ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lamb

L AE1 M   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lamb-, *lamb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lamb[N] เนื้อลูกแกะ
lamb[N] ลูกแกะ, Syn. lambkin
lambada[N] การเต้นรำประเภทหนึ่งทางอเมริกาใต้
lambkin[N] บุคคลที่มีอายุน้อยและไร้เดียงสา
lambkin[N] ลูกแกะเล็ก ๆ, Syn. lamb
lamblike[ADJ] ที่เหมือนลูกแกะ
lambskin[N] หนังลูกแกะ
Lamb of God[N] พระเยซูคริสต์, Syn. Jesus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lamb(แลมบ์) ลูกแกะ,เนื้อลูกแกะ,บุคคลทีมีมิตรไมตรีจิต,คนใจดี,คนที่ถูกโกงได้ง่าย vt. คลอดลูกแกะ -Phr. (the Lamb พระเยซูคริสต์)
lamb of godn. พระเยซูคริสต์, Syn. Christ
lambency(แลม'เบินซี) n. ความแวววาบของแสงหรือเปลวไฟหรือดวงตา,สิ่งที่แวววับ,ความระยิบระยับ,สิ่งที่ระยิบระยับ
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant
lambkin(แลม'คิน) n. ลูกแกะเล็ก ๆ ,ผู้มีอายุน้อยและไร้เดียงสา
lambskin(แลม'สคิน) n. หนังลูกแกะ,แผ่นหนังเขียนหนังสือที่ทำจากหนังสือลูกแกะ
clamber {clamberedvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clamberingvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clambers}vt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
flambeau(แฟลม'โบ) n. คบเพลิง,เทียนไขขนาดใหญ่ที่ประดับลวดลาย -pl. flambeaux,flambeaus

