ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

black sheep

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -black sheep-, *black sheep*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black sheepn. แกะดำ,คนผ่าเหล่า,นิ้วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're devils and black sheep Really bad eggsมันไกลมาก , ไกลจริงๆ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Or maybe make that a black sheep.รึบางทีก็กลายเป็นแกะดำ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
He was the abusive black sheep of the family.เขาเป็นแกะดำของครอบครัว Lost Boys (2009)
So the black sheep returns.แกะดำกลับมาแล้ว The Return (2010)
So the black sheep returns.ในที่สุด "แกะดำ" ก็หวนคืนถิ่น Brave New World (2010)
So, the black sheep returns.แกะดำกลับมา Bad Moon Rising (2010)
So the black sheep returns.งั้นแกะดำก็หวนคืนแล้วสินะ Memory Lane (2010)
But he was the black sheep of the family, but he was also white, if that makes any sense.ไม่ได้หรอก เพราะว่า... Just Go with It (2011)
And since, in my absence, you'll be the new black sheep...และเมื่อไม่มีฉันแล้ว เธอก็จะเป็นแกะดำตัวใหม่... Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
♪ I'm a black sheepI'm a black sheep Shape Shifted (2012)
♪ I'm a black sheepI'm a black sheep Shape Shifted (2012)
And you're the black sheep, Merle.และคุณก็เป็นแกะดำ เมิร์ล I Ain't a Judas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
black sheepHe is the black sheep of the family.
black sheepI'm the black sheep of the family.
black sheepThe black sheep of the family. [Proverb]
black sheepThe member of the family who is always in trouble is the black sheep.
black sheepThere is a black sheep in every flock. [Proverb]
black sheepThere's a black sheep in every flock.
black sheepTim is the black sheep of the Jones' family.
black sheepTracing a renegade's family background, you'll find him the black sheep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะดำ[N] black sheep, Example: เขาเป็นแกะดำในหมู่เพื่อนๆ, Thai definition: คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   
ผ่าเหล่า[v.] (phālāo) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   FR: contrevenir à la tradition ; être le mouton noir

Japanese-English: EDICT Dictionary
爪弾き[つまびき;つめびき, tsumabiki ; tsumebiki] (n,vs) black sheep (of a family); ostracism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Black \Black\ (bl[a^]k), a. [OE. blak, AS. bl[ae]c; akin to
   Icel. blakkr dark, swarthy, Sw. bl[aum]ck ink, Dan. bl[ae]k,
   OHG. blach, LG. & D. blaken to burn with a black smoke. Not
   akin to AS. bl[=a]c, E. bleak pallid. [root]98.]
   1. Destitute of light, or incapable of reflecting it; of the
    color of soot or coal; of the darkest or a very dark
    color, the opposite of {white}; characterized by such a
    color; as, black cloth; black hair or eyes.
    [1913 Webster]
 
       O night, with hue so black!      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. In a less literal sense: Enveloped or shrouded in
    darkness; very dark or gloomy; as, a black night; the
    heavens black with clouds.
    [1913 Webster]
 
       I spy a black, suspicious, threatening cloud.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Dismal, gloomy, or forbidding, like darkness;
    destitute of moral light or goodness; atrociously wicked;
    cruel; mournful; calamitous; horrible. "This day's black
    fate." "Black villainy." "Arise, black vengeance." "Black
    day." "Black despair." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Expressing menace, or discontent; threatening; sullen;
    foreboding; as, to regard one with black looks.
    [1913 Webster]
 
   Note: Black is often used in self-explaining compound words;
      as, black-eyed, black-faced, black-haired,
      black-visaged.
      [1913 Webster]
 
   {Black act}, the English statute 9 George I, which makes it a
    felony to appear armed in any park or warren, etc., or to
    hunt or steal deer, etc., with the face blackened or
    disguised. Subsequent acts inflicting heavy penalties for
    malicious injuries to cattle and machinery have been
    called black acts.
 
   {Black angel} (Zool.), a fish of the West Indies and Florida
    ({Holacanthus tricolor}), with the head and tail yellow,
    and the middle of the body black.
 
   {Black antimony} (Chem.), the black sulphide of antimony,
    {Sb2S3}, used in pyrotechnics, etc.
 
   {Black bear} (Zool.), the common American bear ({Ursus
    Americanus}).
 
   {Black beast}. See {B[^e]te noire}.
 
   {Black beetle} (Zool.), the common large cockroach ({Blatta
    orientalis}).
 
   {Black bonnet} (Zool.), the black-headed bunting ({Embriza
    Sch[oe]niclus}) of Europe.
 
