ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marksman

M AA1 R K S M AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marksman-, *marksman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marksman[N] นักแม่นปืน, See also: คนแม่นปืน, Syn. sharpshooter, sniper
marksman[N] ผู้ยิง, See also: คนเตะประตู, คนยิงประตู, ผู้ทำคะแนน, ผู้ทำประตู, Syn. shooter, archer
marksmanship[N] การเป็นนักแม่นปืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen

English-Thai: Nontri Dictionary
marksman(n) นักแม่นปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marksmanผู้ลงแกงได [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a very skilled marksman with a God complex.เขาเป็นนักแม่นปืนมีฝีมือ และเป็นปมพระเจ้า Final Shot (2013)
And which one of you was a marksman at 10?แล้วพวกเจ้าคนไหนกันเป็นนักแม่นธนูตั้งแต่สิบขวบ Dark Wings, Dark Words (2013)
The finest lady marksman in the Old West--นักแม่นปืนหญิงคนเก่ง Death Didn't Become Him (2011)
The best Marksman in the British army.นักแม่นปืนที่เก่งที่สุดในกองทัพอังกฤษ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
And which one of you was a marksman at 10?แล้วพวกเจ้าคนไหนกันเป็นนักแม่นธนูตั้งแต่สิบขวบ Winter Is Coming (2011)
I ain't a marksman like you are, but I make sure they're all dead.ถึงจะไม่ได้เป็นมือปืนเหมือนนายก็เถอะ แต่ฉันจะทำให้แน่ใจว่าตายหมด Chuck Versus the Fake Name (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKSMAN    M AA1 R K S M AH0 N
MARKSMANSHIP    M AA1 R K S M AH0 N SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marksman    (n) mˈaːksmən (m aa1 k s m @ n)
marksmanship    (n) mˈaːksmənʃɪp (m aa1 k s m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharfschütze {m} | Scharfschützen {pl}marksman | marksmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
射撃[しゃげき, shageki] (n,vs) firing; shooting; fire; gunshot; marksmanship; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marksman \Marks"man\, n.; pl. {Marksmen}. [Earlier markman; mark
   + man.]
   1. One skillful to hit a mark with a missile; one who shoots
    well. especially with a pistol or rifle.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Law) One who makes his mark, instead of writing his name,
    in signing documents. --Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marksman
   n 1: someone skilled in shooting [syn: {marksman},
      {sharpshooter}, {crack shot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top