Search result for

brink

(56 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brink-, *brink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brink[N] ริม,ขอบ, Syn. edge
brinkmanship[N] สถานการณ์เสี่ยงภัย, Syn. brinksmanship
brinksmanship[N] การเสี่ยงอันตรายทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่ต้องการ, See also: (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ

English-Thai: Nontri Dictionary
brink(n) ปากขอบ,ริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We may be on a brink of historic agreement between Western and Arab leaders.อาจจะมีการบรรลุข้อตกลง ระหว่างผู้นำตะวันตกกับอาหรับ Vantage Point (2008)
You say we're on the brink of destruction, and you're right.เรากำลังจะเผชิญกับวิกฤต เหมือนกับดาวของคุณ The Day the Earth Stood Still (2008)
But it's only on the brink that people find the will to change.แต่เมื่ออยู่ในจุดที่หมิ่นเหม่ คนถึงมีจิตสำนึกที่จะเปลี่ยนตัวเอง The Day the Earth Stood Still (2008)
Assisted by Oozaru, brought the two the world on the brink of destruction.ติดตามมาด้วยสมุนมือขวาของเขา "โอซารู" สองจอมมารมรณะ นำเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปสู่การประหัตประหาร Dragonball: Evolution (2009)
Same reason I've had to pull you from the brink of death before.เหตุผลเดียวกับที่ผมต้อง ช่วยคุณรอดจากเฉียดตาย Bulletproof (2009)
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง Jedi Crash (2009)
Now the whole world stands on the brink staring down into bloody hell.ขณะนี้โลกทั้งใบยืนปริ่มอยู่ริมขอบเหว พลางจับจ้องลงไปยังนรกอเวจี Watchmen (2009)
We are at the brink.เผ่าพันธ์มนุษย์ใกล้สูญสิ้นแล้ว Terminator Salvation (2009)
Now, those savages are threatening our whole operation, we're on the brink of war, and you're supposed to be finding a diplomatic solution.คนป่าพวกนี้คุกคามเรา เรายืนอยู่บนปากเหวสงครามแล้ว และคุณควรหาวิธีแก้ปัญหา ใช้การทูตของคุณ Avatar (2009)
To the brink and back.ที่จะพามันกลับมา Incursion: Part 1 (2010)
You've been on the brink of losing control all day... all year.นายมักตัวขาดสติอยู่เสมอทั้งวัน... ทั้งปี... . Countdown (2010)
This town's already on the brink,เมืองนี้แทบใช้การไม่ได้อยู่แล้ว Exit Wounds (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brinkHe is shivering on the brink.
brinkIn 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.
brinkLet us hope the world will never be on the brink of a nuclear war.
brinkMatsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.
brinkThe man was on the brink of death.
brinkWe stood on the brink of a cliff.
brinkWhen we were on the brink of starvation, they saved our lives.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī khreung khon) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end   FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ไพร[n.] (phrai) EN: rim ; edge ; margin ; brim ; brink ; border   FR: bord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRINK    B R IH1 NG K
BRINKS    B R IH1 NG K S
BRINKLY    B R IH1 NG K L IY0
BRINKER    B R IH1 NG K ER0
BRINK'S    B R IH1 NG K S
BRINKLEY    B R IH1 NG K L IY0
BRINKMAN    B R IH1 NG K M AH0 N
BRINKMANN    B R IH1 NG K M AH0 N
BRINKMEYER    B R IH1 NG K M AY0 ER0
BRINKMEIER    B R IH1 NG K M AY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brink    (n) (b r i1 ng k)
brinks    (n) (b r i1 ng k s)
brinkmanship    (n) (b r i1 ng k m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rand {m} | Ränder {pl}brink | brinks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一歩手前[いっぽてまえ, ippotemae] (exp) just this side of; one step short of; on the brink [Add to Longdo]
外縁[がいえん, gaien] (adj-na,n) brink; outer edge [Add to Longdo]
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]
起死[きし, kishi] (n) saving from the brink of death [Add to Longdo]
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of [Add to Longdo]
死に際;死にぎわ;死際(io)[しにぎわ, shinigiwa] (n) verge of death; brink of death [Add to Longdo]
寸前[すんぜん, sunzen] (n,suf) on the verge; on the brink; just in front of; just before; (P) [Add to Longdo]
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] (n) brink; critical moment; (P) [Add to Longdo]
瀬戸際外交[せとぎわがいこう, setogiwagaikou] (n) (See 瀬戸際政策) brinkmanship diplomacy [Add to Longdo]
瀬戸際政策[せとぎわせいさく, setogiwaseisaku] (n) brinkmanship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] brink; edge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brink \Brink\ (br[i^][ng]k), n. [Dan. brink edge, verge; akin to
   Sw. brink declivity, hill, Icel. brekka; cf. LG. brink a
   grassy hill, W. bryn hill, bryncyn hillock.]
   The edge, margin, or border of a steep place, as of a
   precipice; a bank or edge, as of a river or pit; a verge; a
   border; as, the brink of a chasm. Also Fig. "The brink of
   vice." --Bp. Porteus. "The brink of ruin." --Burke.
   [1913 Webster]
 
      The plashy brink of weedy lake.     --Bryant.
   [1913 Webster] brinkmanship

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brink
   n 1: a region marking a boundary [syn: {brink}, {threshold},
      {verge}]
   2: the edge of a steep place
   3: the limit beyond which something happens or changes; "on the
     verge of tears"; "on the brink of bankruptcy" [syn: {verge},
     {brink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top