ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowdy

R AW1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowdy-, *rowdy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rowdy(adj) เอะอะตึงตัง, See also: เกเร, พาล, อันธพาล, Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy(n) คนชอบเอะอะตึงตัง, See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล, Syn. hooligan, ruffian
rowdyish(adj) ซึ่งเอะอะโวยวาย, Syn. rude
rowdyism(n) ความเอะอะโวยวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rowdy(เรา'ดี) adj., n. (คน) พาล, เสเพลเกเร, ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร, จานข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
rowdy(adj) เอะอะ, เกะกะ, เสเพล, เกเร, พาล
rowdy(n) อันธพาล, คนเกเร, คนเสเพล, คนพาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Old favorite. Rowdy Yates.ชอบที่สุด เราดี แยยทส The Blues Brothers (1980)
Serena, who are these rowdy children?เซรีน่า เด็กเกเรพวกนี้คือใคร? Remains of the J (2009)
My boys get a little rowdy when they drink. So do my girls.ทำไมมองผมอย่านั้น Our Family Wedding (2010)
* You'll still get rowdy with the girls and boys * * 'Cause it's time for you to take a stand *# เพราะมันคือเวลา ที่นายต้องหยัดยืน # Theatricality (2010)
So yes, I may have gotten a little rowdy with her, okay.ใช่ ฉันอาจจะหยาบคายกับเธอนิดหน่อย ตกลงมั้ย Sudden Death (2010)
This is a local elf tavern, but all races are welcome. Aw! Okay, it's a crowded and rowdy evening.นี่คือโรงเตี๊ยมท้องถิ่นของเอลฟ์ แต่พวกเขายินดีต้อนรับทุกเผ่า โอเค มันเป็นตอนเย็นที่คนแน่นและวุ่นวาย Advanced Dungeons & Dragons (2011)
♪ we're rowdywe're rowdy Shape Shifted (2012)
Might be some rowdy do. Whatever happens, stay here.อาจมีเรื่องชกต่อย ไม่ว่ายังไงก็ให้อยู่ที่นี่ Episode #1.2 (2012)
I'm waiting on a bunch of particularly rowdy customers.โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกค้าอันธพาล Dodger (2013)
Jeez. You got a little bit rowdy at the bar with your mates?Jeez คุณมีนิด ๆ หน่อย ๆ นักเลง ที่บาร์กับเพื่อนของคุณหรือไม่ Chappie (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rowdyMy brother has been much too rowdy lately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลง(n) ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
นักเลง[naklēng] (n) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave  FR: fripon [ m ] ; racaille [ f ] (vx) ; canaille [ f ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ROWDY R AW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowdy (n) rˈaudiː (r au1 d ii)
rowdyism (n) rˈaudɪɪzəm (r au1 d i i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radaubruder { m }; Schläger { m }; Rowdy { m } | Radaubrüder { pl }; Schläger { pl }; Rowdys { pl }rowdy | rowdies [Add to Longdo]
Rowdy { m }; Flegel { m }yob; oaf [Add to Longdo]
Rowdytum { n }rowdyism; hooliganism [Add to Longdo]
rowdyhaft { adj } | rowdyhafter | am rowdyhaftestenrowdier | rowdier | rowdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪たれ[あくたれ, akutare] (n) rowdiness; rowdy (person or event) [Add to Longdo]
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n, adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
荒くれ[あらくれ, arakure] (adj-f) (1) violent; wild; rowdy; (n) (2) rough fellow; rowdy person [Add to Longdo]
荒くれ者[あらくれもの, arakuremono] (n) ruffian; rowdy (person) [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
荒武者[あらむしゃ, aramusha] (n) daredevil; rowdy [Add to Longdo]
暴れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See 暴れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowdy \Row"dy\, n.; pl. {Rowdies}. [From {Rout}, or Row a
   brawl.]
   One who engages in rows, or noisy quarrels; a ruffianly
   fellow. --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rowdy
   adj 1: disturbing the public peace; loud and rough; "a raucous
       party"; "rowdy teenagers" [syn: {raucous}, {rowdy}]
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rowdy /raudiː/ 
  hooligan; rowdy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top