   {Black canker}, a disease in turnips and other crops,
    produced by a species of caterpillar.
 
   {Black cat} (Zool.), the fisher, a quadruped of North America
    allied to the sable, but larger. See {Fisher}.
 
   {Black cattle}, any bovine cattle reared for slaughter, in
    distinction from dairy cattle. [Eng.]
 
   {Black cherry}. See under {Cherry}.
 
   {Black cockatoo} (Zool.), the palm cockatoo. See {Cockatoo}.
    
 
   {Black copper}. Same as {Melaconite}.
 
   {Black currant}. (Bot.) See {Currant}.
 
   {Black diamond}. (Min.) See {Carbonado}.
 
   {Black draught} (Med.), a cathartic medicine, composed of
    senna and magnesia.
 
   {Black drop} (Med.), vinegar of opium; a narcotic preparation
    consisting essentially of a solution of opium in vinegar.
    
 
   {Black earth}, mold; earth of a dark color. --Woodward.
 
   {Black flag}, the flag of a pirate, often bearing in white a
    skull and crossbones; a signal of defiance.
 
   {Black flea} (Zool.), a flea beetle ({Haltica nemorum})
    injurious to turnips.
 
   {Black flux}, a mixture of carbonate of potash and charcoal,
    obtained by deflagrating tartar with half its weight of
    niter. --Brande & C.
 
   {Black Forest} [a translation of G. Schwarzwald], a forest in
    Baden and W["u]rtemburg, in Germany; a part of the ancient
    Hercynian forest.
 
   {Black game}, or {Black grouse}. (Zool.) See {Blackcock},
    {Grouse}, and {Heath grouse}.
 
   {Black grass} (Bot.), a grasslike rush of the species {Juncus
    Gerardi}, growing on salt marshes, and making good hay.
 
   {Black gum} (Bot.), an American tree, the tupelo or
    pepperidge. See {Tupelo}.
 
   {Black Hamburg (grape)} (Bot.), a sweet and juicy variety of
    dark purple or "black" grape.
 
   {Black horse} (Zool.), a fish of the Mississippi valley
    ({Cycleptus elongatus}), of the sucker family; the
    Missouri sucker.
 
   {Black lemur} (Zool.), the {Lemurniger} of Madagascar; the
    {acoumbo} of the natives.
 
   {Black list}, a list of persons who are for some reason
    thought deserving of censure or punishment; -- esp. a list
    of persons stigmatized as insolvent or untrustworthy, made
    for the protection of tradesmen or employers. See
    {Blacklist}, v. t.
 
   {Black manganese} (Chem.), the black oxide of manganese,
    {MnO2}.
 
   {Black Maria}, the close wagon in which prisoners are carried
    to or from jail.
 
   {Black martin} (Zool.), the chimney swift. See {Swift}.
 
   {Black moss} (Bot.), the common so-called long moss of the
    southern United States. See {Tillandsia}.
 
   {Black oak}. See under {Oak}.
 
   {Black ocher}. See {Wad}.
 
   {Black pigment}, a very fine, light carbonaceous substance,
    or lampblack, prepared chiefly for the manufacture of
    printers' ink. It is obtained by burning common coal tar.
    
 
   {Black plate}, sheet iron before it is tinned. --Knight.
 
   {Black quarter}, malignant anthrax with engorgement of a
    shoulder or quarter, etc., as of an ox.
 
   {Black rat} (Zool.), one of the species of rats ({Mus
    rattus}), commonly infesting houses.
 
   {Black rent}. See {Blackmail}, n., 3.
 
   {Black rust}, a disease of wheat, in which a black, moist
    matter is deposited in the fissures of the grain.
 
   {Black sheep}, one in a family or company who is unlike the
    rest, and makes trouble.
 
   {Black silver}. (Min.) See under {Silver}.
 
   {Black and tan}, black mixed or spotted with tan color or
    reddish brown; -- used in describing certain breeds of
    dogs.
 
   {Black tea}. See under {Tea}.
 
   {Black tin} (Mining), tin ore (cassiterite), when dressed,
    stamped and washed, ready for smelting. It is in the form
    of a black powder, like fine sand. --Knight.
 
   {Black walnut}. See under {Walnut}.
 
   {Black warrior} (Zool.), an American hawk ({Buteo Harlani}).
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dark; murky; pitchy; inky; somber; dusky; gloomy; swart;
     Cimmerian; ebon; atrocious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 black sheep
   n 1: a reckless and unprincipled reprobate [syn: {scapegrace},
      {black sheep}]
   2: sheep with a black coat

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top