ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ewe

Y UW1   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ewe-, *ewe*
English-Thai: Longdo Dictionary
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ewe[N] แกะตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว, Syn. female sheep
ewer[N] คนโท, See also: เหยือกขนาดใหญ่, Syn. jar, jug, pitcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ewe(ยู) n. แกะตัวเมีย
ewer(ยู'เออะ) n. กาน้ำปากกว้าง,คนโท
agueweed(เอ' กิววีด) n. พืชจำพวก Eupatorium ในอเมริกา gentian (Gentiana quinquefolia)
bejewel(บิจู'เอิล) {bejeweled,bejeweling,bejewels} vt. ประดับด้วย,ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: bejeweled adj., Syn. adorn
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
crewel(ครู'เอิล) n. เส้นด้าย (เส้นไหมพรม เส้นขนสัตว์) ที่กรอไม่แน่นใช้เย็บปักถักร้อย,งานเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นด้ายดังกล่าว. -crewelist n.
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by

English-Thai: Nontri Dictionary
ewe(n) แกะตัวเมีย
ewer(n) คนโท,กาน้ำปากกว้าง
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า
brewery(n) โรงเบียร์,โรงเหล้า
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
farewell(int) ลาก่อน,สวัสดี
farewell(n) การอำลา,การร่ำลา,การลาจาก,คำอำลา
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุรา[N] ewe, Syn. แกะตัวเมีย, Count unit: ตัว
คนโท[N] ewer, See also: water pot, jug, Syn. กุณโฑ, Count unit: ใบ, ลูก
แกะ[N] sheep, See also: ewe, ram, Example: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
กล่องเกรื่องเพชร[n. exp.] (klǿng khreūang phēt) EN: jewelry box   FR: boîte à bijoux [f]
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed   FR: large
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu   FR: saluer ; prendre congé ; quitter
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   

CMU English Pronouncing Dictionary
EWE Y UW1
EWEN Y UW1 AH0 N
EWER Y UW1 ER0
EWES Y UW1 Z
EWELL Y UW1 AH0 L
EWERS Y UW1 ER0 Z
EWERT Y UW1 ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ewe (n) jˈuː (y uu1)
ewer (n) jˈuːər (y uu1 @ r)
ewes (n) jˈuːz (y uu1 z)
Ewell (n) jˈuːəl (y uu1 @ l)
ewers (n) jˈuːəz (y uu1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母羊[mǔ yáng, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ, ] ewe, #37,578 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
jeweilsทีละ, แต่ละ, ตามลำดับ
Lebewesen(n) |das| สิ่งมีชีวิต, See also: die Kreatur
Wettbewerb(n) |der, pl. Wettbewerbe| การประกวด, การแข่งขัน, การประชัน
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
sich bewerben(vt) |bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben, um etw.(A)| สมัคร เช่น Sie hat sich um ein Stipendium beworben. เธอสมัครขอทุนการศึกษา
bewerben(vt) |bewirbt, bewarb, hat beworben| สมัคร
Bewerber(n) |der, pl. Bewerber| ผู้สมัคร, คนสมัคร, See also: Related: die Bewerberin
Bewerbung(n) |die, pl. Bewerbungen| การสมัคร, ใบสมัคร(เรียนหรือหางาน)
Asylbewerber(n) |der, pl. Asylbewerber| ผู้หาที่หลบภัย, ผู้หาที่ลี้ภัย, See also: die Asylbewerberin
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterschaf {n} | Mutterschafe {pl}ewe | ewes [Add to Longdo]
Ewenkischer Autonomer KreisEvenkia [Add to Longdo]
Ewenke {m}Evenk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
さらば[, saraba] (conj,int) farewell [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
アイウェア[, aiuea] (n) eyewear [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ewe \Ewe\ ([=u]), n. [AS. e['o]wu; akin to D. ooi, OHG. awi,
   ouwi, Icel. [ae]r, Goth. aw[=e][thorn]i a flock of sheep,
   awistr a sheepfold, Lith. avis a sheep, L. ovis, Gr. 'o`i:s,
   Skr. avi. [root]231.] (Zo["o]l.)
   The female of the sheep, and of sheeplike animals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ewe
   n 1: a member of a people living in southern Benin and Togo and
      southeastern Ghana
   2: a Kwa language spoken by the Ewe in Ghana and Togo and Benin
   3: female sheep

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top