ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solemnity

S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solemnity-, *solemnity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solemnity(n) ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety

English-Thai: Nontri Dictionary
solemnity(n) ความเคร่งขรึม, ความเอาจริงเอาจัง, ความขึงขัง, พิธี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long pauses are good. They add solemnity to great occasions.ซึ่งอาจร้ายแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเรา The King's Speech (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงจัง[khwām jingjang] (n) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity  FR: sérieux [ m ] ; gravité [ f ] ; solennité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOLEMNITY S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solemnity (n) sˈəlˈɛmnɪtiː (s @1 l e1 m n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festlichkeit { f } | Festlichkeiten { pl }solemnity | solemnities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na, n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness [Add to Longdo]
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na, n) solemnity; gravity; impressiveness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solemnity \So*lem"ni*ty\, n.; pl. {Solemnities}. [L. solemnitas,
   solennitas: cf. F. solennit['e], solemnit['e], OF. also
   sollempnit['e].]
   1. A rite or ceremony performed with religious reverence;
    religious or ritual ceremony; as, the solemnity of a
    funeral, a sacrament.
    [1913 Webster]
 
       Great was the cause; our old solemnities
       From no blind zeal or fond tradition rise,
       But saved from death, our Argives yearly pay
       These grateful honors to the god of day. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. ceremony adapted to impress with awe.
    [1913 Webster]
 
       The forms and solemnities of the last judgment.
                          --Atterburry.
    [1913 Webster]
 
   3. Ceremoniousness; impressiveness; seriousness; grave
    earnestness; formal dignity; gravity.
    [1913 Webster]
 
       With much glory and great solemnity. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The statelines and gravity of the Spaniards shows
       itself in the solemnity of their language.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       These promises were often made with great solemnity
       and confirmed with an oath.      --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, affected gravity or seriousness.
    [1913 Webster]
 
       Solemnity 's a cover for a sot.    --Young.
    [1913 Webster]
 
   5. Solemn state or feeling; awe or reverence; also, that
    which produces such a feeling; as, the solemnity of an
    audience; the solemnity of Westminster Abbey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) A solemn or formal observance; proceeding according
    to due form; the formality which is necessary to render a
    thing done valid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solemnity
   n 1: a trait of dignified seriousness [syn: {sedateness},
      {staidness}, {solemnity}, {solemness}]
   2: a solemn and dignified feeling [syn: {gravity}, {solemnity}]
     [ant: {levity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top