ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consecutively

K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consecutively-, *consecutively*, consecutive
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดต่อ(adv) continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน(adv) consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามลำดับ[tām lamdap] (adv) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively  FR: dans l'ordre
ติด ๆ กัน[tit-tit kan] (adv) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively  FR: de suite ; coup sur coup

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSECUTIVELY K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecutively (a) kˈənsˈɛkjutɪvliː (k @1 n s e1 k y u t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consecutively \Con*sec"u*tive*ly\, adv.
   In a consecutive manner; by way of sequence; successively.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consecutively
   adv 1: in a consecutive manner; "he was consecutively ill, then
       well, then ill again"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top