ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inconsequential

IH2 NG K AA2 N S AH0 K W EH1 N CH AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconsequential-, *inconsequential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconsequential[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: เล็กน้อย, Syn. trivial, unimportant, Ant. consequential, important

English-Thai: Nontri Dictionary
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My services are inconsequential to them.การบริการของฉัน ไม่สำคัญต่อ พวกมันหรอก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What the heck's a chin-wag? A light, inconsequential conversation.จะเรียกไอ้ด่างกันตอนไหน? ก็เป็นคำเรียกเบาๆ ไม่ค่อยทางการอะไรนักหรอก Slight of Hand (2010)
But it can also be a small thing... That seems so inconsequential in the moment, that turns out to be the turning point for your entire life.แต่กระนั้นมันก็สามารถเป็นเพียง เรื่องเล็กๆ ได้เช่นกัน... ซึ่งมันก็ดูไม่ใช่เรื่อง ที่มีความสำคัญอะไร ในช่วงเวลาเช่นนั้น Revelation Zero: Part 1 (2010)
That was inconsequential fluff,Ms.Iwanaga.มันเป็นความเกี่ยวเนื่องที่ไม่ถูกนะ คุณอิวานากะ The Bones on the Blue Line (2010)
That's inconsequential compared--นั่นมันเทียบกันไม่ได้เลย-- Matsya Nyaya (2012)
'Cause it was an inconsequential detail.เรื่องมันยาวน่ะ The Serpent (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหลักหัวตอ[N] inconsequential person, See also: unimportant person, nobody, Example: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว, Thai definition: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป
หัวหลักหัวตอ[N] inconsequential person, See also: unimportant person, nobody, Example: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว, Thai definition: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป

CMU English Pronouncing Dictionary
INCONSEQUENTIAL IH2 NG K AA2 N S AH0 K W EH1 N CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconsequential (j) ˈɪnkˌɒnsɪkwˈɛnʃl (i1 n k o2 n s i k w e1 n sh l)
inconsequentiall (a) ˈɪnkˌɒnsɪkwˈɛnʃəliː (i1 n k o2 n s i k w e1 n sh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconsequential \In*con`se*quen"tial\, a.
   Not regularly following from the premises; hence, irrelevant;
   unimportant; of no consequence. --Chesterfield. --
   {In*con`se*quen"tial*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconsequential
   adj 1: lacking worth or importance; "his work seems trivial and
       inconsequential"; "the quite inconsequent fellow was
       managed like a puppet" [syn: {inconsequent},
       {inconsequential}]
   2: not following logically as a consequence

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top