ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุภาพชน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุภาพชน-, *สุภาพชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพชน[N] gentleman and lady, Syn. ผู้ดี, ผู้มีเกียรติ, Example: สุภาพชนที่มาในงานนี้ล้วนแต่งตัวกันอย่างหรูเริ่ดราวเทพบุตรเทพธิดา, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุภาพชนน. ผู้ที่แต่งกายเรียบร้อย, ผู้ที่มีกิริยามารยาทอ่อนโยน พูดจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ, เช่น สุภาพชนย่อมไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ... In the Name of the Father (1993)
We can talk, like gentlemen.แบบสุภาพชน Mission: Impossible III (2006)
Ladies and gentlemen,สุภาพชน 65 Million Years Off (2007)
Because we're gentlemen of Harvard.เพราะเราเป็นสุภาพชนของฮาวเวิร์ดนะสิ The Social Network (2010)
Because we're gentlemen of Harvard?เพราะเราเป็นสุภาพชนฮาวเวิร์ดไง The Social Network (2010)
Somebody mild-mannered, perhaps?อาจจะเป็นคนที่ เหมือนสุภาพชนน่ะครับ Heroes and Villains (2011)
And he's mild-mannered, just like I... predicted.และเขาก็เป็นสุภาพชน เหมือนที่ผมคาดไว้ Heroes and Villains (2011)
You don't look like the kind of person to speak formally to.ป๋าอยากให้หนูพูดกันแบบสุภาพชนเหรอคะ Episode #1.4 (2011)
You can't use a gentleman's methods to deal with a villain!ท่านใช้วิธีของสุภาพชน ไปจัดการวายร้ายไม่ได้หรอก The Four (2012)
Let's discuss it like gentlemen.มาคุยเรื่องนี้กันแบบสุภาพชน Identity Crisis (2012)
Hey, what's going down, good people?เฮ้ เป็นไงสุภาพชน The Don't in the Do (2012)
But sometimes events overrule civility.แต่เหตุการณ์บางอย่างกลับใช้อำนาจเหนือสุภาพชน The Kiss (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุภาพชน[n.] (suphāpchon) EN: gentlefolk ; polite people ; gentlemen   FR: personnes bien élevées [fpl] ; gentlemen [mpl]

English-Thai: Nontri Dictionary
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top