ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluble

V AA1 L Y AH0 B AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluble-, *voluble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluble[ADJ] พูดคล่องแคล่ว, See also: พูดมาก, ช่างพูด, Syn. talkative, glib

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voluble(วอล'ลิวเบิล) adj. พูดจาคล่องแคล่ว,พูดมาก., See also: volubility n. volubly adv.

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLUBLE    V AA1 L Y AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voluble    (j) vˈɒljubl (v o1 l y u b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed [Add to Longdo]
口忠実;口まめ[くちまめ, kuchimame] (adj-na,n) talkative; voluble [Add to Longdo]
口八丁[くちはっちょう, kuchihacchou] (n) voluble; eloquent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voluble \Vol"u*ble\, a. [L. volubilis, fr. volvere, volutum, to
   roll, to turn round; akin to Gr. ? to infold, to inwrap, ? to
   roll, G. welle a wave: cf. F. voluble. Cf. F. {Well} of
   water, {Convolvulus}, {Devolve}, {Involve}, {Revolt}, {Vault}
   an arch, {Volume}, {Volute}.]
   [1913 Webster]
   1. Easily rolling or turning; easily set in motion; apt to
    roll; rotating; as, voluble particles of matter.
    [1913 Webster]
 
   2. Moving with ease and smoothness in uttering words; of
    rapid speech; nimble in speaking; glib; as, a flippant,
    voluble, tongue.
    [1913 Webster]
 
       [Cassio,] a knave very voluble.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Voluble was used formerly to indicate readiness of
      speech merely, without any derogatory suggestion. "A
      grave and voluble eloquence." --Bp. Hacket.
      [1913 Webster]
 
   3. Changeable; unstable; fickle. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Having the power or habit of turning or twining;
    as, the voluble stem of hop plants.
    [1913 Webster]
 
   {Voluble stem} (Bot.), a stem that climbs by winding, or
    twining, round another body.
    [1913 Webster] -- {Vol"u*ble*ness}, n. -- {Vol"u*bly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voluble
   adj 1: marked by a ready flow of speech; "she is an extremely
       voluble young woman who engages in soliloquies not
       conversations" [ant: {taciturn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top