with address or art; to scheme. [ 1913 Webster ]

Variants: Maneuver
Manoeuvre

{ } v. t. 1. To change the positions of, as of troops of ships. [ 1913 Webster ]

Variants: Maneuver

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You just reach in, there's one little maneuver, and bam!รู้มั้ย เธอแค่เอามือไป แล้วยุกยิกนิดหน่อย แล้วก็แอ่นแอ๊น The One with the East German Laundry Detergent (1994)
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก Akira (1988)
Nearby, the Tibetan army practiced its maneuvers.ไม่ไกลนัก กองทัพทิเบต กำลังซ้อมรบ Seven Years in Tibet (1997)
I'll show you a little maneuver... my mother taught me in junior high.เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู แม่ฉันเคยสอนไว้ตอนฉันเรียน ม.ต้น Legally Blonde (2001)
They think these are staged immediately preceding an attack maneuver.แล้วทันทีมันก็จะแปรขบวน Signs (2002)
An antique prop in a decoy maneuver....ของเก่าโบราณนั่นน่ะ. Ghost in the Shell (1995)
The "flying squirrel" maneuver!จะต้องเริ่มซ้อมแลวสินะ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Look, the "gecko" maneuver.ดูนะ, ข้าจะทำแบบตุ๊กแกให้ดู Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The "multiplier" maneuver.นี่คือท่า คูณเพิ่ม Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The "time freeze" maneuver!วิชา หยุดเวลา! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The "cicada" maneuver.วิชาลอกคราบ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Now that Suribachi has been taken... the enemy will maneuver all forces onto the hillside.ถ้า ซึริบาชิ ถูกตีได้อย่างนี้แล้ว... ข้าศึกจะแปรขบวน.. ผนึกกำลังเข้าตีแนวเชิงเขาที่เหลือ Letters from Iwo Jima (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maneuverHe was maneuvered out of office.
maneuverThey are maneuvering behind the scene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนตรอก(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
ประลองยุทธ์(v) maneuver, See also: hold maneuvers, Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ, Example: ในสมัยก่อนอัศวินที่ถูกหมิ่นเกียรติจะประลองยุทธ์กับผู้ที่ดูถูกตนเพื่อกู้หน้า
ประลอง(v) test, See also: maneuver, exercise, contest, try out, Syn. ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง, Thai Definition: ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ซ้อมรบ(v) maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ทดลองรบ
จนมุม(v) corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai Definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
maneuver
maneuvers
maneuvered
maneuvering
maneuverable
maneuverings
maneuverability
maneuverability

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maneuver
maneuvers
maneuvered
maneuvering

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ,   /  ] maneuver; scheme #117,470 [Add to Longdo]
迴旋[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ,  ] maneuvering room; leeway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manöver { n }; Truppenübung { f } [ mil. ]maneuver [ Am. ]; manoeuvre [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) #1,613 [Add to Longdo]
工作[こうさく, kousaku] (n, vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P) #4,626 [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n, vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) #7,906 [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n, vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre #14,943 [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n, vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers #19,013 [Add to Longdo]
マニューバー[manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
マヌーバー[manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n, vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
運動性[うんどうせい, undousei] (n, adj-no) motility; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
演習場[えんしゅうじょう, enshuujou] (n) maneuvering ground; manoeuvering ground [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top