ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convalescent

K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convalescent-, *convalescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convalescent[ADJ] ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย), Syn. recovering, improving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย

English-Thai: Nontri Dictionary
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convalescent serum; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescents' serum; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convalescentระยะฟื้นจากโรค [การแพทย์]
Convalescent Care Zoneบริเวณพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Periodระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Phaseระยะฟื้นไข้,ระยะตาเหลืองเริ่มลดลงจนหายเป็นปกติ,หลังจากระยะแรกประมาณ2สัปดาห์,ระยะฟื้นตัว,ระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Stageระยะสงบไข้,ระยะพักฟื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, man! Get your convalescent ass in here.เฮ้ยเพื่อน เอาร่างโทรม ๆ ของนายเข้ามาก่อน Repo Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convalescentA convalescent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่พักฟื้น[N] sanatorium, See also: convalescent hospital
ที่พักฟื้น[N] convalescent home, Example: ในสมัยก่อนบางปูเป็นสถานที่ที่พักฟื้นของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: สถานที่ที่ใช้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่พักฟื้น[n. exp.] (thī phakfeūn) EN: convalescent home   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVALESCENT    K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convalescent    (n) kˌɒnvəlˈɛsnt (k o2 n v @ l e1 s n t)
convalescents    (n) kˌɒnvəlˈɛsnts (k o2 n v @ l e1 s n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genesungsheim {n}convalescent home [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
静養[せいよう, seiyou] (n,vs) (convalescent) rest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convalescent \Con`va*les"cent\, a. [L. convalescens, -entis, p.
   pr.: cf. F. convalescent.]
   1. Recovering from sickness or debility; partially restored
    to health or strength.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to convalescence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convalescent \Con`va*les"cent\, n.
   One recovering from sickness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convalescent
   adj 1: returning to health after illness or debility;
       "convalescent children are difficult to keep in bed"
       [syn: {convalescent}, {recovering}]
   n 1: a person who is recovering from illness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top