Search result for

aromatic

(50 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aromatic-, *aromatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aromatic[ADJ] ที่มีกลิ่มหอม, See also: หอม, Syn. sweet-smelling, odorous
aromatic[N] พืชหรือยาที่มีกลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aromatic(แอระแมท'ทิค) adj. ซึ่งมีกลิ่นหอม,เกี่ยวกับสารประกอบที่มีกลิ่นหอม -n. พืชยาหรือวัตถุที่มีกลิ่นหอม-aromaticity n. (spicy)

English-Thai: Nontri Dictionary
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aromaticมีกลิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aromatic อะโรมาติก
สารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนเบนซิน 1 วง หรือมากกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Aromaticอะโรมาติค, อะโรมาติก, กลิ่นหอมฉุน [การแพทย์]
Aromatic Acid Substitutionซัปสติติวชันในกรดอะโรมาติค [การแพทย์]
Aromatic Amineอโรมาติคเอมีน [การแพทย์]
Aromatic Amines, Primaryไพรมารี่อะโรมาติกเอมีน [การแพทย์]
Aromatic Amino Acidกรดอะมิโนชนิดอะโรมาติค, กรดอะโรมาติคอะมิโน [การแพทย์]
Aromatic compoundsสารประกอบอะโรมาติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aromatic compoundsสารประกอบอะโรมาติก [TU Subject Heading]
Aromatic Compoundsสารหนู, สารในกลุ่มอโรมาติก, สารประกอบอะโรมาติก [การแพทย์]
Aromatic L Amino Acid Decarboxylaseเอ็นซัยม์อะโรมาติคแอ็ลอะมิโนแอสิดดีคาร์บ็อกซีเล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wine is red and aromatic. One sip is all it takes to feel your blood circulating.ไวน์น่ะมีกลิ่นหอม แต่เมื่อเธอดื่มไป ร่างกายเธอก็จะรู้สึกแปลกๆไป Episode #1.16 (2009)
At this point, it would be a good idea to add any of your aromatics, like...และนี่ คงจะเป็นความคิดที่ดี ให้มันมีกลิ่นหอมหวน เช่น... The Substitute (2010)
Hmm. A little chewy. Keenly aromatic.รสชาติ และเป็นกลิ่นหอม Happy Feet Two (2011)
CRISPY AROMATIC DUCK.เป็ดกรอบรมควัน The Expendables 2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอมฉุย[ADJ] sweet-scented, See also: aromatic, sweet-smelling, savoury, fragrant, Ant. เหม็นหึ่ง, Example: กลิ่นอาหารหอมฉุยลอยมาตามลม
หอมหวน[ADJ] fragrant, See also: aromatic, sweet-smelling, scented, Syn. หอมขจรกระจาย, หอมตลบอบอวล, หอม, Ant. เหม็นหึ่ง, Example: พวกเราช่วยกันปิ้งปลาจนส่งกลิ่นหอมหวนไปทั่ว
หอมฉุย[ADJ] sweet-scented, See also: aromatic, odoriferous, scented, balmy, perfumy, Syn. หอมกรุ่น, Ant. เหม็นหึ่ง, เหม็น, Example: กลิ่นอาหารหอมฉุยลอยมาตามลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
มะพร้าวน้ำหอม[n. exp.] (maphrāo nāmhøm) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut   
มีกลิ่นหอม[adj.] (mī klin høm) EN: aromatic   FR: aromatique ; parfumé
ผักขะแยง [n. exp.] (phak kha yaēng) EN: Limnophila aromatica ; Limnophila chinensis var. aromatica   
ว่านเปราะหอม [n. exp.] (wān prǿhøm) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily   
ว่านอูด [n. exp.] (wān ūt) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
AROMATIC    EH2 R AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aromatic    (j) (a2 r @ m a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aromabad {n}aromatic bath [Add to Longdo]
Kräuteressig {m}aromatic vinegar [Add to Longdo]
aromatisch {adj} | aromatischer | am aromatischstenaromatic | more aromatic | most aromatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシア[, kashia] (n) cassia (Cinnamomum aromaticum) [Add to Longdo]
郁郁;郁々[いくいく, ikuiku] (adj-t,adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma [Add to Longdo]
薫煙[くんえん, kun'en] (n) fragrant smoke; aromatic smoke [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
香り高い[かおりたかい, kaoritakai] (adj-i) fragrant; aromatic [Add to Longdo]
香り米[かおりまい, kaorimai] (n) aromatic rice; fragrant rice [Add to Longdo]
香木[こうぼく, kouboku] (n) fragrant wood; aromatic tree [Add to Longdo]
散茶[さんちゃ, sancha] (n) (1) powdered tea; (2) freshly-brewed, aromatic tea [Add to Longdo]
煮端;煮ばな;煮花[にばな, nibana] (n) (obsc) freshly brewed, aromatic tea [Add to Longdo]
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芳烃[fāng tīng, ㄈㄤ ㄊㄧㄥ, / ] aromatic hydrocarbon, #64,103 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] aromatic wood; perfume; fragrance, #112,589 [Add to Longdo]
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, / ] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry) [Add to Longdo]
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, ] aromatic vinegar; balsamic vinegar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aromatic \Ar`o*mat"ic\, Aromatical \Ar`o*mat"ic*al\, a. [L.
   aromaticus, Gr. ?: cf. F. aromatique. See {Aroma}.]
   Pertaining to, or containing, aroma; fragrant; spicy;
   strong-scented; odoriferous; as, aromatic balsam.
   [1913 Webster]
 
   {Aromatic compound} (Chem.), one of a large class of organic
    substances, as the oils of bitter almonds, wintergreen,
    and turpentine, the balsams, camphors, etc., many of which
    have an aromatic odor. They include many of the most
    important of the carbon compounds and may all be derived
    from the benzene group, {C6H6}. The term is extended also
    to many of their derivatives.
 
   {Aromatic vinegar}. See under {Vinegar}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aromatic \Ar`o*mat"ic\ ([a^]r`[-o]*m[a^]t"[i^]k), n.
   A plant, drug, or medicine, characterized by a fragrant
   smell, and usually by a warm, pungent taste, as ginger,
   cinnamon, spices.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aromatic
   adj 1: (chemistry) of or relating to or containing one or more
       benzene rings; "an aromatic organic compound"
   2: having a strong pleasant odor; "the pine woods were more
     redolent"- Jean Stafford [syn: {aromatic}, {redolent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top