ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taciturn

T AE1 S AH0 T ER2 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taciturn-, *taciturn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taciturn[ADJ] เงียบขรึม, See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด, Syn. quiet, silent, uncommunicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. No, I prefer to be unsociable and taciturn.ไม่ ไม่ ฉันชอบที่จะ ไม่สังคมกับใครและอยู่เงียบๆ Pride & Prejudice (2005)
So taciturn all of a sudden. Peeta, give me some details!คุณผ่านอะไรๆมาเเยอะ พีต้าให้รายละเอียดหน่อย The Hunger Games: Catching Fire (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taciturnThe English are a taciturn people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบขรึม[ADJ] taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreum) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent   FR: taciturne ; silencieux ; réservé
หงิม[adj.] (ngim) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
ประหยัดคำ[v. exp.] (prayat kham) EN: be taciturn   FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดปาก[v. exp.] (prayat pāk) EN: be taciturn   FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดถ้อยคำ[v. exp.] (prayat thøikham) EN: be taciturn   FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TACITURN    T AE1 S AH0 T ER2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taciturn    (j) tˈæsɪtɜːʴn (t a1 s i t @@ n)
taciturnly    (a) tˈæsɪtɜːʴnliː (t a1 s i t @@ n l ii)
taciturnity    (n) tˌæsɪtˈɜːʴnɪtiː (t a2 s i t @@1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
寡言[かげん, kagen] (n) reticence; taciturnity [Add to Longdo]
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P) [Add to Longdo]
口が重い[くちがおもい, kuchigaomoi] (exp,adj-i) incommunicative; taciturn [Add to Longdo]
口数の少ない[くちかずのすくない, kuchikazunosukunai] (adj-i) (See 口数が少ない) taciturn [Add to Longdo]
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance [Add to Longdo]
石仏[せきぶつ(P);いしぼとけ, sekibutsu (P); ishibotoke] (n) (1) stone Buddhist image; (2) (いしぼとけ only) unemotional person; taciturn person; (P) [Add to Longdo]
沈黙寡言[ちんもくかげん, chinmokukagen] (n,adj-na) taciturn; reticent [Add to Longdo]
無口[むくち, mukuchi] (adj-na,n,adj-no) reticence; taciturnity; (P) [Add to Longdo]
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taciturn \Tac"i*turn\, a. [L. taciturnus: cf. F. taciturne. See
   {Tacit}.]
   Habitually silent; not given to converse; not apt to talk or
   speak. -- {Tac"i*turn*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Silent; reserved.
 
   Usage: {Taciturn}, {Silent}. Silent has reference to the act;
      taciturn, to the habit. A man may be silent from
      circumstances; he is taciturn from disposition. The
      loquacious man is at times silent; one who is taciturn
      may now and then make an effort at conversation.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taciturn
   adj 1: habitually reserved and uncommunicative [ant: {voluble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top