Search result for

brim

(89 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brim-, *brim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brim[VT] เติม, Syn. fill
brim[VI] ปริ่ม, See also: เปี่ยม, เต็ม
brim[N] ปีกหมวก
brim[ADJ] ขอบ, See also: ขอบ (ภาชนะ), Syn. rim
brimful[ADJ] เต็มเปี่ยม, See also: ปริ่ม
brim over[PHRV] ล้น, See also: ทะลัก, Syn. bubble over
brimstone[N] สารกำมะถัน
brim over with[PHRV] เต็มไปด้วยความรู้สึก (บางอย่าง), Syn. bubble over with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brim {brimmedn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimfuladj. เต็มเปี่ยม
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
brimmingn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
brims}n. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
brim(n) ขอบ,ริม
brim(vt) เปี่ยม,ปริ่ม,ล้น,นอง
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
brimstone(n) กำมะถัน,หญิงกล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brimstoneบริมสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put a couple-three ice cubes in it, pour it up to the brim.ใส่คู่สามก้อนน้ำแข็งในนั้นเทมันขึ้นที่เหว่ว้า Revolutionary Road (2008)
And the way you losers bought into his fire and brimstone bullshit is beyond me.เหมือนกับพวกเธอตอนนี้นั่นแหล่ะ และไฟนรกของเขาก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm a businessman, Daniel. I don't give a shit about fire and brimstone.ผมเป็นนักธุรกิจ แดเนียล\ ผมไม่สนเรื่องนรกสวรรค์หรอก Look What He Dug Up This Time (2009)
Fire and--and brimstone and a lot of bitchy asides,ก็ต้องให้คำชมกับเธอเยอะๆ You've Got Yale! (2009)
Horrible death, fire and brimstone, dogs and cats living together..ความตายที่น่าสยดสยอง ไฟและกำมะถัน สุนัขและแมว อยู่ด้วยกัน Life (2009)
Brimstone.กำมะถัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Ah, here we go... Brimstream!อ่า เอาละนะ The Fires of Idirsholas (2009)
Is that so? You're brimming with confidence, are you?แสดงว่า เธอมีความมั่นใจมากสินะ My Fair Lady (2009)
Solonius, my heart brims with joy!โซโลเนียส ใจข้าเต็มไปด้วยความยินดี Mark of the Brotherhood (2010)
¶¶Steve walks warily down the street ¶¶ ¶¶With the brim pulled way down low ¶¶# สตีฟเดินไปตามถนน พร้อมหมวกปิดบังหน้าตา # Funk (2010)
Brimming with young men who are not socially astute enoughที่เปี่ยมไปด้วยคนหนุ่มสาว ผู้ไม่มีความฉลาดทางสังคมมากพอที่จะ Dr. Estrangeloved (2010)
Did you know, in the 19th century, hatmakers used mercury to flatten the fur on hat brims?คุณรู้มั้ยว่าในศตวรรษที่19 ช่างทำหมวกใช้ปรอท ทำใหขนสัตว์เรียบตรงขอบหมวก Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brimHis eyes were brimming over with tears.
brimHe was brimming over with hope.
brimThe waiter filled our glasses to the brim.
brimHer eyes brimmed with tears.
brimHer eyes began to brim over with tears.
brimMy eyes brimming with tears.
brimSo they filled them to the brim.
brimFill the glass to the brim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แประ[V] brim, See also: fully loaded, filled to the brim, Syn. เพียบ, ปริ่ม, แปล้, Example: เรือบรรทุกของจนแประแล้ว อย่าเอาสัมภาระใส่เพิ่มอีกเลย, Thai definition: เพียบจวนจะจม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวตะคาก[n.] (hūatakhāk) EN: ilium ; pelvic brim   
จุ[adv.] (ju) EN: full ; to the brim   FR: rempli ; à ras bord ; plein ; empli
กะบัง[n.] (kabang) EN: peak ; visor ; brim ; shade   FR: visière [f]
ขอบ[n.] (khøp) EN: edge ; fringe ; side ; brim ; rim   FR: bord [m] ; bordure [f] ; limite [f]
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed   FR: plein ; débordant
น้ำเต็มปรี่[xp] (nam tem prī) EN: the water is full to the brim   FR: l'eau est à ras bord
เอิบ[v.] (oēp) EN: permeate ; brim   
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; fully loaded ; full to the brim   FR: surchargé
ไพร[n.] (phrai) EN: rim ; edge ; margin ; brim ; brink ; border   FR: bord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIM    B R IH1 M
BRIMM    B R IH1 M
BRIMER    B R AY1 M ER0
BRIMMED    B R IH1 M D
BRIMMER    B R IH1 M ER0
BRIMELOW    B R IH1 M AH0 L OW0
BRIMHALL    B R IH1 M HH AO2 L
BRIMMING    B R IH1 M IH0 NG
BRIMBERRY    B R IH1 M B EH2 R IY0
BRIMSTONE    B R IH1 M S T OW0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brim    (v) (b r i1 m)
brims    (v) (b r i1 m z)
brimful    (j) (b r i2 m f u1 l)
brimmed    (v) (b r i1 m d)
brimfull    (j) (b r i2 m f u1 l)
brimming    (v) (b r i1 m i ng)
brimstone    (n) (b r i1 m s t ou n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[, dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
なみなみ[, naminami] (adv,adv-to) to the brim [Add to Longdo]
ブリム[, burimu] (n) brim [Add to Longdo]
溢る[あふる, afuru] (exp) (arch) (See 溢れる・あふれる) to flood; to overflow; to brim over [Add to Longdo]
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) to overflow; to brim over; to flood; (P) [Add to Longdo]
元気一杯;元気いっぱい[げんきいっぱい, genkiippai] (adj-na,adv,n) brimming with health (vigor); full of vitality; full of health [Add to Longdo]
元気旺盛[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才华横溢[cái huá héng yì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄥˊ ㄧˋ, / ] brimming over with talent (esp. literary); brilliant [Add to Longdo]
洋溢[yáng yì, ㄧㄤˊ ㄧˋ, ] brimming with; steeped in [Add to Longdo]
满满当当[mǎn mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, / 滿滿] brim full; completely packed [Add to Longdo]
满当当[mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, / 滿] brim full; completely packed [Add to Longdo]
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, / 滿] brim full; filled to overflowing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brim \Brim\, v. i. [imp. & p. p. {Brimmed}; p. pr. & vb. n.
   {Brimming}.]
   To be full to the brim. "The brimming stream." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {To brim over} (literally or figuratively), to be so full
    that some of the contents flows over the brim; as, a cup
    brimming over with wine; a man brimming over with fun.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brim \Brim\, n. [OE. brim, brimme, AS. brymme edge, border; akin
   to Icel. barmr, Sw. br[aum]m, Dan. br[ae]mme, G. brame,
   br[aum]me. Possibly the same word as AS. brim surge, sea, and
   properly meaning, the line of surf at the border of the sea,
   and akin to L. fremere to roar, murmur. Cf. {Breeze} a fly.]
   1. The rim, border, or upper edge of a cup, dish, or any
    hollow vessel used for holding anything.
    [1913 Webster]
 
