ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guttersnipe

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guttersnipe-, *guttersnipe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guttersnipe[N] คนชั้นต่ำสุดของสังคม, See also: เด็กสลัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After showing such kindness to a guttersnipe like Leigh Emerson, you deserved to be canonized.ก็หลังจากเมตตา คนชั้นต่ำอย่างลีห์ อีเมอร์สัน คุณพ่อสมควรได้เป็นนักบุญนะคะ The Name Game (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guttersnipe    (n) gˈʌtəsnaɪp (g uh1 t @ s n ai p)
guttersnipes    (n) gˈʌtəsnaɪps (g uh1 t @ s n ai p s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guttersnipe \Gut"ter*snipe"\, n. (Slang)
   1.
    (a) A small poster, suitable for a curbstone.
    (b) A curbstone broker. [U. S.]
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. same as {street Arab}.
    [PJC]
 
   3. a person of low moral character.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guttersnipe
   n 1: a child who spends most of his time in the streets
      especially in slum areas [syn: {street urchin},
      {guttersnipe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top