Search result for

rowdy

(42 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowdy-, *rowdy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rowdy[ADJ] เอะอะตึงตัง, See also: เกเร, พาล, อันธพาล, Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy[N] คนชอบเอะอะตึงตัง, See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล, Syn. hooligan, ruffian
rowdyish[ADJ] ซึ่งเอะอะโวยวาย, Syn. rude
rowdyism[N] ความเอะอะโวยวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena, who are these rowdy children?เซรีน่า เด็กเกเรพวกนี้คือใคร? Remains of the J (2009)
My boys get a little rowdy when they drink. So do my girls.ทำไมมองผมอย่านั้น Our Family Wedding (2010)
* You'll still get rowdy with the girls and boys * * 'Cause it's time for you to take a stand *# เพราะมันคือเวลา ที่นายต้องหยัดยืน # Theatricality (2010)
So yes, I may have gotten a little rowdy with her, okay.ใช่ ฉันอาจจะหยาบคายกับเธอนิดหน่อย ตกลงมั้ย Sudden Death (2010)
This is a local elf tavern, but all races are welcome. Aw! Okay, it's a crowded and rowdy evening.นี่คือโรงเตี๊ยมท้องถิ่นของเอลฟ์ แต่พวกเขายินดีต้อนรับทุกเผ่า โอเค มันเป็นตอนเย็นที่คนแน่นและวุ่นวาย Advanced Dungeons & Dragons (2011)
♪ we're rowdywe're rowdy Shape Shifted (2012)
Might be some rowdy do. Whatever happens, stay here.อาจมีเรื่องชกต่อย ไม่ว่ายังไงก็ให้อยู่ที่นี่ Episode #1.2 (2012)
Sorry for dropping in on you like this. The Stowaway's been rowdy.โทษที ที่ทิ้งให้คุณอยู่แบบนี้ Power (2013)
I'm waiting on a bunch of particularly rowdy customers.โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกค้าอันธพาล Dodger (2013)
Jeez. You got a little bit rowdy at the bar with your mates?Jeez คุณมีนิด ๆ หน่อย ๆ นักเลง ที่บาร์กับเพื่อนของคุณหรือไม่ Chappie (2015)
Old favorite. Rowdy Yates.ชอบที่สุด เราดี แยยทส The Blues Brothers (1980)
So, these people would've moved here about six months ago, probably pretty rowdy, like to drink.คนพวกนี้ ย้ายมานี่ซัก 6 เดือนก่อน อาจหยาบคาย หรือชอบดื่มเหล้า Bloodlust (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rowdyMy brother has been much too rowdy lately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลง[N] ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[v.] (keka) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy   
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWDY    R AW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowdy    (n) (r au1 d ii)
rowdyism    (n) (r au1 d i i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radaubruder {m}; Schläger {m}; Rowdy {m} | Radaubrüder {pl}; Schläger {pl}; Rowdys {pl}rowdy | rowdies [Add to Longdo]
Rowdy {m}; Flegel {m}yob; oaf [Add to Longdo]
Rowdytum {n}rowdyism; hooliganism [Add to Longdo]
rowdyhaft {adj} | rowdyhafter | am rowdyhaftestenrowdier | rowdier | rowdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪たれ[あくたれ, akutare] (n) rowdiness; rowdy (person or event) [Add to Longdo]
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
荒くれ[あらくれ, arakure] (adj-f) (1) violent; wild; rowdy; (n) (2) rough fellow; rowdy person [Add to Longdo]
荒くれ者[あらくれもの, arakuremono] (n) ruffian; rowdy (person) [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
荒武者[あらむしゃ, aramusha] (n) daredevil; rowdy [Add to Longdo]
暴れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See 暴れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowdy \Row"dy\, n.; pl. {Rowdies}. [From {Rout}, or Row a
   brawl.]
   One who engages in rows, or noisy quarrels; a ruffianly
   fellow. --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rowdy
   adj 1: disturbing the public peace; loud and rough; "a raucous
       party"; "rowdy teenagers" [syn: {raucous}, {rowdy}]
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rowdy [raudiː] (n) , s.(m )
   hooligan; rowdy
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top