       Saw I that insect on this goblet's brim
       I would remove it with an anxious pity. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. The edge or margin, as of a fountain, or of the water
    contained in it; the brink; border.
    [1913 Webster]
 
       The feet of the priests that bare the ark were
       dipped in the brim of the water.   --Josh. iii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   3. The rim of a hat. --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brim \Brim\, v. t.
   To fill to the brim, upper edge, or top.
   [1913 Webster]
 
      Arrange the board and brim the glass.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brim \Brim\, a.
   Fierce; sharp; cold. See {Breme}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breme \Breme\ (br[=e]m), a. [OE. breme, brime, fierce,
   impetuous, glorious, AS. br[=e]me, br[=y]me, famous. Cf.
   {Brim}, a.]
   1. Fierce; sharp; severe; cruel. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       From the septentrion cold, in the breme freezing
       air.                 --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. Famous; renowned; well known. --Wright.
    [1913 Webster] [Written also {brim} and {brimme}.]
    [1913 Webster] Bren

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brim
   n 1: the top edge of a vessel or other container [syn: {brim},
      {rim}, {lip}]
   2: a circular projection that sticks outward from the crown of a
     hat
   v 1: be completely full; "His eyes brimmed with tears"
   2: fill as much as possible; "brim a cup to good fellowship"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BRIM
     Bridge/Router Interface Module
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top