ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consequential

K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consequential-, *consequential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequential(adj) ที่เป็นผลกระทบ
consequential(adj) สำคัญ, Syn. important, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา, เกี่ยวกับผลลัพธ์, อวดดี, วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important, eventful

English-Thai: Nontri Dictionary
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์, ที่สืบเนื่องมา, ที่สำคัญ
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล, เล็กน้อย, ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consequential amendmentการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential loss insuranceการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we've all pissed off enough people to wage a short but consequential war.ฉันคิดว่าเราต่างทำให้หลายคนไม่พอใจ จนทำให้เกิดสงคราม The Ties That Blind (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบเนื่อง[seūpneūang] (x) EN: as a consequence of ; because of ; consequential

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSEQUENTIAL K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequential (j) kˌɒnsɪkwˈɛnʃl (k o2 n s i k w e1 n sh l)
consequentially (a) kˌɒnsɪkwˈɛnʃəliː (k o2 n s i k w e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgeschaden { m } | Folgeschäden { pl }consequential loss; consequential damage | consequential losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consequential \Con`se*quen"tial\, a.
   1. Following as a consequence, result, or logical inference;
    consequent.
    [1913 Webster]
 
       All that is revealed in Scripture has a
       consequential necessity of being believed . . .
       because it is of divine authority.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       These kind of arguments . . . are highly
       consequential and concludent to my purpose. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Assuming or exhibiting an air of consequence; pretending
    to importance; pompous; self-important; as, a
    consequential man. See {Consequence}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
       His stately and consequential pace.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Consequential damage} (Law)
    (a) Damage so remote as not to be actionable
    (b) Damage which although remote is actionable.
    (c) Actionable damage, but not following as an immediate
      result of an act.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consequential
   adj 1: having important issues or results; "the year's only
       really consequential legislation"; "an eventful decision"
       [syn: {consequential}, {eventful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top