Search result for

เสียหาย

(49 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียหาย-, *เสียหาย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียหายก. เสื่อมเสีย เช่น เขาประพฤติตัวไม่ดี ทำให้วงศ์ตระกูลพลอยเสียหายไปด้วย
เสียหายยับเยิน, ย่อยยับ, เช่น ปีนี้ฝนตกหนัก น้ำท่วมไร่นาเสียหายหมด, เสีย ก็ว่า.
เข้าเนื้อเสียหาย, เสียเปรียบ, เช่น พูดให้เข้าเนื้อ
เสร็จเสียหาย, พัง, เช่น เกิดพายุใหญ่ นาเสร็จไปหลายร้อยไร่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The casualties of war.ความเสียหายจากสงครามน่ะ The Ex-Files (2008)
I knew I had to find you and do damage control.ผมรู้ว่าผมต้องตามหาคุณให้เจอ และควบคุมความเสียหาย Never Been Marcused (2008)
Just in time for pie, coffee and surveying the damage.ทันเวลาสำหรับพาย กาแฟ และสำรวจความเสียหาย The Magnificent Archibalds (2008)
No organ damage No disease,no traumaไม่มีความเสียหายกับอวัยวะ ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีรอยช้ำบวม Art Imitates Life (2008)
But unfortunately, his vocal cords were completely severed in the accident.แต่โชคร้ายที่เส้นเสียงของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
His vocal cords are damaged beyond repair.เส้นเสียงของเขาเสียหายเกินกว่าจะรักษาได้ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
We may just have to start doing damage control soon.เราอาจจะต้องเริ่มทำการควบคุมความเสียหายกันแล้ว Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I could elevate the skull fragments, but there's just no telling how much damage has been done.ผมสามารถซ่อมแซมได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
What the hell? You're never too young to see paris, right?ช่างปะไร ได้ไปปารีสเร็วขนาดนี้คงไม่เสียหายใช่มั้ยล่ะ There's Always a Woman (2008)
Charters up north, they settle all their beefs with the SOA, and I don't care what it costs you.ลูกน้องทางด้านเหนือ พวกเขาตัดสินใจ เป็นกองกำลังให้กับthe SOA และฉันไม่สนใจมีมูลค่าเสียหายของนาย Hell Followed (2008)
My commitment hasn't changed.ความมุ่งมั่นของฉันไม่เคยเปลี่ยน และความเสียหาย The Pull (2008)
You thought about damage control?คุณคิดถึงเรื่องควบคุมผลเสียหายหรือยัง Old Bones (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียหาย[adj.] (sīahāi) FR: abîmé ; endommagé

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang about[PHRV] ทำลาย, See also: เสียหาย, Syn. bash about
bang around[PHRV] ทำลาย, See also: เสียหาย, Syn. bash about
cut up[PHRV] ทำลายอย่างรุนแรง, See also: เสียหายอย่างมาก
banjaxed[SL] พัง, See also: เสียหาย, โดนทำลาย
blooey[SL] เสียหาย, See also: พัง
wear and tear[N] เสียหายเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
cracked(แครคทฺ) adj. แตก,เป็นรอยแตก,ได้รับความเสียหาย,ได้รับบาดเจ็บ,บ้า,เสียงแตก,เสียงแหบ, See also: crackedness n., Syn. split
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage

English-Thai: Nontri Dictionary
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
derogation(n) การทำให้เสื่อม,ความเสียหาย,ความเลว
derogatory(adj) เสื่อม,เสื่อมเสีย,เลว,เสียหาย
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย

French-Thai: Longdo Dictionary
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., See also: S. endommager, détériorer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top