ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frivolousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frivolousness-, *frivolousness*, frivolousnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichtsinn { m }frivolousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frivolous \Friv"o*lous\, a. [L. frivolus; prob. akin to friare
   to rub, crumble, E. friable: cf. F. frivole.]
   [1913 Webster]
   1. Of little weight or importance; not worth notice; slight;
    as, a frivolous argument. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to trifling; marked with unbecoming levity; silly;
    interested especially in trifling matters.
    [1913 Webster]
 
       His personal tastes were low and frivolous.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Trifling; trivial; slight; petty; worthless. --
     {Friv"o*lous*ly}, adv. -- {Friv"o*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frivolousness
   n 1: the trait of being frivolous; not serious or sensible [syn:
      {frivolity}, {frivolousness}] [ant: {earnestness},
      {serious-mindedness}, {seriousness}, {sincerity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top