ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decayed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decayed-, *decayed*, decay, decaye
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is said when the deadbody was found, it was not decayed at all because of her deep resentment, มีการพูดกันว่า ตอนเจอศพ ศพนั้นไม่เน่าเปลื่อยเลย เพราะความโกรธแค้นของเธอ Arang (2006)
Trace amounts of decayed wood in the soil that Lindsay collected from your kit, are consistent with track cross ties of the 1930s and this location.จากเศษไม้ที่พบในดินซึ่งลินซี่ได้มากจากเครื่องมือของคุณ มันตรงกับสิ่งที่ได้จากรางรถไฟในช่วงปี 1930 และที่นี่ Veritas (2008)
This image has decayed 6%, which means it's 51 hours and 17 minutes old.ภาพนี้เสียหายไป 6 % นั้นหมายความว่า /N ภาพนี้มีอายุ 51 ชั่วโมง กับ 17 นาที G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The remains decayed in two different ways because the body was exposed to two different climates.ซากศพย่อยสลายในสองลักษณะที่แตกต่างกัน เพราะร่างกายได้สัมผัส - กับสองภูมิอากาศที่ต่างกัน The Blood from the Stones (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decayedAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
decayedI got my decayed tooth pulled out.
decayedI think I have a decayed tooth.
decayedMy physical power has decayed.
decayedShe has a decayed tooth.
decayedThe decayed tooth has come off of itself.
decayedThe dentist extracted his decayed tooth.
decayedThe dentist pulled out my decayed tooth by force.
decayedThis tooth is decayed.
decayedTreat a decayed tooth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟันผุ(n) decayed tooth, See also: bad tooth, caries, Example: ปัญหาโรคฟันที่พบบ่อยในเด็กคือปัญหาฟันผุ เพราะเด็กๆ มักจะไม่ชอบแปรงฟัน, Thai Definition: โรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลายฟัน มีอาการปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ฟันผุ[fan phu] (n, exp) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries  FR: carie (dentaire) [ f ] ; dent cariée [ f ] ; dent gâtée [ f ]
แหล่งเสื่อมโทรม[laeng seūamsōm] (n) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline  FR: taudis [ mpl ] ; bidonville [ m ]
หลอ[lø] (v) EN: be decayed ; be broken
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
ผุ[phu] (adj) EN: decayed ; crumbling ; tumbledown  FR: pourri ; carié

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
decayed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decayed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǔ, ㄑㄩˇ, / ] decayed teeth; dental caries #8,058 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerfallen; verfallen { adj } | zerfallener | am zerfallenstendecayed | more decayed | most decayed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
朽ち木;朽木[くちき, kuchiki] (n) decayed tree [Add to Longdo]
朽ち葉;朽葉[くちば, kuchiba] (n) decayed leaves [Add to Longdo]
虫歯(P);齲;齲歯[むしば(P);うし(齲歯), mushiba (P); ushi ( u ha )] (n, adj-no) cavity; tooth decay; decayed tooth; caries; (P) [Add to Longdo]
虫食い歯[むしくいば, mushikuiba] (n) a decayed tooth [Add to Longdo]
味噌っ歯[みそっぱ, misoppa] (n) decayed (baby) tooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, v. i. [imp. & p. p. {Decayed}; p. pr. & vb. n.
   {Decaying}.] [OF. decaeir, dechaer, decheoir, F. d['e]choir,
   to decline, fall, become less; L. de- + cadere to fall. See
   {Chance}.]
   To pass gradually from a sound, prosperous, or perfect state,
   to one of imperfection, adversity, or dissolution; to waste
   away; to decline; to fail; to become weak, corrupt, or
   disintegrated; to rot; to perish; as, a tree decays; fortunes
   decay; hopes decay.
   [1913 Webster]
 
      Ill fares the land, to hastening ills a prey,
      Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decayed \De*cayed"\, a.
   Fallen, as to physical or social condition; affected with
   decay; rotten; as, decayed vegetation or vegetables; a
   decayed fortune or gentleman. -- {De*cay"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decayed
   adj 1: damaged by decay; hence unsound and useless; "rotten
       floor boards"; "rotted beams"; "a decayed foundation"
       [syn: {decayed}, {rotten}, {rotted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top