ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thug

TH AH1 G   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thug-, *thug*
English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thug[N] คนโหดร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where did the thugs go?ในกรณีที่ไม่นักเลงไปใช่มั้ย? พวกเขาได้หายไปในอากาศบาง Help! (1965)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, you know perfectly well the Thuggee cult has been dead for nearly a century.Dr.Jones คุณรู้ว่าสมบูรณ์ดี ศาสนาทักกีได้ตายเกือบศตวรรษ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, I suppose stories of the Thuggee die hard.ดีฉันคิดว่าเรื่องราวของทักกีตายยาก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I have heard the evil stories of the Thuggee cult.ผมเคยได้ยินเรื่องราวความชั่วร้ายของลัทธิทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Later, I learnt the Thuggee cult was once real and did of unspeakable things.ต่อมาผมได้เรียนรู้ศาสนาทักกีครั้งหนึ่งเคยเป็นจริง และทำในสิ่งที่ไม่สามารถบรรยายได้ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's a Thuggee ceremony.มันเป็นพิธีทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Soon we will have all the five Sankara Stones, and the Thuggees will be all powerful.เร็ว ๆ นี้เราจะมีทั้งหมดห้าสันการาสโตนส์ และ Thuggees จะมีพลังทั้งหมด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yeah. They got robbers, thugs, drug dealers. You name it.ใช่เลย มีทั้งขโมยขโจร พวกค้ายา มีหมดแหละ Death Has a Shadow (1999)
That's some gangster shit. He's like the thug on your block.ก็แค่กุ๊ย อันธพาลทั่วไป Ken Park (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thugThe movement of the inhabitants drove the band of thugs out of the town.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   

CMU English Pronouncing Dictionary
THUG    TH AH1 G
THUGS    TH AH1 G Z
THUGGERY    TH AH1 G ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thug    (n) θˈʌg (th uh1 g)
thugs    (n) θˈʌgz (th uh1 g z)
thuggery    (n) θˈʌgəriː (th uh1 g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴徒[bào tú, ㄅㄠˋ ㄊㄨˊ, ] thug, #29,860 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strolch {m} | Strolche {pl}thug | thugs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破落戸(ateji)[ごろつき, gorotsuki] (n) (uk) rogue; thug; hoodlum; punk; racketeer [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]
乱暴者[らんぼうもの, ranboumono] (n) thug; hooligan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thug \Thug\ (th[u^]g; 277), n. [Hind. thag a deceiver, robber.]
   1. One of an association of robbers and murderers in India
    who practiced murder by stealthy approaches, and from
    religious motives. They have been nearly exterminated by
    the British government.
    [1913 Webster]
 
   2. An assassin; a ruffian; a rough. "Thugs and midnight
    rounders." --The Century.
    [Webster 1913 Suppl.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thug
   n 1: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood},
      {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie},
      {strong-armer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top