ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snick

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snick-, *snick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snick[N] รอยตัดเล็กๆ, See also: รอยบากเล็กๆ, Syn. cut, incision, scratch
snick[VT] เสียงเดาะ, See also: เสียงดีด, เสียงลั่นไก, เสียงคลิก, เสียงกระทบดังกริ๊ก
snick[VT] เล็ม, Syn. clip, snip
snick[VT] ทำให้เกิดเสียงคลิก, See also: ทำให้เกิดเสียงเดาะหรือดีด
snicker[VI] หัวเราะคิกคัก, Syn. giggle, chuckle, titter, Ant. roar
snicker[VT] หัวเราะเยาะ
snicker[N] การหัวเราะคิกคัก, See also: เสียงหัวเราะคิกคัก, Syn. cackle, giggle, laugh

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snicker(สนิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะในใจ,ยิ้มในใจ,หัวเราะคิก ๆ , (ม้า) ร้อง., See also: snickeringly adv., Syn. giggle,snigger,snort

English-Thai: Nontri Dictionary
snick(vt) เด็ด,ตัด,ตีแรงๆ,ทำเสียงดังกริ๊ก
snicker(n) การหัวเราะคิกๆ
snicker(vi) หัวเราะคิกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snickI couldn't keep from snickering.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter   FR: rire ; s'amuser

CMU English Pronouncing Dictionary
SNICKER S N IH1 K ER0
SNICKERS S N IH1 K ER0 Z
SNICKERED S N IH1 K ER0 D
SNICKERING S N IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snick (v) snˈɪk (s n i1 k)
snicks (v) snˈɪks (s n i1 k s)
snicked (v) snˈɪkt (s n i1 k t)
snicker (v) snˈɪkər (s n i1 k @ r)
snickers (v) snˈɪkəz (s n i1 k @ z)
snicking (v) snˈɪkɪŋ (s n i1 k i ng)
snickered (v) snˈɪkəd (s n i1 k @ d)
snickering (v) snˈɪkərɪŋ (s n i1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
忍び笑い[しのびわらい, shinobiwarai] (n) stifled laugh; chuckling; snickering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snick \Snick\, n. [Prov. E. snick a notch; cf. Icel. snikka
   nick, cut.]
   1. A small cut or mark.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cricket) A slight hit or tip of the ball, often
    unintentional.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fiber) A knot or irregularity in yarn. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Furriery) A snip or cut, as in the hair of a beast.
    [1913 Webster]
 
   {Snick and snee} [cf. D. snee, snede, a cut], a combat with
    knives. [Obs.] --Wiseman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snick \Snick\, v. t. [imp. & p. p. {Snicked}; p. pr. & vb. n.
   {Snicking}.]
   1. To cut slightly; to strike, or strike off, as by cutting.
    --H. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cricket) To hit (a ball) lightly. --R. A. Proctor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snick \Snick\, n. & v. t.
   See {Sneck}. [Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]
 
   {Snick up}, shut up; silenced. See Sneck up, under {Sneck}.
    [1913 Webster]
 
       Give him money, George, and let him go snick up.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snick
   n 1: a small cut [syn: {notch}, {nick}, {snick}]
   2: a glancing contact with the ball off the edge of the cricket
     bat
   v 1: hit a glancing blow with the edge of the bat
   2: cut slightly, with a razor; "The barber's knife nicked his
     cheek" [syn: {nick}, {snick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top