ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agrimony

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agrimony-, *agrimony*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia

Japanese-English: EDICT Dictionary
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agrimony \Ag"ri*mo*ny\, n. [OE. agremoyne, OF. aigremoine, L.
   agrimonia for argemonia, fr. Gr. ?.] (Bot.)
   (a) A genus of plants of the Rose family.
   (b) The name is also given to various other plants; as, hemp
     agrimony ({Eupatorium cannabinum}); water agrimony
     ({Bidens}).
     [1913 Webster]
 
   Note: The {Agrimonia eupatoria}, or common agrimony, a
      perennial herb with a spike of yellow flowers, was once
      esteemed as a medical remedy, but is now seldom used.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agrimony
   n 1: a plant of the genus Agrimonia having spikelike clusters of
      small yellow flowers [syn: {agrimonia}, {agrimony}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

agrimony

 


  

 
agrimony
 • (แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top