ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brimful

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brimful-, *brimful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brimful[ADJ] เต็มเปี่ยม, See also: ปริ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brimfuladj. เต็มเปี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปี่ยม[v.] (pīem) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim   FR: déborder de
ปริ่ม[v.] (prim) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim   FR: déborder de
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist   FR: suinter ; perler ; exsuder

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brimful (j) brˌɪmfˈul (b r i2 m f u1 l)
brimfull (j) brˌɪmfˈul (b r i2 m f u1 l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brimful \Brim"ful\, a.
   Full to the brim; completely full; ready to overflow. "Her
   brimful eyes." --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brimful
   adj 1: filled to capacity; "a brimful cup"; "I am brimful of
       chowder"; "a child brimming over with curiosity"; "eyes
       brimming with tears" [syn: {brimful}, {brimfull},
       {brimming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top