ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sequential

S AH0 K W EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequential-, *sequential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sequential(adj) ซึ่งต่อเนื่องกัน, See also: ติดต่อกัน, ซึ่งเป็นผลตามมา, Syn. subsequent, later, steady, persistent
sequentially(adv) อย่างเป็นลำดับ, See also: อย่างติดต่อกัน, Syn. consecutively, respectively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sequential(ซีเควน'เชิส) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ที่ตามมา,เป็นผลลัพธ์,เป็นผลที่สุด, See also: sequentiality n.
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
sequential fileแฟ้มลำดับหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ไปตามลำดับ (sequential) สื่อตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือ แถบบันทึกเพลง (tape) กว่าจะเข้าไปถึงเพลงลำดับท้าย ๆ ก็ต้องหมุนผ่านเพลงแรก ๆ ไป ก่อน ต้องรอจนกว่าจะถึงเพลงที่ต้องการ (ตรงข้ามกับ จานเสียงหรือซีดี (CD) ที่เราสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการได้ทันที)
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important, eventful
indexed sequential accessวิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนีใช้ตัวย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequential accessการเข้าถึงโดยลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential access method (SAM)วิธีเข้าถึงโดยลำดับ (แซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential analysisการวิเคราะห์โดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sequential circuit๑. วงจรเชิงลำดับ๒. วงจรมีความจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential color and memory (SECAM)ระบบโทรทัศน์แบบใช้สัญญาณสีเป็นลำดับและหน่วยความจำ (ซีแคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequential controlการควบคุมแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential fileแฟ้มลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential machineเครื่องเชิงลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential processing; serial processingการประมวลผลแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential testการทดสอบโดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sequential structureโครงสร้างแบบลำดับ, โครงสร้างการทำงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรก ไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The interesting thing is he's coming in through Hong Kong, Korea and Malaysia but he's trying sequential account numbers....เข้ากำลังเข้ามาจาก ฮ่องกง, เกาหลี และ มาเลเซีย... ...แต่เข้ากำลังไล่เรียงหมายเลขบัญชี ที่เค้าได้มันมาทั้งหมด Firewall (2006)
750lbs. of torque with sequential module port fuel injection.แรงบิด700ปอนด์ พร้อมระบบหัวฉีดอิสระ Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบเนื่อง[seūpneūang] (x) EN: as a consequence of ; because of ; consequential

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUENTIAL S AH0 K W EH1 N SH AH0 L
SEQUENTIALLY S AH0 K W EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequential (j) sˈɪkwˈɛnʃl (s i1 k w e1 n sh l)
sequentially (a) sˈɪkwˈɛnʃəliː (s i1 k w e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连续译码阶段[lián xù yì mǎ jiē duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄧˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] sequential decoding stage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufsprache {f}sequential function chart [Add to Longdo]
Ablaufsteuerung {f}sequential control; sequence control system [Add to Longdo]
Schaltwerk {n}sequential logic system [Add to Longdo]
sequentialisieren; in eine Reihenfolge bringento sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
シーケンシャル[shi-kensharu] (adj-na,n) sequential [Add to Longdo]
シーケンシャルアクセス[shi-kensharuakusesu] (n) {comp} sequential access [Add to Longdo]
シーケンシャルファイル[shi-kensharufairu] (n) {comp} sequential file [Add to Longdo]
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] (n) {comp} sequential layout order [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] (n) {comp} indexed sequential data set [Add to Longdo]
索引順編成ファイル[さくいんじゅんへんせいファイル, sakuinjunhensei fairu] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method file; ISAM file [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set [Add to Longdo]
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation [Add to Longdo]
順ファイル[じゅんファイル, jun fairu] sequential file [Add to Longdo]
順呼出し[じゅんよびだし, junyobidashi] sequential access [Add to Longdo]
順次[じゅんじ, junji] sequential [Add to Longdo]
順次アクセス[じゅんじアクセス, junji akusesu] sequential access, serial access [Add to Longdo]
順序回路[じゅんじょかいろ, junjokairo] sequential circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequential \Se*quen"tial\, a.
   Succeeding or following in order. -- {Se*quen"tial*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sequential
   adj 1: in regular succession without gaps; "serial concerts"
       [syn: {consecutive}, {sequent}, {sequential}, {serial},
       {successive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top