ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manoeuvre

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manoeuvre-, *manoeuvre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manoeuvre[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuvre[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuvre[N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manoeuvre๑. การใช้กลวิธี๒. การดำเนินกลยุทธ, การประลองยุทธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manoeuvreวิธีการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aircraft can't manoeuvre like that.เครื่องบิน ไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบนั้น Squeeze (1993)
Of doing those manoeuvres.ยักย้ายไปมาด้วยความเร็วสูง Squeeze (1993)
It manoeuvres a weapon, the servo is on of a remote control. Like a ...มันเป็นตัวทำให้ปืนเคลื่อนไหว เหมือนพวกเครื่องบินบังคับ The Jackal (1997)
Out on night manoeuvres?นี่จะทำการซ้อมรบในเวลากลางคืนเหรอ? Mulan 2: The Final War (2004)
I'm trying to read the map while driving, a bonehead manoeuvre.ผมพยายามจะอ่านแผนที่ในขณะที่ขับรถ ก็มีขบวนรถโง่ๆแห่มา Cat's in the Bag... (2008)
Commander, on your order. Commence flanking manoeuvre.ท่านผู้บัญชาการ เริ่มต้นแผนการขนาบโจมตีได้เลย Storm Over Ryloth (2009)
We have to fight the monster ourselves, so let us ride out and fight on our own terms - on open ground, on horseback, where we can manoeuvre better.เราจะสู้กับมันด้วยตัวเราเอง เราจะออกไปสู้ด้วยวิธีของเรา ในภาคพื้น บนหลัวม้า ที่ไหนที่เราได้เปรียบที่สุด The Last Dragonlord (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manoeuvre    (v) mˈənˈuːvər (m @1 n uu1 v @ r)
manoeuvred    (v) mˈənˈuːvəd (m @1 n uu1 v @ d)
manoeuvrer    (n) mˈənˈuːvərər (m @1 n uu1 v @ r @ r)
manoeuvres    (v) mˈənˈuːvəz (m @1 n uu1 v @ z)
manoeuvrers    (n) mˈənˈuːvərəz (m @1 n uu1 v @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre [Add to Longdo]
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]
巧みに操る[たくみにあやつる, takuminiayatsuru] (exp,v5r) to maneuver; to manoeuvre; to manipulate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, v. i. [imp. & p.
   p. {Maneuvered}or {Manoeuvred}; p. pr. & vb. n.
   {Maneuvering}, or {Manoeuvring}.] [Cf. F. manoeuvrer. See
   {Maneuver}, n.]
   1. To perform a movement or movements in military or naval
    tactics; to make changes in position with the intention of
    getting an advantage in attack or defense.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To make changes in one's approach to solving a
    problem, so as to achieve maximum advantage in a changing
    situation; -- used especially in competitive situations,
    as in politics, diplomacy, or sports.
    [PJC]
 
   3. To manage with address or art; to scheme.
    [1913 Webster] Maneuver

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, v. t.
   1. To change the positions of, as of troops of ships.
    [1913 Webster] Maneuverer

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maneuver \Ma*neu"ver\, Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, n. [F.
   manoeuvre, OF. manuevre, LL. manopera, lit., hand work,
   manual labor; L. manus hand + opera, fr. opus work. See
   {Manual}, {Operate}, and cf. {Mainor}, {Manure}.]
   [1913 Webster]
   1. Management; dexterous movement; specif., a military or
    naval evolution, movement, or change of position.
    [1913 Webster]
 
   2. Management with address or artful design; adroit
    proceeding; stratagem.
    [1913 Webster] Maneuver

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manoeuvre \Ma*noeu"vre\, n. & v.
   See {Maneuver}. [Chiefly Brit.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manoeuvre
   n 1: a plan for attaining a particular goal [syn: {tactic},
      {tactics}, {maneuver}, {manoeuvre}]
   2: a military training exercise [syn: {maneuver}, {manoeuvre},
     {simulated military operation}]
   3: a deliberate coordinated movement requiring dexterity and
     skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a
     play by the shortstop" [syn: {maneuver}, {manoeuvre}, {play}]
   4: a move made to gain a tactical end [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {tactical maneuver}, {tactical manoeuvre}]
   5: an action aimed at evading an opponent [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {evasive action}]
   v 1: act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to
      get the chairmanship"; "She maneuvered herself into the
      directorship" [syn: {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre}]
   2: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   3: perform a movement in military or naval tactics in order to
     secure an advantage in attack or defense [syn: {manoeuver},
     {maneuver}, {manoeuvre}, {operate}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 manoeuvre /manuvrə/
  maneuver; manœuvre; manoeuvre

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top