ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maneuver

M AH0 N UW1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maneuver-, *maneuver*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maneuver(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
maneuver(n) การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
maneuver(n) กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
maneuverer(n) ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก
maneuverable(adj) ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้
maneuverering(n) การใช้แผนการ, See also: การใช้กลยุทธ์, Syn. tactics, strategy
maneuverability(n) การวางแผนการ, See also: การจัดกลยุทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก, อุบาย, แผนการ v. ซ้อมรบ, ยักย้าย, หลบหลีก, วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
outmaneuver(เอาทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม, ชนะด้วยการพลิกแพลง, Syn. exercise

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Maneuver, Secondวิธีทำขั้นที่ 2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So that in sentencing, he maneuvers his way to Fox River where his brother's scheduled to die in less than a month.โทษก็เลย ติดคุกที่ ฟ็อกซ์ ริเวอร์ ที่ซึ่ง พี่ชายเขา จะถูกประหารในไม่ถึงเดือนนี้ Cute Poison (2005)
Now that Suribachi has been taken... the enemy will maneuver all forces onto the hillside.ถ้า ซึริบาชิ ถูกตีได้อย่างนี้แล้ว... ข้าศึกจะแปรขบวน.. ผนึกกำลังเข้าตีแนวเชิงเขาที่เหลือ Letters from Iwo Jima (2006)
So Juno, how was your little maneuver last night?จูโน่ แผนรบของเธอเมื่อคืนเป็นไงบ้าง Juno (2007)
He died in a helicopter crash on maneuvers at Fort Bragg 10 years ago.ตายแล้ว เฮลิคอปเตอร์ชนกัน ไม่ได้ฝึกรบ ที่ฟอร์ท บราก 10ปีก่อน In the Valley of Elah (2007)
Destiny used an aerobraking maneuver to slow down.ยานเดสทินี่ใช้วิถีโค้งของดวงดาวเพื่อลดความเร็ว Light (2009)
I'm suggesting Lieutenant Scott perform a slingshot maneuver around the planet to do exactly the opposite.ผมกำลังแนะนำ ให้ผู้หมวดสก๊อต ใช้วิธีแซงหน้ายาน คนละด้านของดวงดาว และทำอย่างแม่นยำ Light (2009)
Whicis why the maneuver is knownnly trained combatants: Special Forces, Navy SEALs.ทำไมคนที่รู้วิธีการต่อสู้อย่างดี ทหาร กองกำลังพิเศษ หน่วยซีล The Bond in the Boot (2009)
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles.เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม Holidaze (2009)
Help me... maneuver has been lost.ผู้กองคะ ติดต่อสื่อสารไม่ได้เลยครับ Star Trek (2009)
Bravo 6 maneuver fire, full spread!ใช้รูปขบวนบราโว่ 6 ยิงตอบโต้ Star Trek (2009)
If Mr. Sulu is able to maneuver us into positionถ้าคุณซูลูสามารถนำเราไปตำแหน่งนั้นได้ Star Trek (2009)
The efficiency of the droids maneuvers and then there's this.ประสิทธิภาพกลยุทธ์ของพวกดรอยด์ แล้วก็สิ่งนี้ Cat and Mouse (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maneuverHe was maneuvered out of office.
maneuverThey are maneuvering behind the scene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนตรอก(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
ประลองยุทธ์(v) maneuver, See also: hold maneuvers, Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ, Example: ในสมัยก่อนอัศวินที่ถูกหมิ่นเกียรติจะประลองยุทธ์กับผู้ที่ดูถูกตนเพื่อกู้หน้า
ประลอง(v) test, See also: maneuver, exercise, contest, try out, Syn. ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง, Thai Definition: ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ซ้อมรบ(v) maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ทดลองรบ
จนมุม(v) corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai Definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MANEUVER M AH0 N UW1 V ER0
MANEUVERS M AH0 N UW1 V ER0 Z
MANEUVERED M AH0 N UW1 V ER0 D
MANEUVERING M AH0 N UW1 V ER0 IH0 NG
MANEUVERABLE M AH0 N UW1 V ER0 AH0 B AH0 L
MANEUVERINGS M AH0 N UW1 V ER0 IH0 NG Z
MANEUVERABILITY M AH0 N UW2 V ER0 AH0 B IH1 L IH0 T IY0
MANEUVERABILITY M AH0 N UW2 V R AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maneuver (n) mænˈuːvər (m a n uu1 v @ r)
maneuvers (n) mænˈuːvərz (m a n uu1 v @ r z)
maneuvered (n) mænˈuːvɜːʳd (m a n uu1 v @@ d)
maneuvering (n) mænˈuːvərɪŋ (m a n uu1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] maneuver; scheme, #117,470 [Add to Longdo]
迴旋[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, ] maneuvering room; leeway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manöver { n }; Truppenübung { f } [ mil. ]maneuver [ Am. ]; manoeuvre [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニューバー[manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
マヌーバー[manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n, vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n, vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
運動性[うんどうせい, undousei] (n, adj-no) motility; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n, vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
演習場[えんしゅうじょう, enshuujou] (n) maneuvering ground; manoeuvering ground [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n, vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, v. i. [imp. & p.
   p. {Maneuvered}or {Manoeuvred}; p. pr. & vb. n.
   {Maneuvering}, or {Manoeuvring}.] [Cf. F. manoeuvrer. See
   {Maneuver}, n.]
   1. To perform a movement or movements in military or naval
    tactics; to make changes in position with the intention of
    getting an advantage in attack or defense.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To make changes in one's approach to solving a
    problem, so as to achieve maximum advantage in a changing
    situation; -- used especially in competitive situations,
    as in politics, diplomacy, or sports.
    [PJC]
 
   3. To manage with address or art; to scheme.
    [1913 Webster] Maneuver

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, v. t.
   1. To change the positions of, as of troops of ships.
    [1913 Webster] Maneuverer

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, n. [F.
   manoeuvre, OF. manuevre, LL. manopera, lit., hand work,
   manual labor; L. manus hand + opera, fr. opus work. See
   {Manual}, {Operate}, and cf. {Mainor}, {Manure}.]
   [1913 Webster]
   1. Management; dexterous movement; specif., a military or
    naval evolution, movement, or change of position.
    [1913 Webster]
 
   2. Management with address or artful design; adroit
    proceeding; stratagem.
    [1913 Webster] Maneuver

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maneuver
   n 1: a military training exercise [syn: {maneuver}, {manoeuvre},
      {simulated military operation}]
   2: a plan for attaining a particular goal [syn: {tactic},
     {tactics}, {maneuver}, {manoeuvre}]
   3: a deliberate coordinated movement requiring dexterity and
     skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a
     play by the shortstop" [syn: {maneuver}, {manoeuvre}, {play}]
   4: a move made to gain a tactical end [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {tactical maneuver}, {tactical manoeuvre}]
   5: an action aimed at evading an opponent [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {evasive action}]
   v 1: direct the course; determine the direction of travelling
      [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
      {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
      {channelise}]
   2: act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to get
     the chairmanship"; "She maneuvered herself into the
     directorship" [syn: {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre}]
   3: perform a movement in military or naval tactics in order to
     secure an advantage in attack or defense [syn: {manoeuver},
     {maneuver}, {manoeuvre}, {operate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top