Search result for

แล้วก็

(31 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แล้วก็-, *แล้วก็*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล้วก็[CONJ] then, See also: and then, and afterwards, and subsequently, after that, Example: แกนนำระดับล่างจะเป็นเรื่องของคนที่นำกลุ่มเข้ามาชุมนุม แล้วก็มาจัดการดำเนินการชุมนุมให้ต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสำหรับต่อความแสดงกิริยาที่กระทำภายหลัง
แล้วก็แล้วกันไป[V] let bygones be bygones, Syn. แล้วไป, แล้วกันไป, Example: เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป อย่าไปใส่ใจเลย, Thai definition: เสร็จสิ้นไป, ผ่านไปแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แล้วก็แล้วกันไป, แล้วกันไปว. อาการที่พูดขอร้องให้เลิกแล้วต่อกัน เช่น เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปแล้ว เรื่องนี้ขอให้แล้วกันไป.
แล้วก็แล้วไปว. อาการที่พูดปลอบใจหรือให้สติว่า เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดหรือยุติลงแล้ว ก็ไม่ควรเก็บมาเป็นกังวลหรือรื้อฟื้นขึ้นมาอีก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With--with your family and, um, I don't know, girls,ทั้งครอบครัวนาย แล้วก็.. ไม่รู้สิ สาวๆของนาย New Haven Can Wait (2008)
People here know who I am. They know all the stuff about my dad.คนที่นี่รู้แล้วว่าฉันเป็นใคร, แล้วก็รู้เรื่องของพ่อฉันด้วย New Haven Can Wait (2008)
Oh, and it's a real crowd-pleaser. It's gonna kill.โอ้ แล้วก็นั่นเป็นการสนองผู้คนที่แท้จริง มันต้องเจ๋งแน่ๆ New Haven Can Wait (2008)
To coming here next year and kicking your ass.ที่จะเข้าที่นี่ปีหน้า แล้วก็เฉดหัวพวกแก New Haven Can Wait (2008)
And just in time for our housewarming partyแล้วก็พอดีกับงานปาร์ตี้ครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
And no going out on school nights. What?แล้วก็ห้ามออกเที่ยวในวันที่ต้องไปโรงเรียน / อะไรนะ? Chuck in Real Life (2008)
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
And make sure they're legible. Have fun.แล้วก็ให้แน่ใจด้วยว่าลายเซ็นนั่นอ่านออก ขอให้สนุกกับมัน Chuck in Real Life (2008)
And I don't know--anywhere we can find some paparazzi.แล้วก็.. ไม่รู้สิ ที่ไหนก็ได้ที่เราจะเจอพวก ปาปารัซซี่มั้ง Chuck in Real Life (2008)
And so I kicked it to this guy, and then--and then, you know,แล้วผมก็เตะไปให้เขาแล้วก็ แล้วก็.. พี่รู้มั้ย Chuck in Real Life (2008)
He kicked it to another guy, an he kicked it to another guyเขาเตะไปให้คนอื่น แล้วก็เตะไปให้คนอื่น Chuck in Real Life (2008)
Gangsters, fighters, musicians.เขาเป็นทั้ง นักเลง นักสู้ แล้วก็นักมายากล Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that   FR: ensuite ; et puis ; au fait
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēokan pai) EN: let bygones be bygones   FR: oublions le passé ; n'en parlons plus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
and[CONJ] จากนั้น, See also: แล้วก็, Syn. then, following this

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
com-1. Pref. รวมกัน,ด้วยกัน,อย่างสมบูรณ์, Syn. co-, 2. (คอม) 1. ย่อมาจาก COMmunication port หมายถึงช่องที่ใช้สำหรับต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อจะหมุนเลขหมายโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม คอมพิวเตอร์ก็จะต้องรับรู้กันให้ได้ว่า ช่องที่ติดต่อกับโมเด็มนั้นคือช่องไหน (กำหนดได้หลายช่องเรียกว่า COM1, COM2) 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในดอสและโอเอสทูว่า .COM เพื่อแสดงว่าเป็นแฟ้มข้อมูลกระทำการ (executive program) หรือโปรแกรมประเภทเดียวกับ .EXE เช่น FORMAT.COM COMMAND.COM 3. ย่อมาจาก computer output on microfilm (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโคร ฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโคร ฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
dos prompt(ดอสพรอมพท์) หมายถึง สัญลักษณ์ > ที่แสดงบนจอภาพ ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ดอส พรอมพท์ ทั่ว ๆ ไปจะมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายมากกว่า เช่น C:\> หรือ C:\windows\system> ซึ่งแปลความได้ว่า " นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน จะให้ทำอะไรก็บอกมาเลย" แล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปได้ที่หลังเครื่องหมายนี้
gopher(โก'เฟอะ) n. คนที่มีใจจดใจจ่อ,ผู้ช่วย,เด็กรับใช้,เป็นชื่อโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ เริ่มด้วยการช่วยหาแฟ้มข้อมูล ในลักษณะที่เป็นแบบเมนู กล่าวคือ มีรายการให้เลือก เมื่อพบแล้วก็สามารถเก็บลงในจานบันทึก หรือสั่งพิมพ์ออกมาได้
nonvolatile memoryหน่วยความจำไม่ลบเลือนหมายถึง หน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ข้อมูลในนั้นจะไม่ลบหายไป แม้ว่าจะปิดกระแสไฟแล้วก็ตาม เช่น หน่วยความจำประเภทอ่านอย่างเดียว (ROM) เป็นต้น ดู memory ประกอบ
ready-mix(เรด'ดีมิคซฺ) n. ผลิตภัณฑ์ที่พอผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้,ผลิตภัณฑ์ที่ผสมไว้ให้เสร็จแล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

German-Thai: Longdo Dictionary
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top