ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoodlum

HH UH1 D L AH0 M   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoodlum-, *hoodlum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoodlum[N] นักเลง, See also: พวกอันธพาล, กุ๊ย, พวกหัวไม้, Syn. hooligan, rowdy, ruffian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoodlum(ฮูด'ลัม) n. อันธพาล,หัวไม้,วายร้าย,โจร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoodlumsอันธพาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why- - Why- - Ya young hoodlum!ทำไมทำไม ยา อันธพาลหนุ่ม! Pinocchio (1940)
Me or that, that hoodlum Lampwick?ฉันหรือว่าที่อันธพาล แลมปวิก? Pinocchio (1940)
You're living with me now... and you're not gonna go sliding around with your white hoodlum friends.คุณอาศัยอยู่ด้วยกันกับฉันตอนนี้ และคุณจะไม่ไปกับเพื่อนนักเลงชาวผิวขาวของคุณอีก The Blues Brothers (1980)
And give those Irish hoodlums a drink.และให้พ่อหนุ่มไอริชสุดหล่อนั่นด้วย Goodfellas (1990)
Occupation, a real hoodlumอาชีพ , อันธพาล Failan (2001)
- We're hoodlums.-พวกเราคือโจรร้าย My Little Bride (2004)
I heard my brother got mixed up with some hoodlums.ผมรู้มาว่าน้องชายผม เข้าไปพัวพันกับอันธพาล Four Brothers (2005)
What kind of hoodlum would do that!อันธพาลพวกไหนนะที่มันกล้าทำ Fly, Daddy, Fly (2006)
You hoodlums!เจ้าพวกโจร! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Hoodlums!พวกตัวร้ายเอ๊ย New York, I Love You (2008)
Where are you hoodlums?พวกเธออยู่ไหน? Basic Rocket Science (2010)
Ok, from the look of Kaman Scott's early years, he was on a fast track to be some kind of hoodlum bad boy super convict, but something happened in 2004 that made him change his evil tune,โอเค เมื่อดูจากช่วงปีแรก ๆ ของเคแมน สก็อตแล้ว เขาเข้าสู่ถนนของการเป็น นักเลงอันตพาลอย่างรวดเร็ว แต่มีบางสิ่งเกิดขึ้นในปี 2004 ที่หันเหเขาออกจากเส้นทางชั่วร้าย Devil's Night (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hoodlumI was beaten up by a gang of hoodlums on the way home from work.
hoodlumThe young man saved the girl from a bunch of hoodlums.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล่าร้าย[N] gangsters, See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals, Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย, Example: เหล่าร้ายที่จับได้ทั้งหมดนี้เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOODLUM    HH UH1 D L AH0 M
HOODLUMS    HH UW1 D L AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoodlum    (n) hˈuːdləm (h uu1 d l @ m)
hoodlums    (n) hˈuːdləmz (h uu1 d l @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无赖[wú lài, ˊ ㄌㄞˋ, / ] hoodlum; rascal, #20,178 [Add to Longdo]
阿飞[ā fēi, ㄚ ㄈㄟ, / ] hoodlum; hooligan; young rowdy, #33,062 [Add to Longdo]
恶徒[è tú, ㄜˋ ㄊㄨˊ, / ] hoodlum; bad guy, #64,150 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganove {m} | Ganoven {pl}hoodlum | hoodlums [Add to Longdo]
Strolch {m} | Strolche {pl}hoodlum | hoodlums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P) [Add to Longdo]
市井無頼[しせいぶらい, shiseiburai] (n,adj-no) urban villain; street hoodlum [Add to Longdo]
破落戸(ateji)[ごろつき, gorotsuki] (n) (uk) rogue; thug; hoodlum; punk; racketeer [Add to Longdo]
不良仲間[ふりょうなかま, furyounakama] (n) gang of hoodlums (hooligans); bad company; companion in gang activities [Add to Longdo]
暴漢[ぼうかん, boukan] (n) hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoodlum \Hood"lum\, n.
   A young rowdy; a rough, lawless fellow; colloquially, called
   also {hood}. [Colloq. U.S.]
   [1913 Webster]
 
      Just tell your hoodlum friends outside
      You ain't got time to take no ride. --Yakety-Yak (Song)
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoodlum
   n 1: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood},
      {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie},
      {strong-armer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top