Search result for

scented

(29 entries)
(0.0592 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scented-, *scented*, scent, scente
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scented[ADJ] ี่มีกลิ่นหอม, See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้, Syn. odorous, perfumed, sweet-scented

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Scented candle?- เทียนหอม \ Superhero Movie (2008)
A lotus keeps the world clear and scented even in the mud.ดอกบัวว... ทำน้ำให้มันใสและสะอาด Episode #1.18 (2009)
Blood scented.กลิ่นเลือดน่ะ Release Me (2009)
They're scented. You wanna smell grape?มีกลิ่นด้วย อยากดมกลิ่นองุ่นมั้ย? If It's Only in Your Head (2009)
Especially the scented ones.- โดยเฉพาะแท่งที่ส่งกลิ่นหอมได้ In This Home on Ice (2010)
They sell scented soaps and lotions, some of which contain glitter.เขาขายสบู่และโลชั่นกลิ่นหอม บ้างผสมกากเพชรด้วย The Large Hadron Collision (2010)
I also bought scented soaps, pantyhose, Midol, calcium chews and what is apparently a yogurt specifically designed to regulate the female bowel.ผมยังซื้อสบู่กลุ่นหอม ถุงน่อง ยาแก้ปวดประจำเดือน แคลเซียมเม็ด และโยเกิร์ต ที่ดูเหมือนผลิตมาเพื่อให้ ผู้หญิงถ่ายคล่องโดยเฉพาะ The Plimpton Stimulation (2010)
I bought some delightful scented candles.ผมซื้อเทียนไขกลิ่นหอมมากมาด้วย The Plimpton Stimulation (2010)
Scented hand soap in his apartment.กลิ่นสบู่ล้างมือในอพาร์ตเมนต์ของเขา The Blind Banker (2010)
Why don't you take a bath? Light one of those scented candles.แม่แช่น้ำได้ตามสบายเลยค่ะ จุดเทียนด้วยก็ได้ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
All right, show-off. I'll see your scented candles,เอาล่ะ แสดงออกมาเลย ฉันเห็นเทียนหอมของเธอ Kill Jill (2010)
Silly songs and scented smoke will do little for you now!บทสวดโง่เง่า กับ กลิ่นควันธูป ช่วยอะไรพวกเจ้าไม่ได้แล้ว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scentedThe air was scented with spring flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอมกรุ่น[ADJ] scented, See also: sweet smelling, fragrant, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: ท่านยื่นกระเช้าดอกไม้หอมกรุ่นให้กับหล่อน, Thai definition: ลักษณะที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด
หอม[ADJ] fragrant, See also: scented, aromatic, odoriferous, sweet-scented, Ant. เหม็น, Example: หญ้าหมักที่ดีควรมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผักดองหรือมะม่วงดอง, Thai definition: มีกลิ่นดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
มะลิวัลย์ [n. exp.] (mali wan) EN: Scented star jasmine   
เทียนอบ[n. exp.] (thīen op) EN: fragrant or scented candle used for smoking sweetmeats ; fragrant candle   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCENTED    S EH1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scented    (v) (s e1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
匂いやか[においやか, nioiyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂やか・2) lustrous, shiny and beautiful [Add to Longdo]
匂やか[におやか, nioyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂いやか・2) lustrous, shiny and beautiful [Add to Longdo]
芳墨[ほうぼく, houboku] (n) scented ink; honorific reference to another's letter [Add to Longdo]
無臭[むしゅう, mushuu] (n,adj-no) odorless; odourless; unscented [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花茶[huā chá, ㄏㄨㄚ ㄔㄚˊ, ] scented tea, #25,009 [Add to Longdo]
香片[xiāng piàn, ㄒㄧㄤ ㄆㄧㄢˋ, ] scented tea, #116,830 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scent \Scent\, v. t. [imp. & p. p. {Scented}; p. pr. & vb. n.
   {Scenting}.] [Originally sent, fr. F. sentir to feel, to
   smell. See {Sense}.]
   1. To perceive by the olfactory organs; to smell; as, to
    scent game, as a hound does.
    [1913 Webster]
 
       Methinks I scent the morning air.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To imbue or fill with odor; to perfume.
    [1913 Webster]
 
       Balm from a silver box distilled around,
       Shall all bedew the roots, and scent the sacred
       ground.                --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scented
   adj 1: having the sense of smell; "keen-scented hounds" [ant:
       {scentless}]
   2: filled or impregnated with perfume; "perfumed boudoir";
     "perfumed stationery"; "scented soap" [syn: {perfumed},
     {scented}]
   3: having a natural fragrance; "odoriferous spices"; "the
     odorous air of the orchard"; "the perfumed air of June";
     "scented flowers" [syn: {odoriferous}, {odorous}, {perfumed},
     {scented}, {sweet}, {sweet-scented}, {sweet-smelling}]
   4: (used in combination) having the odor of; "clean-scented
     laundry"; "a manure-scented barnyard"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top