ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซอยผม

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซอยผม-, *ซอยผม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอยผม[V] cut the hair, See also: thin the hair, snip the hair, Example: ยุ่งๆ มาหลายวัน เพิ่งจะมีโอกาสไปร้านทำผมให้ช่างเขาซอยผมให้วันนี้เอง, Thai definition: ตัดแต่งผมให้มีรูปทรงต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซอยผมก. ตัดแต่งผมให้มีรูปทรงต่าง ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, I mean, if she doesn't learn how to properly layer, you're going to lose a lot of business.ใช่ครับ ถ้าเธอไม่้รู้จัก การซอยผมแบบถูกวิธี คุณก็จะสูญเสียธุรกิจนะครับ The Don't in the Do (2012)
You're using the same texturing technique right now, on her, that correct?คุณใช้เทคนิคซอยผมอย่างนั้น กับเธอตอนนี้ ถูกไหม The Don't in the Do (2012)
I just need a little trim.ผมอยากจะซอยผมซะหน่อย Pain & Gain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอยผม[v.] (søi phom) EN: clip the hair ; snip the hair ; cut the hair ; have a haircut ; thin the hair   FR: éclaircir les cheveux ; couper les cheveux

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top