ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lop

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lop-, *lop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., Syn. flip-flop
colophon(n) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lop(vt) ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut
lop(vi) ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut, trim, chop
lop(n) ส่วนที่ถูกตัดออก
lop(adj) ยาน, See also: ห้อย
lop(vi) ห้อยย้อย, Syn. droop
lope(n) การวิ่งเร็วอย่างสบายๆ
lope(vi) วิ่งเร็วอย่างสบายๆ, Syn. trot, jog
loppy(adj) ห้อย, See also: หย่อน, Syn. drooping
lop off(phrv) ตัดออก, Syn. lop away
lop away(phrv) ตัดออก, Syn. lop off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lop(ลอพ) { lopped, lopping, lops } v. ตัด, เล็ม, ตัดออก, ขจัดส่วนเกิน, ตัดหัว, ตัดแขนหรือส่วนอื่นออก. n. ส่วนที่ถูกตัดออก., See also: lopper n. ดูlop, Syn. cut
lop-eared(ลอพ'เอียร์ดฺ) adj. ซึ่งมีหูยาน
lope(โลพ) { loped, loping, lopes } vi., n. (การ) วิ่งเหยาะย่าง, สาวเท้ายาว ๆ vt. ทำให้ (ม้า) วิ่งเหยาะย่าง, Syn. bound, gallop
loper(โล'เพอะ) n. ผู้เยาะย่าง, ผู้สาวเท้ายาว
lopsided(ลอพ'ไซ'ดิด) adj. เอียงข้าง, หนักไม่เท่ากัน, ไม่สมดุล, ไม่สมมาตร., See also: lopsidedness n. ดูlopsided, Syn. unsymmetrical, uneven, askew
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
allopath(แอล' โลพาธ) n. ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติ allopathy, Syn. allopathist
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
allophane(แอล' โลเฟน) n. แร่ชนิดหนึ่งเป็น anhydrous silicate ของอะลูมิเนียม
alloplasiaการแทนที่ของเซลล์ธรรมดาด้วยแบบของเซลล์อย่างอื่นในเนื้อเยื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
lop(vi) ห้อย, ยาน, ย้อย
lop(vt) ตัดออก, ตัดกิ่ง, ลิดกิ่ง
lope(vi) ก้าวยาวๆ, สาวเท้ายาวๆ
lopsided(adj) เอียง, โงนเงน, ลำเอียง, ไม่สมดุล
antelope(n) ละมั่ง
cellophane(n) กระดาษแก้ว
cyclopaedia(n) สารานุกรม
cyclopedia(n) สารานุกรม
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
develop(vi) พัฒนา, ก้าวหน้า, เจริญ, ล้างรูป, ล้างฟิล์ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loping idle; rolling idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lopolithหินอัคนีรูปฝักบัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lopeก้อน [การแพทย์]
Loperamideโลเพอร์ราไมด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll lop off her pretty little head.ฉันจะตัดหัวเล็กๆน่ารักๆของนังนี่ออก Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอน(adj) lopsided, See also: unbalanced, askew, Thai Definition: หนักข้างหนึ่ง เบาข้างหนึ่ง
ลพบุรี(n) Lop Buri, Syn. จังหวัดลพบุรี
กระเท่(adv) lopsidedly, See also: slantingly, leanly, Syn. เอียง, กระเท่เร่, Example: ใครวางแก้วกระเท่อยู่บนโต๊ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
บ้านจัดสรร[bānjatsan] (n) EN: housing development ; housing estate  FR: développement immobilier [ m ]
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
บุหรี่[burī] (n) EN: cigarette ; cigar  FR: cigarette [ f ] ; sèche [ f ] (fam.) ; clope [ f ] (fam.)
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
ชุ่ย[chui] (adj) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual  FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[chui] (adv) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly  FR: sans soin ; sans prêter attention
เดินเขยก[doēn khayēk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[doēn khayōk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lop
lope
lopp
loper
lopes
lopez
lopid
lopata
lopped
lop-ear

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lop
lope
lops
Lopez
loped
lopes
loping
lopped
lopping
lop-ears

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant #23,556 [Add to Longdo]
罗布泊[Luó bù bó, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ,    /   ] Lop Nor, salt lake and nuclear testing site in Xinjiang #36,592 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] Lophanthus rugosus; beans #66,556 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lopesbuschsänger { m } [ ornith. ]Lopez' Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事典[じてん(P);ことてん, jiten (P); kototen] (n) cyclopedia; encyclopedia; (P) #309 [Add to Longdo]
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n, adj-no, vs) development; exploitation; (P) #357 [Add to Longdo]
百科[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 百科事典) encyclopedia; encyclopaedia #361 [Add to Longdo]
表記[ひょうき, hyouki] (n, vs, adj-no) (1) writing on the surface (e.g. an address on an envelope); inscribing on the face; (2) expression in writing; notation; transcription; (P) #378 [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
沿革[えんかく, enkaku] (n) history; development; (P) #1,397 [Add to Longdo]
発展[はってん, hatten] (n, vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) #1,425 [Add to Longdo]
坂(P);阪[さか, saka] (n) slope; hill; (P) #1,471 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk) [Add to Longdo]
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk [Add to Longdo]
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lop \Lop\, a.
   Hanging down; as, lop ears; -- used also in compound
   adjectives; as, lopeared; lopsided.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lop \Lop\, n. [AS. loppe.]
   A flea. [Obs.] --Cleveland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lop \Lop\ (l[o^]p), v. t. [imp. & p. p. {Lopped}; p. pr. & vb.
   n. {Lopping}.] [Prov. G. luppen, lubben, to cut, geld, or OD.
   luppen, D. lubben.]
   1. To cut off as the top or extreme part of anything; to
    shorten by cutting off the extremities; to cut off, or
    remove, as superfluous parts; as, to lop a tree or its
    branches. "With branches lopped, in wood or mountain
    felled." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Expunge the whole, or lop the excrescent parts.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut partly off and bend down; as, to lop bushes in a
    hedge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lop \Lop\, n.
   That which is lopped from anything, as branches from a tree.
   --Shak. Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lop \Lop\, v. i.
   To hang downward; to be pendent; to lean to one side.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lop \Lop\, v. t.
   To let hang down; as, to lop the head.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lop
   v 1: cut off from a whole; "His head was severed from his body";
      "The soul discerped from the body" [syn: {discerp},
      {sever}, {lop}]
   2: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LOP
     Loss of Pointer (UNI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LOP
     Language Orientated Programming
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top