English-Thai: Nontri Dictionary
lamb(n) ลูกแกะ,คนไร้เดียงสา,หนูน้อย
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lambda calculusแคลคูลัสแลมบ์ดา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Lambda sensorตัวรับรู้แลมบ์ดา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Lambda sensorตัวรับรู้แลมบ์ดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lambdoid sutureรอยประสานท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lambrecht 's polymeterโพลี่มิเตอร์แบบแล มเบรซ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lamberto Gobbiก็อบบิ แลมเบอร์โต้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Must have heard about the lamb chops.อาจจะได้ยินเรื่อง แกะสับ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Cathy, this lamb of yours threatens like a bull.แคทธี แกะของเธอ ขู่ราวกับกระทิงเทียว Wuthering Heights (1992)
- Well, if we eat in, I've got lamb chops.ถ้าเราไม่ออกไป ฉันก็มีเนื้อแกะ The Joy Luck Club (1993)
'Cause I could defrost a chicken if the lamb chops are too heavy.เพราะฉันไปละลายเนื้อไก่ก็ได้ ถ้าเนื้อแกะมันจะหนักเกินไป The Joy Luck Club (1993)
Typical lambchop's-got-a-bun-in-the-oven type behavior.อาการก็เหมือนผู้หญิงท้องทั่วไปนั่นแหละ Junior (1994)
Go make yourself a drink, and I'll be down in two shakes of a lamb's tail.ไปทำให้ตัวเองเครื่องดื่มและฉันจะปรับลดลงในสองสั่นหางของลูกแกะ Pulp Fiction (1994)
Oh, I thought you were great in Silence of the Lambs.นายหล่อเลยในเรื่อง Silence of The LambThe One with George Stephanopoulos (1994)
Did you see him while you were at Lambton? I understood from the Gardiners that you had.คุณได้พบเขามั้ยระหว่างที่อยู่แลมบ์ตัน ผมได้ยินจากคุณการ์ดิเนอร์ว่าคุณพบกัน Episode #1.6 (1995)
So kind of you to look after our little lost lamb.คุณใจดีมากที่ช่วยดูแล แกะน้อยหลงทางของเรา James and the Giant Peach (1996)
- Professor Lambeau?ศาสตราจารย์แลมโบคะ - ครับ Good Will Hunting (1997)
This is Professor Lambeau.นี่ศาสตร์จารย์แลมโบ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lambAs well be hanged for a sheep as a lamb.
lambBehold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world!
lambGod tempers the wind to the shorn lamb.
lambHave you got any preference between beef and lamb?
lambMarch comes in like a lion and goes out like a lamb.
lambThe lambs were slaughtered for market.
lambThe lamb was killed by the wolf.
lambThe shepherd even when he become a gentleman smells of the lamb.
lambThey keep lambs for meat in Arabia.
lambThis child is as gentle as a lamb today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุณา[N] fleece, See also: lamb's wool, Syn. ขนแกะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไฟ[n.] (khopfai) EN: torch ; link ; flambeau   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบเพลิง[n.] (khopphloēng) EN: torch ; link ; flambeau   FR: flambeau [m] ; flamme [f]
เครื่องกลั่น[n. exp.] (khreūang klan) FR: alambic [m]
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame   FR: flamber ; passer à la flamme
ลูกแกะ [n.] (lūk kae) EN: lamb   FR: agneau [m]
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil   FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMB    L AE1 M
LAMBE    L AE1 M
LAMBS    L AE1 M Z
LAMBY    L AE1 M B IY0
LAMBDA    L AE1 M D AH0
LAMBS'    L AE1 M Z
LAMBIE    L AE1 M B IY0
LAMB'S    L AE1 M Z
LAMBRO    L AE1 M B R OW0
LAMBOY    L AE1 M B OY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lamb    (v) lˈæm (l a1 m)
lambs    (v) lˈæmz (l a1 m z)
lambed    (v) lˈæmd (l a1 m d)
Lambeth    (n) lˈæmbəθ (l a1 m b @ th)
lambent    (j) lˈæmbənt (l a1 m b @ n t)
lambing    (v) lˈæmɪŋ (l a1 m i ng)
lambkin    (n) lˈæmkɪn (l a1 m k i n)
lambaste    (v) lˈæmbˈɛɪst (l a1 m b ei1 s t)
lambency    (n) lˈæmbənsiː (l a1 m b @ n s ii)
lambkins    (n) lˈæmkɪnz (l a1 m k i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊羔[yáng gāo, ㄧㄤˊ ㄍㄠ, ] lamb, #26,428 [Add to Longdo]
小羊[xiǎo yáng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄤˊ, ] lamb, #36,290 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] lamb, #42,640 [Add to Longdo]
羊排[yáng pái, ㄧㄤˊ ㄆㄞˊ, ] lamb chop [Add to Longdo]
羊肉串[yáng ròu chuàn, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ ㄔㄨㄢˋ, ] lamb kebabs (typical of Xinjiang) [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] lamb soup [Add to Longdo]
兰姆打[lán mǔ dǎ, ㄌㄢˊ ㄇㄨˇ ㄉㄚˇ, / ] lambda (Greek letter Λλ) [Add to Longdo]
兰姆达[lán mǔ dá, ㄌㄢˊ ㄇㄨˇ ㄉㄚˊ, / ] lambda (Greek letter Λλ) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lamm {n} | Lämmer {pl}lamb | lambs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
フランベ[, furanbe] (n) flambe (fre [Add to Longdo]
フランヴェルジュ[, furanveruju] (n) flamberge [Add to Longdo]
メルゲーズ[, meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara [Add to Longdo]
ラム[, ramu] (n) (1) lamb (meat); (2) rum; (3) ram; (4) rump; (P) [Add to Longdo]
ラムウール[, ramuu-ru] (n) lamb's wool [Add to Longdo]
ラムスキン[, ramusukin] (n) lambskin [Add to Longdo]
ラムダファージ[, ramudafa-ji] (n) lambda phage [Add to Longdo]
ラムダロケット[, ramudaroketto] (n) Lambda rocket [Add to Longdo]
ラムチョップ[, ramuchoppu] (n) lamb chop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lamb \Lamb\, n. [AS. lamb; akin to D. & Dan. lam, G. & Sw. lamm,
   OS., Goth., & Icel. lamb.]
   1. (Zool.) The young of the sheep.
    [1913 Webster]
 
   2. Any person who is as innocent or gentle as a lamb.
    [1913 Webster]
 
   3. A simple, unsophisticated person; in the cant of the Stock
    Exchange, one who ignorantly speculates and is victimized.
    [1913 Webster]
 
   {Lamb of God}, {The Lamb} (Script.), the Jesus Christ, in
    allusion to the paschal lamb.
    [1913 Webster]
 
       The twelve apostles of the Lamb.   --Rev. xxi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of
       the world.              --John i. 29.
 
   {Lamb's lettuce} (Bot.), an annual plant with small obovate
    leaves ({Valerianella olitoria}), often used as a salad;
    corn salad. [Written also {lamb lettuce}.]
 
   {Lamb's tongue}, a carpenter's plane with a deep narrow bit,
    for making curved grooves. --Knight.
 
   {Lamb's wool}.
    (a) The wool of a lamb.
    (b) Ale mixed with the pulp of roasted apples; -- probably
      from the resemblance of the pulp of roasted apples to
      lamb's wool. [Obs.] --Goldsmith.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lamb \Lamb\, v. i. [imp. & p. p. {Lambed}; p. pr. & vb. n.
   {Lambing}.]
   To bring forth a lamb or lambs, as sheep.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lamb
   n 1: young sheep
   2: English essayist (1775-1834) [syn: {Lamb}, {Charles Lamb},
     {Elia}]
   3: a person easily deceived or cheated (especially in financial
     matters)
   4: a sweet innocent mild-mannered person (especially a child)
     [syn: {lamb}, {dear}]
   5: the flesh of a young domestic sheep eaten as food
   v 1: give birth to a lamb; "the ewe lambed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top