Search result for

snip

(68 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snip-, *snip*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snip    [VI] ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร, Syn. clip, snick
snip    [VT] ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร, Syn. clip, snick
snipe    [N] นกริมฝั่งแม่น้ำที่มีจะงอยปากยาว, See also: นกปากส้อม
snipe    [VT] ซุ่มโจมตี, See also: ลอบยิง, ดักยิง, Syn. ambush, shoot, waylay
snipe    [VT] ใส่ร้าย, See also: นินทา, วิพากษ์วิจารณ์, Syn. abuse, assail, vituperate
sniper    [N] ผู้ลอบยิง, Syn. marksman, sharpshooter
snippy    [ADJ] หยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: วางมาด, Syn. insolent
snippet    [N] ชิ้นเล็กชิ้นน้อย (ข่าวหรือข้อมูล), Syn. fragment, particle
snip off    [PHRV] ตัดออก, See also: เล็มออก, ขริบ, Syn. cut off, slice off, strike off, swish off
snipe at    [PHRV] ดักยิง, See also: ซุ่มยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.
sniper(สไน'เพอะ) n. มือปืนดักยิง
snippet(สนิพ'พิท) n. เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกตัดหรือหั่นออก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ส่วนกระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,คนตัวเล็ก
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
jacksnipen. นกเล็กปากสั้นจำพวกหนึ่ง
parsnip(พาร์'สนิพ) n. พืชผักชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
snip(n) เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็กๆ
snip(vt) เล็ม,ตัด,เจียน
snipe(n) นกปากส้อม
parsnip(n) หัวผักกาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากซ่อม    [N] snipe, Syn. นกปากซ่อม, Example: ปากนกปากซ่อมจะยาวมากและค่อนข้างอ่อนนุ่มเพื่อจะได้ไว้ใช้ จับตัวแมลง ตัวหนอน ตามเลน ตามโคลน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ลำตัวป้อม ลายน้ำตาลและขาว ปากยาวแหลมเล็ก ขาสั้น หากินในเวลาพลบค่ำและเวลากลางคืน ใช้ปากแทงหาอาหารจำพวกหนอนและไส้เดือนในดิน มักอยู่ตามลำพัง มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel   FR: avoir une prise de bec (fam.)
นกปากซ่อม[n.] (nok pāk sǿm) EN: snipe   
นกปากซ่อมหางเข็ม[n. exp.] (nok pāk sǿm hāng khem) EN: Pintail Snipe = Pin-tailed Snipe   FR: Bécassine à queue pointue [f] ; Bécassine à queue peinte [f] ; Bécasse à aiguilles [f] ; Bécassine à queue fine [f] ; Bécassine à queue rétrécie [f]
นกปากซ่อมหางพัด[n. exp.] (nok pāk sǿm hāng phat) EN: Common Snipe   FR: Bécassine des marais [f] ; Bécassine de Wilson [f] ; Bécassine ordinaire [f] ; Chevrelle [f] ; Chevrette [f] ; Chèvre volante [f]
นกปากซ่อมเล็ก [n. exp.] (nok pāk sǿm lek) EN: Jack Snipe   FR: Bécassine sourde [f] ; Petite Bécassine [f] ; Bécassine gallinule [f]
นกปากซ่อมพง[n. exp.] (nok pāk sǿm phong) EN: Wood Snipe   FR: Bécassine des bois [m]
นกปากซ่อมสวินโฮ[n. exp.] (nok pāk sǿm Sáwinhō) EN: Swinhoe's Snipe   FR: Bécassine de Swinhoe [f]
นกโป่งวิด[n.] (nok pōngwit) EN: painted-snipe   
นกโป่งวิด[n. exp.] (nok pōngwit) EN: Greater Painted-snipe   FR: Rhynchée peinte [f] ; Rostratule du Bengale ; Bécassine peinte [f]
ซอยผม[v.] (søi phom) EN: clip the hair ; snip the hair ; cut the hair ; have a haircut ; thin the hair   FR: éclaircir les cheveux ; couper les cheveux

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIP    S N IH1 P
SNIPS    S N IH1 P S
SNIPE    S N AY1 P
SNIPED    S N AY1 P T
SNIPES    S N AY1 P S
SNIPER    S N AY1 P ER0
SNIPERS    S N AY1 P ER0 Z
SNIPING    S N AY1 P IH0 NG
SNIPPET    S N IH1 P AH0 T
SNIPER'S    S N AY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snip    (v) (s n i1 p)
snipe    (v) (s n ai1 p)
snips    (v) (s n i1 p s)
sniped    (v) (s n ai1 p t)
sniper    (n) (s n ai1 p @ r)
snipes    (v) (s n ai1 p s)
snipers    (n) (s n ai1 p @ z)
sniping    (v) (s n ai1 p i ng)
snipped    (v) (s n i1 p t)
snippet    (n) (s n i1 p i t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっきり[, chokkiri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip [Add to Longdo]
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
スナイパー[, sunaipa-] (n) sniper [Add to Longdo]
チョキチョキ[, chokichoki] (adv) snipping sound; cutting sound; to cut [Add to Longdo]
パースニップ[, pa-sunippu] (n) (See アメリカ防風) parsnip [Add to Longdo]
玉鴫[たましぎ;タマシギ, tamashigi ; tamashigi] (n) (uk) painted snipe (Rostratula benghalensis) [Add to Longdo]
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
狙い撃ち[ねらいうち, neraiuchi] (n,vs) sharpshooting; shooting; sniping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狙击手[jū jī shǒu, ㄐㄩ ㄐㄧ ㄕㄡˇ, / ] sniper; marksman [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] snipe; turtle-dove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snip \Snip\, v. t. [imp. & p. p. {Snipped}; p. pr. & vb. n.
   {Snipping}.] [D. snippen; akin to G. schnippen.]
   To cut off the nip or neb of, or to cut off at once with
   shears or scissors; to clip off suddenly; to nip; hence, to
   break off; to snatch away.
   [1913 Webster]
 
      Curbed and snipped in my younger years by fear of my
      parents from those vicious excrescences to which that
      age was subject.             --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      The captain seldom ordered anything out of the ship's
      stores . . . but I snipped some of it for my own share.
                          --De Foe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snip \Snip\, n.
   1. A single cut, as with shears or scissors; a clip. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A small shred; a bit cut off. --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   3. A share; a snack. [Obs.] --L'Estrange
    [1913 Webster]
 
   4. A tailor. [Slang] --Nares. C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   5. Small hand shears for cutting sheet metal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snip
   n 1: a small piece of anything (especially a piece that has been
      snipped off) [syn: {snip}, {snippet}, {snipping}]
   2: the act of clipping or snipping [syn: {clip}, {clipping},
     {snip}]
   v 1: sever or remove by pinching or snipping; "nip off the
      flowers" [syn: {nip}, {nip off}, {clip}, {snip}, {snip
      off}]
   2: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top