ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trickery

T R IH1 K ER0 IY0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trickery-, *trickery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trickery[N] กลอุบาย, See also: กลโกง
trickery[N] การใช้กลอุบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am only better than him through trickery, and he meant me no harm. "ฉันเป็นเพียงดีกว่าเขาผ่านกล อุบาย และเขาหมายถึงฉันไม่มี อันตรายใด ๆ The Old Man and the Sea (1958)
But as long as I'm commandant I won't permit any such trickery!แต่ตราบใดที่ฉันเป็นผู้บัญชาการ ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A little trickery on my part. But actually--เป็นเล่เหลี่ยมของข้า คือที่จริง-- Labyrinth (1986)
An ounce of bargaining, a pinch of trickery, a soupçon of intimidation, et voil?แค่ต่อรองนิดหน่อย ผสมหลอกล่อติ๊ดนึง ข่มขวัญเข้าไว้ เสร็จเจ๊ฮ่ะ Stardust (2007)
You're not the one to talk, hiding behind your trickery.เจ้าไม่ใช่คนเดียวที่จะพูด ซ่อนตัวอยู่หลังกลสั่วๆ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Even resort to some outright trickery.แม้แต่ใช้เล่ห์กลอย่างเต็มรูปแบบ Bargaining (2009)
Let's see what trickery the Jedi have planned for us.ดูซิว่าเจไดจะเอาลูกไม้ไหนมาใช้กับเรา Storm Over Ryloth (2009)
I won't be fooled by corporate trickery.ฉันไม่อยากเป็นไอ้งั่งที่ถูกบริษัทโกง Chuck Versus the Living Dead (2010)
Give up your foolish trickery. This fish you can not cheat.In this fish you can not fool. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
About the Ancients and their trickery.ทั้งเรื่องตำนานเเละเรื่องความเจ้าเล่ห์ของมัน I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Full of trickery!เจ้านี่มันเหลี่ยมจัดจริงๆ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I don't believe in your trickeryข้าไม่เชื่อมุขหลอกเด็กของท่านหรอกน่า A Chinese Ghost Story (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickeryWhat sort of trickery do you have in store for me, today?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายา[N] trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
ลูกไม้[N] trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
กลอุบาย[n.] (kon-ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem   FR: stratagème [m] ; artifice [m]
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse   
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
อุปเท่ห์[n.] (uppathē) EN: trickery ; artifice   FR: méthode [f] ; stratagème [f]
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery   FR: tactique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICKERY    T R IH1 K ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trickery    (n) trˈɪkəriː (t r i1 k @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花点子[huā diǎn zi, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] trickery; scam, #255,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrügerei {f}; Betrug {m} | Betrügereien {pl}trickery | trickeries [Add to Longdo]
Gaunerei {f} | Gaunereien {pl}trickery | trickeries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]
小刀細工[こがたなざいく, kogatanazaiku] (n) (1) carving with a knife; (2) cheap trick; simple trickery; petty strategem [Add to Longdo]
如何様[いかよう, ikayou] (adv,n,adj-no) (uk) fraud; trickery; counterfeit [Add to Longdo]
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery [Add to Longdo]
枉惑[おうわく, ouwaku] (n) (arch) trickery [Add to Longdo]
瞞着[まんちゃく, manchaku] (n,vs) deception; cheating; trickery; fraud [Add to Longdo]
籠絡手段[ろうらくしゅだん, rourakushudan] (n) means of cajolement (trickery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trickery \Trick"er*y\, n.
   The art of dressing up; artifice; stratagem; fraud;
   imposture.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trickery
   n 1: verbal misrepresentation intended to take advantage of you
      in some way [syn: {trickery}, {hocus-pocus}, {slickness},
      {hanky panky}, {jiggery-pokery}, {skulduggery},
      {skullduggery}]
   2: the use of tricks to deceive someone (usually to extract
     money from them) [syn: {trickery}, {chicanery}, {chicane},
     {guile}, {wile}, {shenanigan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top