Search result for

ruffian

(46 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruffian-, *ruffian*
Possible hiragana form: るっふぃあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruffian[N] นักเลง, See also: อันธพาล, คนเกเร, นักเลงหัวไม้, Syn. hooligan, thug
ruffianism[N] ความเศร้าโศก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck

English-Thai: Nontri Dictionary
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hooligans! Ruffians!ไอ้จิ๊กโก๋! James and the Giant Peach (1996)
Will have to once in a while. Let's go to the hotel next to us, the Ruffian of Kazakhstan.จะคงทำเหมือนๆกัน คือใช้โรงแรม ruffian of Kazakhstan Initial D (2005)
How did you get in with that ruffian?เจ้ามาที่นี่กับเขาได้ยังไง? Episode #1.8 (2006)
YOU AND YOUR LITTLE BAND OF RUFFIANS PICKING POCKETS?เธอและพวกของเธอมาขโมยกระเป๋าตังค์กันหรือไง? Family/Affair (2007)
You should call me a ruffian, a ruffian.เขาเป็นพวกมาเฟียจริงๆนะ. First Cup (2007)
Get in there and kick those ruffians out.เข้าไป แล้วแตะพวกมันออกมา Chuck Versus the Break-Up (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน Episode #1.5 (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
What a ruffian!ช่างร้ายอะไรอย่างนี้ Dong Yi (2010)
Is it, ruffians, thugs? Have they come for me?มัน, อันธพาล, อันธพาล? Tangled (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruffianA ruffian's pistol went off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
ทรชน[N] ruffian, See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit, Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนชั่วร้าย, Ant. สุภาพชน, Example: ตำรวจลากคอ 3 ทรชนที่ข่มขืนเด็กวัย 15 ขวบต่อหน้าเพื่อน, Count unit: คน
นักเลง[N] ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarāi) EN: ruffian   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruffian    (n) (r uh1 f i@ n)
ruffians    (n) (r uh1 f i@ n z)
ruffianly    (j) (r uh1 f i@ n l ii)
ruffianism    (n) (r uh1 f i@ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混混儿[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] ruffian; hoodlum, #131,774 [Add to Longdo]
强梁[qiáng liáng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] ruffian; bully, #415,430 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
荒くれ者[あらくれもの, arakuremono] (n) ruffian; rowdy (person) [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
荒事師[あらごとし, aragotoshi] (n) actor who specializes in ruffian roles (specialises) [Add to Longdo]
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffian \Ruf"fian\ (r[u^]f"yan or r[u^]f"f[i^]*an; 277), n. [F.
   rufien, OF. ruffien, ruffian, pimp, libertine, rake; cf. Pr.
   & Sp. rufian, It. ruffiano; all perhaps of German or Dutch
   origin; cf. G. raufen to pluck, scuffle, fight, OD. roffen to
   pander. Cf. Ruffle to grow turbulent.]
   1. A pimp; a pander; also, a paramour. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He [her husband] is no sooner abroad than she is
       instantly at home, reveling with her ruffians. --Bp.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   2. A boisterous, cruel, brutal fellow; a desperate fellow
    ready for murderous or cruel deeds; a cutthroat.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou on thy deathbed play the ruffian? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A tough, lawless or bullying person.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffian \Ruf"fian\, a.
   Brutal; cruel; savagely boisterous; murderous; as, ruffian
   rage.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffian \Ruf"fian\, v. i.
   To play the ruffian; to rage; to raise tumult. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruffian
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top