ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decayed

D IH0 K EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decayed-, *decayed*, decay, decaye
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decayedAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
decayedI got my decayed tooth pulled out.
decayedI think I have a decayed tooth.
decayedMy physical power has decayed.
decayedShe has a decayed tooth.
decayedThe decayed tooth has come off of itself.
decayedThe dentist extracted his decayed tooth.
decayedThe dentist pulled out my decayed tooth by force.
decayedThis tooth is decayed.
decayedTreat a decayed tooth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟันผุ(n) decayed tooth, See also: bad tooth, caries, Example: ปัญหาโรคฟันที่พบบ่อยในเด็กคือปัญหาฟันผุ เพราะเด็กๆ มักจะไม่ชอบแปรงฟัน, Thai Definition: โรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลายฟัน มีอาการปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ฟันผุ[fan phu] (n, exp) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries  FR: carie (dentaire) [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
แหล่งเสื่อมโทรม[laeng seūamsōm] (n) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline  FR: taudis [mpl] ; bidonville [m]
หลอ[lø] (v) EN: be decayed ; be broken
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
ผุ[phu] (adj) EN: decayed ; crumbling ; tumbledown  FR: pourri ; carié

CMU English Pronouncing Dictionary
DECAYED D IH0 K EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decayed (v) dˈɪkˈɛɪd (d i1 k ei1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǔ, ㄑㄩˇ, / ] decayed teeth; dental caries, #8,058 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerfallen; verfallen {adj} | zerfallener | am zerfallenstendecayed | more decayed | most decayed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
朽ち木;朽木[くちき, kuchiki] (n) decayed tree [Add to Longdo]
朽ち葉;朽葉[くちば, kuchiba] (n) decayed leaves [Add to Longdo]
虫歯(P);齲;齲歯[むしば(P);うし(齲歯), mushiba (P); ushi ( u ha )] (n,adj-no) cavity; tooth decay; decayed tooth; caries; (P) [Add to Longdo]
虫食い歯[むしくいば, mushikuiba] (n) a decayed tooth [Add to Longdo]
味噌っ歯[みそっぱ, misoppa] (n) decayed (baby) tooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, v. i. [imp. & p. p. {Decayed}; p. pr. & vb. n.
   {Decaying}.] [OF. decaeir, dechaer, decheoir, F. d['e]choir,
   to decline, fall, become less; L. de- + cadere to fall. See
   {Chance}.]
   To pass gradually from a sound, prosperous, or perfect state,
   to one of imperfection, adversity, or dissolution; to waste
   away; to decline; to fail; to become weak, corrupt, or
   disintegrated; to rot; to perish; as, a tree decays; fortunes
   decay; hopes decay.
   [1913 Webster]
 
      Ill fares the land, to hastening ills a prey,
      Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decayed \De*cayed"\, a.
   Fallen, as to physical or social condition; affected with
   decay; rotten; as, decayed vegetation or vegetables; a
   decayed fortune or gentleman. -- {De*cay"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decayed
   adj 1: damaged by decay; hence unsound and useless; "rotten
       floor boards"; "rotted beams"; "a decayed foundation"
       [syn: {decayed}, {rotten}, {rotted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top