Search result for

perimeter

(37 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perimeter-, *perimeter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perimeter[N] ขอบนอกสุด, See also: อาณาเขต, เขต, Syn. boundary, outer
perimeter[N] เส้นรอบวง (ทางเรขาคณิต), Syn. circumference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perimeter(พะริม'มิเทอะ) n. เส้นรอบวง,ความยาวเส้นรอบวง,ปริมณฑล, Syn. periphery

English-Thai: Nontri Dictionary
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perimeter๑. มาตรลานสายตา๒. เส้นขอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimeterเส้นรอบรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perimeterความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป, ความยาวโดยรอบรูป  เช่น ความยาวรอบรูปวงกลม ซึ่งเท่ากับความยาวของเส้นรอบวง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perimeter Gas Extraction Trenches ร่องสกัดแก๊สตามขอบ(หลุมฝังกลบ)
ร่องสกัดแก๊สตามขอบพื้นที่ฝังกลบขยะเพื่อรวบ รวมแก๊สที่เกิดขึ้น เป็นป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll handle that once we secure our perimeterเราจะเข้าควบคุมสถานการณ์.. ขั้นแรกต้องกำหนดเขตกระชับพื้นที่ Last Resort (2008)
Perimeter and interior search turned out empty.ตรวจทั้งรอบๆนอกและในบ้านแล้วไม่เจอเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
Lock down the perimeter.ปิดกั้นอาณาเขตซะ Lair of Grievous (2008)
I want you troops to go outside and secure the perimeter.ข้าต้องการให้พวกเจ้า ออกไปรักษาความปลอดภัยข้างนอก Bombad Jedi (2008)
They don't know who or what. They're just creating a perimeter.พวกเขาไม่รู้ว่าใครทำ หรือเกิดอะไร พวกเขาแค่อยู่ขอบนอกสุด The Dark Knight (2008)
Hello, Mr. Fenoglio? Oh. These guys are just circling the perimeter.สวัสดีค่ะ คุณเฟโนกลิโอ พวกนี้จะเฝ้าอยู่เฉพาะด้านนอก Inkheart (2008)
Going to check the perimeter Ma'am.เราจะจัดการกับศพเอง Quantum of Solace (2008)
Mitchell must have killed him when he went out to check the perimeter.ให้ตายสิ มิทเชลคงจะฆ่าเขา ตอนขอตัวไปดูรอบๆ Quantum of Solace (2008)
And they're abandoning their perimeter.เขาคาดว่า เธอออกนอกเขตไปแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
Someone passed the perimeter and went up...มีคนวิ่งฝ่าวงล้อมของตำรวจ นไปบนตึกครับ.. Cyborg Girl (2008)
Perimeters have been set up all along the East Coast from Maryland all the way to Massachusetts.อาณาเขตถูกสร้างขึ้น ตลอดชายฝั่งตะวันออก จากแมรี่แลนด์ จนถึงแมสซาชูเซตส์ The Happening (2008)
All scheduled trains into and out of Penn Station Manhattan are canceled due to the ongoing evacuation and the security perimeter in Central Park.ขบวนรถไฟสาย ที่เดินทางออกจาก สถานีแมนฮัทตัน ถูกยกเลิก จากการอพยพคน The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นรอบวง[N] circumference, See also: perimeter, Example: บอลลูนลูกนี้มีขนาดเส้นรอบวง 500 เซนติเมตร, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นโค้งที่เป็นแนวขอบทั้งสิ้นของรูปวงกลมหรือของวงรี, Notes: (คณิตศาสตร์)
ปริมณฑล[N] perimeter, See also: boundary, circumference, surroundings, circle, Syn. วงรอบ, บริเวณรอบๆ, ละแวก, Example: ตำรวจกั้นไม่ให้คนเข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference   FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ความยาวรอบรูป[n. exp.] (khwām yāo røp rūp) EN: perimeter   FR: périmètre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIMETER    P ER0 IH1 M AH0 T ER0
PERIMETERS    P ER0 IH1 M AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perimeter    (n) (p @1 r i1 m i t @ r)
perimeters    (n) (p @1 r i1 m i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfassungszaun {m}perimeter fence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image) [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits [Add to Longdo]
周囲長[しゅういちょう, shuuichou] (n) perimeter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周长[zhōu cháng, ㄓㄡ ㄔㄤˊ, / ] perimeter; circumference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perimeter \Per*im"e*ter\, n. [Gr. ?; peri` around + ? measure:
   cf. F. p['e]rim[`e]tre.]
   1. (Geom.) The outer boundary of a body or figure, or the sum
    of all the sides.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument for determining the extent and shape of the
    field of vision.
    [1913 Webster] Perimetric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perimeter
   n 1: the boundary line or the area immediately inside the
      boundary [syn: {margin}, {border}, {perimeter}]
   2: a line enclosing a plane areas
   3: the size of something as given by the distance around it
     [syn: {circumference}, {perimeter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top