ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frivolousness

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frivolousness-, *frivolousness*, frivolousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frivolousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frivolousness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichtsinn {m}frivolousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frivolous \Friv"o*lous\, a. [L. frivolus; prob. akin to friare
   to rub, crumble, E. friable: cf. F. frivole.]
   [1913 Webster]
   1. Of little weight or importance; not worth notice; slight;
    as, a frivolous argument. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to trifling; marked with unbecoming levity; silly;
    interested especially in trifling matters.
    [1913 Webster]
 
       His personal tastes were low and frivolous.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Trifling; trivial; slight; petty; worthless. --
     {Friv"o*lous*ly}, adv. -- {Friv"o*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frivolousness
   n 1: the trait of being frivolous; not serious or sensible [syn:
      {frivolity}, {frivolousness}] [ant: {earnestness},
      {serious-mindedness}, {seriousness}, {sincerity}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

frivolousness

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top