Search result for

prune

(55 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prune-, *prune*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prune    [N] ลูกพรุนแห้ง
prune    [VI] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune    [VT] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune    [VT] ทำให้ลดลง (ส่วนที่ไม่จำเป็น)
prune of    [PHRV] ตัดลง, See also: ตัด, เล็ม
prune of    [PHRV] ลดการใช้บางสิ่ง
prune away    [PHRV] ตัด, See also: เล็ม (ต้นไม้, กิ่งต้นไม้)
prune away    [PHRV] กำจัด, See also: เอาออก, ขจัด
prune down    [PHRV] ตัด, See also: เล็ม (ต้นไม้)
prune down    [PHRV] ลดลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prune"What is it?" "Well, you see, I wanted the shrubs pruned."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
pruner(พรูน'เนอะ) n. มีดตัดเล็มกิ่งไม้,ผู้ตัดเล็มกิ่งไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
prune(n) พุทรา,ลูกพลับแห้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรุน    [N] prune, See also: plum, Syn. ลูกพรุน, Example: ใยอาหารชนิดละลายน้ำพบมากในพวกธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ผลไม้บางชนิด เช่น พรุน ส้ม แอปเปิ้ล, Count unit: ลูก, ผล
ลิด    [V] trim, See also: prune, Syn. ตัดแต่ง, เล็ม, Example: คนสวนใช้กรรไกรลิดเอากิ่งและใบออกจนดูสวยงามไม่รกรุงรัง, Thai definition: แต่งโดยการเด็ดก้านหรือใบ, เด็ดหรือตัดเพื่อแต่ง, ตัดออกทีละน้อย
กาน    [V] prune, See also: cut, chop, Syn. ตัด, ฟัน, Example: วันนี้พ่อให้คนสวนกานต้นมะม่วงหลังบ้าน เพื่อให้แตกกิ่งใหม่, Thai definition: ตัดเพื่อให้แตกใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare   FR: découper
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: cornea   FR: cornée [f] ; prunelle [f]
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved   FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
ขริบ[v.] (khrip) EN: trim ; prune ; clip   FR: tailler ; couper
เล็ม[v.] (lem) EN: trim ; hem ; prune ; clip   FR: ourler ; tailler
ลิด[v.] (lit) EN: trim ; prune ; clip   FR: tailler ; élaguer
ลูกบ๊วย[n.] (lūk būay) EN: plum   FR: prune [f]
มะปราง[n.] (maprāng) EN: Marian plum   FR: prune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRUNE    P R UW1 N
PRUNED    P R UW1 N D
PRUNER    P R UW1 N ER0
PRUNES    P R UW1 N Z
PRUNEAU    P R AH0 N OW1
PRUNEDA    P R UW0 N EH1 D AH0
PRUNELLA    P R UW0 N EH1 L AH0
PRUNEDALE    P R UW1 N D EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prune    (v) (p r uu1 n)
pruned    (v) (p r uu1 n d)
prunes    (v) (p r uu1 n z)
pruners    (n) (p r uu1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backpflaume {f}; Pflaume {f} | Backpflaumen {pl}; Pflaumen {pl}prune | prunes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プルーン[, puru-n] (n) prune [Add to Longdo]
茅潜;茅潜り[かやくぐり;カヤクグリ, kayakuguri ; kayakuguri] (n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida) [Add to Longdo]
[かり, kari] (n) cut; clip; shear; reap; trim; prune [Add to Longdo]
刈り込む(P);刈込む[かりこむ, karikomu] (v5m,vt) to cut; to dress; to prune; to trim; to clip; (P) [Add to Longdo]
刈る(P);苅る[かる, karu] (v5r,vt) to cut (hair); to mow (grass); to harvest; to clip; to shear; to reap; to trim; to prune; (P) [Add to Longdo]
干し李[ほしすもも, hoshisumomo] (n) prune [Add to Longdo]
岩雲雀[いわひばり;イワヒバリ, iwahibari ; iwahibari] (n) (uk) alpine accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
御山雀[おやますずめ;オヤマスズメ, oyamasuzume ; oyamasuzume] (n) (uk) (obsc) (See 岩雲雀) alpine accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
削ぎ落とす;そぎ落とす[そぎおとす, sogiotosu] (v5s) to chip off; to scrape off; to prune [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干梅子[gān méi zi, ㄍㄢ ㄇㄟˊ ㄗ˙, / ] prunes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prune \Prune\, v. t. [imp. & p. p. {Pruned}; p. pr. & vb. n.
   {Pruning}.] [OE. proine, probably fr. F. provigner to lay
   down vine stocks for propagation; hence, probably, the
   meaning, to cut away superfluous shoots. See {Provine}.]
   1. To lop or cut off the superfluous parts, branches, or
    shoots of; to clear of useless material; to shape or
    smooth by trimming; to trim: as, to prune trees; to prune
    an essay. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Taking into consideration how they [laws] are to be
       pruned and reformed.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Our delightful task
       To prune these growing plants, and tend these
       flowers.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off or cut out, as useless parts.
    [1913 Webster]
 
       Horace will our superfluous branches prune.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. To preen; to prepare; to dress. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       His royal bird
       Prunes the immortal wing and cloys his beak. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prune \Prune\, v. i.
   To dress; to prink; -used humorously or in contempt.
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prune \Prune\, n. [F. prune, from L. prunum a plum. See {Plum}.]
   A plum; esp., a dried plum, used in cookery; as, French or
   Turkish prunes; California prunes.
   [1913 Webster]
 
   {German prune} (Bot.), a large dark purple plum, of oval
    shape, often one-sided. It is much used for preserving,
    either dried or in sirup.
 
   {Prune tree}. (Bot.)
   (a) A tree of the genus {Prunus} ({Prunus domestica}), which
     produces prunes.
   (b) The West Indian tree, {Prunus occidentalis}.
 
   {South African prune} (Bot.), the edible fruit of a
    sapindaceous tree ({Pappea Capensis}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prune
   n 1: dried plum
   v 1: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
      plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
      {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   2: weed out unwanted or unnecessary things; "We had to lose
     weight, so we cut the sugar from our diet" [syn: {cut},
     {prune}, {rationalize}, {rationalise}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 prune [pryn]
   plum
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top