ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crescent

K R EH1 S AH0 N T   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crescent-, *crescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crescent[ADJ] ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
crescent[N] พระจันทร์เสี้ยว, Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
decrescent(ดิเครส'เซนทฺ) adj. ค่อย ๆ ลดลง. เล็ก ๆ, See also: decrescence n.
excrescentadj. ซึ่งเจริญออกมาอย่างผิดปกติ,ซึ่งเกินความต้องการ

English-Thai: Nontri Dictionary
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
crescent(n) พระจันทร์ครึ่งซีก,วงเดือน,อัฒจันทร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescent-shaped; lunate; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crescentic crack; crescentic fractureรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic dune; barchanเนินทรายรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic fracture; crescentic crackรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic gouge; gouge markรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Crescentsลักษณะเป็นพระจันทร์ครึ่งซีก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crescent wrench (n) ประแจเลื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"to the Canyon of the Crescent Moon, to the temple where the cup that...""ถึงหุบเขาลึกของพระจันทร์เสี้ยว, ถึงวิหาร อันเป็นที่อยู่ของจอก.. ซึ่ง" Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"Across the desert and through the mountain to the Canyon of the Crescent Moon.""ข้ามทะเลทราย และทะลุผ่านภูเขา ไปที่ แคนยอน (หน้าผา) ของพระจันทร์เสี้ยว." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Canyon of the Crescent Moon.แคนยอนรูปจันทร์เสี้ยว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The crescent moonThe crescent moon Yomigaeri (2002)
- 237, Northwide, Crescent.237, Northwide, CrescentSaw II (2005)
- 237, Northwide, Crescent. Got it.- 237, Northwide, Crescent รับทราบ Saw II (2005)
I want the Crescent City Bridge surveillance, westbound between 1 0:00 and 1 1:00.ผมต้องการตรวจสอบสะพาน เมือง เครสเซนต์, ทางด้านตะวันตกขาเข้า ช่วงเวลา 10 โมง ถึง 11โมง. Deja Vu (2006)
There was post-bIast residue under the Crescent City Bridge.-Who's in charge? -We're working on that now. GentIemen, pIease. Deja Vu (2006)
He's going west, not east, on the Crescent City Bridge.-I got him! I got him! -DENNY: Deja Vu (2006)
Send paramedics to the Crescent City Bridge.Can you stiII drive? Deja Vu (2006)
He'II set the timer, walk away on foot, get on his motorcycle and ride to the Crescent City Bridge to watch.ระหว่างที่เรือออกจากท่า คุณ! คุณครับ. Deja Vu (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือนขึ้น[N] crescent moon, Syn. ข้างขึ้น
เดือนเสี้ยว[N] crescent moon, Example: ดวงจันทร์ไม่เต็มดวงอย่างนี้เรียกเดือนเสี้ยว, Thai definition: เดือนแหว่งที่คู่กับดาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนขึ้น[n. exp.] (deūoen kheun) EN: crescent moon   FR: lune croissante [f]
เดือนเสี้ยว[n. exp.] (deūoen sīo) EN: crescent moon   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRESCENT    K R EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crescent    (n) krˈɛsnt (k r e1 s n t)
crescents    (n) krˈɛsnts (k r e1 s n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěi, ㄈㄟˇ, ] crescent moon, #928,818 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mondsichel {f}; Halbmond {m} | Mondsicheln {pl}; Halbmonde {pl}crescent moon; crescent | crescents [Add to Longdo]
Goldflügel-Honigfresser {m} [ornith.]Crescent Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレセント[, kuresento] (n) crescent [Add to Longdo]
クレッセント[, kuressento] (n) crescent [Add to Longdo]
河跡湖[かせきこ, kasekiko] (n) crescentic lake; oxbow lake; billabong [Add to Longdo]
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]
弓形[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
弓張り;弓張(io)[ゆみはり, yumihari] (n) (1) stringing a bow; person who strings bows; (2) (abbr) (See 弓張り月) crescent moon; (3) (abbr) (See 弓張り提灯) paper lantern with a bow-shaped handle [Add to Longdo]
弓張り月[ゆみはりづき, yumihariduki] (n) crescent moon [Add to Longdo]
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear [Add to Longdo]
月形[つきがた, tsukigata] (n) crescent shape [Add to Longdo]
弦月[げんげつ, gengetsu] (n) crescent moon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crescent \Cres"cent\ (kr[e^]s"sent), n. [OE. cressent,
   cressaunt, crescent (in sense 1), OF. creissant increasing,
   F. croissant, p. pr. of cro[^i]tre, OF. creistre, fr. L.
   crescere to increase, v. incho.; akin to creare to create.
   See {Create}, and cf. {Accrue}, {Increase}, {Crescendo}.]
   1. The increasing moon; the moon in her first quarter, or
    when defined by a concave and a convex edge; also, applied
    improperly to the old or decreasing moon in a like state.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything having the shape of a crescent or new moon.
    [1913 Webster]
 
   3. A representation of the increasing moon, often used as an
    emblem or badge; as:
    (a) A symbol of Artemis, or Diana.
    (b) The ancient symbol of Byzantium or Constantinople.
      Hence:
    (c) The emblem of the Turkish Empire, adopted after the
      taking of Constantinople.
      [1913 Webster]
 
         The cross of our faith is replanted,
         The pale, dying crescent is daunted. --Campbell.
      [1913 Webster]
 
   4. Any one of three orders of knighthood; the first
    instituted by Charles I., king of Naples and Sicily, in
    1268; the second by Ren['e] of Anjou, in 1448; and the
    third by the Sultan Selim III., in 1801, to be conferred
    upon foreigners to whom Turkey might be indebted for
    valuable services. --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
   5. (Her.) The emblem of the increasing moon with horns
    directed upward, when used in a coat of arms; -- often
    used as a mark of cadency to distinguish a second son and
    his descendants.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crescent \Cres"cent\ (kr[e^]s"sent), a.
   1. Shaped like a crescent.
    [1913 Webster]
 
       Astarte, queen of heaven, with crescent horns.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Increasing; growing.
    [1913 Webster]
 
       O, I see the crescent promise of my spirit hath not
       set.                 --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crescent \Cres"cent\, v. t.
   1. To form into a crescent, or something resembling a
    crescent. [R.] --Anna Seward.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn with crescents.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crescent
   adj 1: resembling the new moon in shape [syn: {crescent(a)},
       {crescent-shaped}, {semilunar}, {lunate}]
   n 1: any shape resembling the curved shape of the moon in its
      first or last quarters

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top