ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timidly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timidly-, *timidly*, timid
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no need to live life so timidly anymore.เลิกใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงได้แล้วนะ Values (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timidly"Y-You OK? Not hurt?"I enquire timidly. "Ah, no, I'm fine."

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
timidly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timidly

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n, adj-na, adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]
危な危な[あぶなあぶな, abunaabuna] (adv) timidly [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv, adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
恐る恐る[おそるおそる, osoruosoru] (adv) timidly; (P) [Add to Longdo]
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timid \Tim"id\, a. [L. timidus, fr. timere to fear; cf. Skr. tam
   to become breathless, to become stupefief: cf. F. timide.]
   Wanting courage to meet danger; easily frightened; timorous;
   not bold; fearful; shy.
   [1913 Webster]
 
      Poor is the triumph o'er the timid hare. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Fearful; timorous; afraid; cowardly; pusillanimous;
     faint-hearted; shrinking; retiring.
     [1913 Webster] -- {Tim"id*ly}, adv. -- {Tim"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timidly
   adv 1: in a shy or timid or bashful manner; "he smiled shyly"
       [syn: {shyly}, {timidly}, {bashfully}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top