ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดต่อกัน

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดต่อกัน-, *ติดต่อกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดต่อกัน[ADV] consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bony Unionติดต่อกันด้วยกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody !จนผมสงสัยว่าทวีปนี้... แม่ง ไม่มีใครคุยติดต่อกัน บ้างรึไง? แล้วจะให้ผม ติดต่อใครสักคนเนี่ยนะ The Thing (1982)
You almost missed... my all-time, world record seventh derby in a row. Easy, Rasta.- การทำสถิติโลกตลอดกาลของฉัน 7 ครั้งติดต่อกัน Cool Runnings (1993)
Having contact between the generations.มีการติดต่อกันระหว่างรุ่น The Birdcage (1996)
So, you know, I hope we keep in touch, you know.คือว่า เราคงได้ติดต่อกันนะ Good Will Hunting (1997)
Who'd you think the school board was gonna believe some cheating little brat who's just trying to cover his own ass or the man who's been leading this school to victory for 25 years?นายคิดว่าพวกบอร์ดบริหารนั้นจะเชื่อใครมากกว่ากัน ระหว่างพวกที่แค่ต้องการรักษาตัวรอด กับคนที่ทำให้โรงเรียนนี้ชนะเลิศติดต่อกันมาได้ 25 ปี? Hothead (2001)
Some cross-synaptic firing, as well as signs of recent trauma with fresh fibrotic scarring throughout the cortex.การติดต่อกันระหว่างเซลล์สมอง เเละร่องรอยการกระทบกระเทือน พร้อมรอยแผลเป็นใหม่ๆ ทั่วทั้งสมองส่วนนอก The Matrix Revolutions (2003)
It'll just be a little fun between buddies, you know. And you'll never have to call me.นายนี่ขำดีว่ะ ผมไม่ผูกมัด ไม่ต้องติดต่อกันอีก Latter Days (2003)
The central portion of the city is blacked out from radio communication due to damaged power lines and electrical failure.โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองนั้น วิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้ เนื่องจากระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
So keep together, maintain radio contact.ดังนั้น รวมกลุ่มกันไว้ เราจะติดต่อกันทางวิทยุ Ladder 49 (2004)
- We're on. - Audio contact only.- ติดต่อกันทางเสียงเท่านั้น The Bourne Supremacy (2004)
She was employee of the month for 11 months in a row.เธอเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือน ติดต่อกันถึง 11 เดือน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Well, this will come as no big surprise to anybody, but our employee of the month for the second straight month is...เอาล่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์ อะไรมากมายกับทุกคนนัก แต่พนักงานดีเด่นประจำเดือนของเรา ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ได้แก่... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดต่อกัน[v. exp.] (tittø kan) EN: see each other   
ติดต่อกัน[X] (tittø kan) EN: succesive ; consecutive   FR: successif ; consécutif
ติดต่อกันไป[X] (tittø kan pai) FR: suivi ; continu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronic[ADJ] เรื้อรัง, See also: ติดต่อกันเป็นเวลานาน, Syn. continuing, lasting, persisting
correspond[VI] ติดต่อกันทางจดหมาย, See also: โต้ตอบจดหมาย
play one's cards close to one's chest[IDM] ทำอย่างลับ, See also: ติดต่อกันอย่างลับๆ, ติดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เปิดเผย
infectious[ADJ] ซึ่งติดเชื้อ, See also: ติดต่อกันได้, Syn. contagious, spreading, Ant. uninfectious
persistent[ADJ] เรื่อยไป, See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา, Syn. continued, never-ceasing
radio[VT] ติดต่อกันทางวิทยุ
sequent[ADJ] ต่อเนื่องกัน, See also: ติดต่อกัน, ตามลำดับ, ตามมา, เป็นผลที่ตามมา, Syn. chronological, serial, consecutive
sequential[ADJ] ซึ่งต่อเนื่องกัน, See also: ติดต่อกัน, ซึ่งเป็นผลตามมา, Syn. subsequent, later, steady, persistent
sign[VT] ติดต่อกันด้วยสัญญาณ, See also: ส่งสาร
under-the-table[ADV] ติดต่อกันอย่างลับๆ, See also: เป็นส่วนตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
catena(คะท''นะ) n. อนุกรมที่ติดต่อกัน,สายโซ่ -pl. catenae
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ

English-Thai: Nontri Dictionary
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน,ที่เป็นข้อ,ที่เป็นปล้อง
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
connect(vi,vt) ติดต่อกัน,เกี่ยวข้อง,เกี่ยวดอง,ต่อเนื่อง,สัมพันธ์
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ซึ่งเกี่ยวดองกัน,ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
contagious(adj) แพร่หลายง่าย,เป็นโรคติดต่อ,ติดต่อกันได้
contiguity(n) ความใกล้ชิด,การประชิด,การเชื่อมติด,การติดต่อกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, See also: S. mitteilen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top