ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pusillanimously

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pusillanimously-, *pusillanimously*, pusillanimous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pusillanimously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pusillanimously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pusillanimous[ADJ] ขี้ขลาด, Syn. cowardly, fainthearted, timid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly

English-Thai: Nontri Dictionary
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาขาว[ADJ] chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
แหย[V] be cowardly, See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid, Syn. ขลาด, Example: เขาไม่แหยแต่เขาไม่อยากจะยุ่งกับนักเลง, Thai definition: อาการที่ไม่สู้ใคร, ทำเก่งแต่กลับยอมแพ้ง่ายๆ
แหย[ADV] sheepishly, See also: pusillanimously, timidly, Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน, Example: เขายิ้มแหยๆ เมื่อถูกถามเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pusillanimous    (j) pjˌuːsɪlˈænɪməs (p y uu2 s i l a1 n i m @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleinmütigkeit {f}pusillanimousness [Add to Longdo]
verzagtpusillanimous [Add to Longdo]
verzagt {adv}pusillanimously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pusillanimously \Pu`sil*lan"i*mous*ly\
   (p[=u]`s[i^]l*l[a^]n"[i^]*m[u^]s*l[y^]), adv.
   With pusillanimity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pusillanimously
   adv 1: with a lack of courage and determination; "simperingly,
       the accused begged for mercy" [syn: {pusillanimously},
       {simperingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top